Τό τέλος τοῦ κόσμου λέει ὁ Χριστός ὅτι θά εἶναι «ὥσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε» (Ματθ. 24, 37). Καί οἱ ἡμέρες μας εἶναι ὅπως αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε. Διότι ἔχομε ξεκλίνει, καί πρέπει νά περιμένωμε τό τέλος τοῦ Νῶε. Δέν τό λέω ἐγώ, ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης ὁ δῆθεν αὐστηρός· τό λένε ἄλλα στόματα, ἔγκυρα, πολιτικῶν καί ἐπιστημόνων, ἀνδρῶν διαπρεπῶν Ἀμερικῆς καί Ῥωσίας· αὐτοί προβλέπουν, ὅτι εἴμεθα ἐγγύς θυέλλης….
Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου κρέμεται ἀπό μία κλωστή. Κόσμε, γλέντα, διασκέδαζε, ὀργίαζε, μοίχευε, μάζευε… Ἐπάνω ἀπό τά κεφάλια μας κρέμεται ἡ σπάθη τοῦ Δαμοκλέους. Ἀπό μία κλωστή κρέμεται ἡ εἰρήνη· καί ἐάν αὐτή κοπῇ, οὐαί τῷ κόσμῷ.

«Παναγία Τριάς, ἐλέησον τόν κόσμον σου. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον ἡμᾶς.»

 Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή ἁμαρτωλή, σέ μιά ἐποχή τραγική, σέ μιά ἐποχή ἀποστασίας ἀπό τό Θεό· ζοῦμε σέ μιά ἐποχή μεγάλης διαφθορᾶς καί ἀπιστίας. Ποτέ μά ποτέ ἡ ἀνθρωπότης δέν ἐβλασφήμησε καί δέν ἐγκλημάτησε ὅπως στίς μέρες μας. Ποτέ δέν ἐψεύθησαν μικροί καί μεγάλοι ὅπως ψεύδονται χυδαίως σήμερα. Ποτέ ἡ ἀνθρωπότης δέν ἐξέκλινε ἐκ τῆς τροχιᾶς τῆς ἠθικῆς ὅπως ἐπί τῶν ἡμερῶν μας. Οἱ ἡμέρες μας εἶναι ὅπως προφήτευσε ὁ Χριστός. Διαβάστε τό Εὐαγγέλιο, γιά νά δῆτε τί λέει· τό τέλος τοῦ κόσμου θά εἶναι «ὥσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε».

Θεέ μου Θεέ μου, ὁποία ἐκπλήρωσις τῆς προφητείας!


Ἀπό τό βιβλίο: “Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ « ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»