Νά μετανοήσουμε ὅλοι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας καί νά ζητήσουμε τό ἔλεος
τοῦ Θεοῦ. Ἐάν δέν μετανοήσουμε, ἔρχονται μεγάλες συμφορές στόν κόσμο.
Ἄς μετανοήσουμε λοιπόν πρῶτοι ἐμεῖς οἱ κληρικοί· ἄς μετανοήσουν οἱ
γέροντες, οἱ ἄντρες οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά, ὅλος ὁ κόσμος. Τότε μόνο
ὑπάρχει ἐλπίδα ὁ Χριστός ν᾿ ἁπλώσῃ τά χέρια Του ἐπάνω στόν ἁμαρτωλό
κόσμο καί νά δώσῃ τή συγχώρησι.

Εἴθε ὁ Θεός διά τῶν πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου νά δώσῃ σέ ὅλους ἐμᾶς μετάνοια, γιά νά βροῦμε ἔλεος καί σωτηρία· Ἀμήν.


Ἀπό τό βιβλίο:

“Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας

καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»