Ἂν θέλετε νὰ δεῖτε τί ἐστὶ ὀρθοδοξία, μελετῆστε τὰ περιστατικὰ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Νεεμᾶν τοῦ Σύρου ποὺ ἀναφέρονται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐκεῖ κάτω στὶς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ.

Ὁ Νεεμᾶν ἦταν ἕνας Βασιλιὰς καὶ στρατηγὸς τῆς Συρίας, ὁ ὁποῖος λεπρώθηκε καὶ πείστηκε ἀπὸ τὴν ὑπηρέτριά του, ποὺ ἦταν Ἑβραία, νὰ πάει στὴν πατρίδα καὶ νὰ ἐπισκεφτεῖ στὸν Ἰορδάνη ποταμό, τὸν Προφήτη Ἐλισσαῖο.
Πράγματι ὁ Νεεμᾶν πῆγε καὶ ὅταν ἔφτασε στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ὁ Ἐλισσαῖος χωρὶς νὰ βγεῖ καὶ νὰ τὸν δεῖ καθόλου, λέει στὸν ὑποτακτικό του, νὰ τοῦ πεῖ νὰ βυθιστεῖ στὸ Ἰορδάνη ποταμὸ 7 φορές.
Ὁ στρατηγὸς νόμιζε, ὅτι ὁ Προφήτης θὰ ἔβγαινε ἔξω καὶ θὰ προσεύχονταν μὲ τὰ χέρια πάνω, γιὰ νὰ τὸν κάνει καλά, ἀλλὰ τὸ νὰ βυθιστεῖ 7 φορὲς στὸν Ἰορδάνη, αὐτὸ δὲν μπόρεσε νὰ τί καταλάβει. Πῆρε τὰ πράγματα ἐγωιστικὰ καὶ εἶπε:
– Ἐγὼ ἔχω στὴν πατρίδα μου τὸν Ἀβανὰ καὶ τὸν Φαρφᾶν. Μεγάλα ποτάμια. Δὲν μποροῦσα νὰ βυθιστῶ σὲ ἐκεῖνα τὰ ποτάμια γιὰ νὰ γίνω καλά; Ἔπρεπε νὰ ἔρθω σὲ αὐτὸ τὸ αὐλάκι (!) νὰ βυθιστῶ; 
Καὶ γυρίζει, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὴν πατρίδα του. Κάποιος ὅμως μυαλωμένος ὑπήκοός του μπῆκε στὴ μέση καὶ τοῦ εἶπε:

– Ποῦ πᾶμε στρατηγέ; Ἤρθαμε ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέφουμε; Τί σου ζήτησε ὁ ἄνθρωπος; Χρυσό σου ζήτησε; Τί σου ζήτησε; Νὰ πᾶς, νὰ βυθιστες γιὰ νὰ γίνεις καλά! Κατέβα λοιπὸν κάτω, νὰ πᾶς νὰ ἀφήσεις τὴ λέπρα ἐδῶ… 
Πείστηκε τελικῶς ὁ στρατηγὸς καὶ κατέβηκε ἀπὸ τὸ ἄλογό του καὶ βυθίστηκε 7 φορὲς στὸν Ἰορδάνη. Τὴν 7η φορὰ ὅταν βγῆκε ἐπάνω, εἶχε μείνει ὅλη του ἡ λέπρα κάτω καὶ τὸ δέρμα τοῦ ἦταν σὰν μικροῦ παιδιοῦ!!
Θὰ μοῦ πεῖτε, τί σχέση ἔχουν αὐτὰ τὰ πράγματα μὲ τὴν Ὀρθοδοξία; 
Μεγάλη σχέση ἔχουν! Ὁ Ἰορδάνης δὲν εἶναι κάποιος ποταμὸς μεγάλος ποὺ λέγεται Προτεσταντισμός, ποὺ λέγεται Παπισμός, ποὺ λέγεται Βουδισμός.
Ὁ Ἰορδάνης εἶναι ἡ μικρὴ Ὀρθοδοξία μὲ τὰ 7 μυστήρια, μὲ τὶς 7 καταδύσεις, ποὺ τὸν πλένει τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ ἀπορρίπτει τὴν λέπρα (τὴν ἁμαρτία).
Ἐκεῖ ὑπάρχουν ὅλα, ἐκεῖ γράφονται ὅλα εἴτε θέλουμε νὰ τὸ καταλάβουμε, εἴτε ὄχι. Κανένα ποτάμι δὲν βγάζει λέπρα ἀπὸ τὸ ἄνθρωπο. Καμμία θρησκεία δὲν βγάζει λέπρα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, παρὰ μόνο ἡ Ὀρθόδοξη.
Δὲν εἶναι ἐγωιστικὸ αὐτό, ἀλλὰ εἶναι ἡ πραγματικότητα. Μὴ πλανάστε!
 
 
Δημήτριος Παναγόπουλος ὁ Ἱεροκήρυκας (1916 – 1982)