Π. Σάββας Η Α΄ Οἰκουμενική σύνοδος καί οἱ αἱρέσεις

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα