sygronh paideia afisa 01
Τὴν Κυριακὴ 9 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε ἐπιτυ­χῶς ἡμερίδα ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν μὲ τίτλο «Σύγχρονη Παιδεία καί Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση» στὸ ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν Caravel. Μιὰ ἡμερίδα ποὺ κυριολεκτικὰ συν­τάραξε καὶ ἀφύπνισε συνειδήσεις ὡς πρὸς τὸ ἐπιχειρούμενο στὶς ἡμέρες μας ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς διεθνοῦς «Νέας Τάξης Πραγμάτων» κατὰ τῆς νεολαίας αὐτοῦ τοῦ τόπου, καθὼς καὶ αὐτῆς τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἔθνους μας, μὲ τὴν ὅλως ἰδιαίτερη φυσιογνωμία του, τὶς ἄσειστες κληρονομικές του καταβολὲς καὶ τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά του. (συνέχεια…)
Ἀκολουθοῦν πορίσματα, βίντεο, φωτογραφίες καὶ πρόγραμμα ἀπὸ τὴ ἐκδήλωση.
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Στίς μέρες μας ἐπιχειρεῖται μία ἄνευ προηγουμένου ἀποδόμηση ὅλων ἐκείνων τῶν παραδοσιακῶν θεσμῶν καί ἀξιῶν πού συνιστοῦν τήν πολιτισμική φυσιογνωμία μας ὡς ἔθνους καί μᾶς ταυτοποιοῦν ἱστορικά καί ἐθνικά. Ἡ ἐπίθεση εἶναι ἐνορχηστρωμένη καί προέρχεται ἀπό ὅλες τίς κατευθύνσεις. Χτυπιοῦνται σύρριζα τά ὅσια καί ἱερά τῆς φυλῆς μας: ἡ γλώσσα, ἡ ἱστορία, ἡ πίστη, τά ἰδανικά, ἡ ἠθική, αὐτή ἡ ἴδια ἡ οἰκογένεια. Ἐπιπλέον ἡ ἀθρόα εἰσροή μεταναστῶν στή χώρα μας, μουσουλμάνων στή συντριπτική τους πλειοψηφία, μέ τήν πολυτεκνία πού τούς χαρακτηρίζει, παράλληλα καί μέ τή δική μας ὑπογεννητικότητα καί τό δημογραφικό πρόβλημα, σείουν τά θεμέλια τῆς ἱστορικῆς συνέχειας καί ὕπαρξης αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Τόν τελευταῖο καιρό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μαζί καί μέ τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς προσπαθεῖ νά ἀλλοιώσει τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. Οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, πού κρίνουν ἀκατάλληλα καί ἐπικίνδυνα τά νέα προγράμματα σπουδῶν, συνιστοῦν φρένο στίς ἐπιδιώξεις τῶν συντελεστῶν τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων, πού ἀπεργάζονται καί τή μετατροπή τῆς χώρας μας σέ ἀνοιχτό πολυπολιτισμικό κράτος. Δυστυχῶς ὅμως δέν διαφαίνεται πλήρης συμμόρφωση ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου μέ τίς ἀποφάσεις αὐτές, ὁπότε καί χρειάζεται συνεχής ἐπαγρύπνηση καί ἀγώνας διαρκείας, προκειμένου νά ἀποτραποῦν τά σχέδια ὅλων αὐτῶν τῶν ἀποδομητῶν τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς στό σχολεῖο. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν βρίσκεται σήμερα στίς ≪Θερμοπύλες≫ τῆς δικῆς του ἱστορίας.
Ἐπιπλέον τά τελευταῖα χρόνια προωθοῦνται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προγράμματα Ὁλοκληρωμένης Σεξουαλικῆς Ἐκπαίδευσης, προκειμένου αὐτή νά ἐνταχθεῖ ὡς αὐτοτελές μάθημα στό σχολικό πρόγραμμα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Ἡ λεπτομερής ὅμως ἐξέταση τοῦ περιεχομένου τῶν προγραμμάτων αὐτῶν ἀποδεικνύει ὅτι πρόκειται γιά ἐξώθηση τῶν παιδιῶν στήν ἐλευθεριότητα, τίς ἀμφισβητούμενες σεξουαλικές ἐπιλογές, τήν ἄμβλωση, τήν ἱκανοποίηση τῆς γενετήσιας ἐπιθυμίας ἀπό πολύ μικρή ἡλικία. Ὡς ἐκ τούτου τά προτεινόμενα προγράμματα κρίνονται παντελῶς ἀκατάλληλα γιά σύναψη ὑγιῶν σχέσεων καί μελλοντική δημιουργία ὑγιοῦς, σταθερῆς οἰκογένειας, σύμφωνα μέ τίς παραδόσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τή διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Καλοῦνται οἱ γονεῖς νά ἀγωνιστοῦν μέ ὅλα τά νόμιμα μέσα πρός ἀποσόβηση τῶν προγραμμάτων αὐτῶν.
Συναφής εἶναι καί ἡ κατάσταση μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας σύμφωνα μέ τά νέα προγράμματα σπουδῶν γιά ὅλες τίς τάξεις. Διαστρέβλωση, σκόπιμη νόθευση καί παραποίηση τοῦ περιεχομένου της, πού ὑπαγορεύεται ἀπό τή νέα παγκοσμιοποιημένη θεώρηση τῆς ἱστορίας καί τίς νέες ≪ἀνοιχτές≫ πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Πρακτικές ὅμως πού ἀφενός ἐλέγχονται σαφῶς ὡς ἀντισυνταγματικές καί ἀφετέρου συνεπάγονται τόν πλήρη ἀφελληνισμό τῆς νεολαίας τῆς πατρίδας μας. Τά ἐγχειρίδια τῆς Ἱστορίας πρέπει νά ὑπηρετοῦν τόν σκοπό τῆς ἐθνικῆς μνήμης καί αὐτογνωσίας. Ἡ ἀποδόμηση στίς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν τῆς ἱστορικῆς τους ταυτότητας θά ὁδηγήσει σέ μεταβολή τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Ἔθνους μέ κίνδυνο τελικοῦ ἀφανισμοῦ.
Ἡ παρεχόμενη ἀπό τό Κράτος παιδεία ὀφείλει ἐκ τοῦ Συντάγματος νά εἶναι ἐθνική (λέξη πού ἐδῶ καί χρόνια ἔχει ἀπαλειφθεῖ ἀπό τόν τίτλο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας) καί νά ἀναπτύσσει τή θρησκευτική μας ταυτότητα, καθώς αὐτό θωρακίζει ἀντίστοιχα τή Δημοκρατία, τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα καί τήν κοινωνική συνοχή. Πρός τοῦτο μέγιστη εἶναι καί ἡ εὐθύνη τῆς Οἰκογένειας στή σύγχρονη Παιδεία. Ἡ ἑλληνική οἰκογένεια ὀφείλει νά ἀναλάβει τή διδασκαλία τῆς Ἀλήθειας παντοῦ, τόσο στά σχολεῖα ὅσο καί στά σπίτια, μέ τήν ἐπιμελημένη κατάθεσή της στίς ψυχές τῶν παιδιῶν. Ἡ ἱστορία, ὁ πολιτισμός, ἡ πίστη μας νά ἐμπνέονται καί νά περνοῦν βιωματικά ἀπό τούς γονεῖς πρός τά παιδιά τους. Ὥρα εὐθύνης γιά ὅλους. Οἱ στιγμές εἶναι κατεξοχήν κρίσιμες γιά τήν ἐθνική μας ὑπόσταση. Ὅλοι μας νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, μέ εὐθύνη γιά τήν ἱστορική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
ΒΙΝΤΕΟ
Έναρξη (Video)

«Ἡ ἀξία τῆς Οἰκογενείας στή Σύγχρονη Παιδεία».
(π. Ἀπόστολος Σακελλαρίου, Θεολόγος–Φυσικός, Διευθυντής Γυμνασίου Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνική Παιδεία»)
(ΚείμενοVideo)

Χαιρετισμός ἀπό ἑλληνορθόδοξο σχολεῖο τῆς Ἱεραποστολῆς στό Κογκό 
(Video).

«Σύγχρονη Παιδεία καί Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση».
(κα Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη–Τσαγκαροπούλου, Ἰατρός–Πνευμονολόγος)
(ΚείμενοVideo)

Χαιρετισμός ἀπό ἑλληνορθόδοξο σχολεῖο τῆς Ρωσίας.
(κα Ἑλένη Ἀναγνωστάτου–Ἀδαμοπούλου, καθηγήτρια εἰκαστικῶν). (Video)

«Γλωσσική στρέβλωση. Αἴτια καί Προοπτικές».
(κ. Γεώργιος Βιλλιώτης, Θεολόγος–Φιλόλογος)
(ΚείμενοVideo)

Χαιρετισμός ἀπό τή Βόρειο Ἤπειρο 
(Video)

«Τά “Νέα” Θρησκευτικά».

(κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, Θεολόγος– Ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Γενικός Γραμματέας τῆς Π.Ε.Θ.)
(ΚείμενοVideo)

«Ἡ διαστρέβλωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας στή Σύγχρονη Παιδεία».

(κα Μαρία Μαντουβάλου, Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ)
(ΚείμενοVideo)

Ἀπολυτίκιο Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀπό τὀ Κογκό
 (Video)

«Τό Νέο Σχολεῖο. Ἀναζητώντας τή χαμένη Ἑλληνορθόδοξή μας ταυτότητα».
(κ. Δῆμος Θανάσουλας, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ)
(Κείμενο, Video)

Κλείσιμο
 (Video)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01
sygronh paideia afisa 01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η αφίσα ΕΔΩ σε εκτυπώσιμη μορφή
sygronh paideia afisa 01

Η φυλλάδιο ΕΔΩ σε εκτυπώσιμη μορφή
sygronh paideia afisa 01https://www.tideon.org/paideia/355-2012-03-18-23-13-16/15382-imerida-sygxroni-paideia-kai-ellinorthodoksi-paradosi-vinteo-eisigiseon-porismata-programma