Ο Άγιος Νεκτάριος είχεν όλας τας αρετάς. Εξόχως είχε δύο μεγάλας αρετάς, τήν ταπείνωσιν και την αγάπην, εκ των οποίων γεννώνται όλαι αι άλλαι αρεταί. Αι δύο αυταί μεγάλαι αρεταί τόν ανέδειξαν Άγιον Θαυματουργόν.
Το έτος 1912 χειροτονηθείς Ιερεύς μετέβην εις Αίγινα διά νά λάβω τας ευχάς και ευλογίας του και οδηγίας.

Με εδέχθη με πολλήν χάριν, μοι έδωκε αρκετάς συμβουλάς και οδηγίας διά τήν Ιερωσύνην και τελευταίον με εσταύρωσε με τον Σταυρόν, ον πάντοτε έφερε μαζί του και με ηυλόγησε ειπών: ”ἔσο ἐσαεί φιλόθεος”.
Τάς Ιεράς και συγκινητικάς εκείνας στιγμάς ουδέποτε ελησμόνησα, ούτε θα λησμονήσω.
 
(9 Νοεμβρίου μνήμη Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού)
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2022/11/blog-post_9.html