ΈΞΩ ΗΧΟΎΝ ΣΕΙΡΉΝΕΣ..
Ακούμε τις αναχαιτίσεις των βομβών
Την ίδια ώρα μέσα στον Ναό της Αναστάσεως ευχόμαστε να παύσει το κακό …
 
π. Κωνσταντίνος Ιωακείμ Κοντοβάς
 
Ψαλμός 131 Για να λυπηθεί ο Θεός τον κόσμο, όταν εξ αμαρτιών μας γίνονται συνεχείς πόλεμοι.
Κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη κάθε ψαλμός από το Ψαλτήριο είχε την δική του σημασία και χρήση κάθε φορά.
Αυτός ο Ψαλμός είναι για να συγχωρέσει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην γίνει παγκόσμιος πόλεμος.
ΜΝΗΣΘΗΤΙ, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς πρᾳότητος αὐτοῦ,
 
2 ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ
3 εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου,
4 εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου,
5 ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ.
6 ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν ᾿Εφραθᾷ, εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ
7 εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ.
 
8 ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου
9 οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.
10 ἕνεκεν Δαυΐδ τοῦ δούλου σου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.
11 ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυΐδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου·
12 ἐὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ μαρτύριά μου ταῦτα, ἃ διδάξω αὐτούς, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.
13 ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ
14 αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ᾧδε κατοικήσω, ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν
15 τὴν θύραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, τοὺς πτωχοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων,
 
16 τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται.
 
17 ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου·
18 τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου.
 
Η ΦΩΝΉ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ:
“ΈΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΎΡΙΟΣ !
Δεύτερη η Παναγία!
Τρίτος είναι ο Πρόδρομος!
Τέσσερις οι Ευαγγελιστές!
Πέντε η Πεντάτευχος!
Έξι τα Εξαπτέρυγα!
Εφτά είναι τα Μυστήρια!
Οχτώ είναι η Οκτάηχος!
Εννέα είναι τα Τάγματα!
Δέκα είναι οι Εντολές!
Ένας είσαι ο Θεός μας με το μεγα έλεος σου Κύριε.!
Εις τους αἰῶνας τῶν αἰώνων Αμην.!
Εσένα Χριστέ Υιέ του Θεού προσκυνήσομεν
και δοξολογήσομεν
εις πάντας τους αιώνας .
Αμήν.!
ΓΕΝΗΘΉΤΩ ΤΟ ΘΈΛΗΜΆ ΣΟΥ.!!
 
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2024/04/blog-post_553.html