Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν»(Ματθ. Ια΄ :12). ἄν δέν ἀγωνιζόμαστε καθημερινά νά κατανικήσουμε τά πάθη μας, πού μᾶς ἐναντιώνονται, καί νάβάλουμε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας, τότε τά πάθη αὐτά θά μᾶς καταβάλουν βίαια καί δυναστικά καί θά μποῦν στήνψυχή μας σάν κλέφτες καί ληστές.

Ἡ ἀγάπη μας γιά τίς οὐράνιες εὐλογίες ὁλοένα θά λιγοστεύει καί ἡ προσκόλλησή μας στά ἐγκόσμια ἀγαθά θά αὐξάνει.

Ἡ ἀγάπη μας γιά τό Θεό καί τόν πλησίον θά λιγοστεύει κι αὐτή. Τήν ἀνάπαυση τῆς συνείδησης καί τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς θά τίς νιώθουμε ὅλο καί πιό σπάνια.

Πρέπει ν᾿ ἀγωνιζόμαστε γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς, γιατί εἶναι πολυτιμότερη ἀπ᾿ ὁτιδήποτε ἄλλο στόν κόσμο. Ὅλα τά ἐπίγεια πρέπει νά τά λογαριάζουμε σάν σκύβαλα, σάν φαντάσματα, ἐνῶ ὅλα τά οὐράνια καί κυρίως τόν ἴδιο τόν Κύριο, νά τά θεωροῦμε σάν τά μόνα ἀληθινά, αἰώνια, ὑπερευλογημένα καί ἀναλλοίωτα.

**

Ὅλοι μας ἀγαπᾶμε τή ζωή. Εἴμαστε ἀνήσυχοι καί προσπαθοῦμε νά τήν κάμουμε εὐτυχισμένη. Ἡ ζωή μας αὐτή ὅμως εἶναι μολυσμένη ἀπό τά πάθη μας.

Γιατί;

Ἐπειδή δέν τήν ἀναζητᾶμε ἐκεῖ πού πρέπει.

**

Ἀπευθύνομαι στούς νέους, μά καί σ᾿ ὅλους τούς ὥριμους ἀνθρώπους. Νά θυμᾶστε πώς ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ πάντα στόν κόσμο. Συμφωνα μ᾿ αὐτόν κάθε καλή πράξη ἀνταμείβεται ἐσωτερικά, ἐνῶ κάθε κακή τιμωρεῖται.

Τό κακό συνοδεύεται ἀπό δοκιμασίες καί καρδιακή στενότητα, ἐνῶ τό καλό ἀπό εἰρήνη, χαρά καί ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς. Ὁ νόμος αὐτός εἶναι ἀναλλοίωτος. Γιατί εἶναι ὁ νόμος τοῦ ἀναλλοίωτου, πανάγιου, δίκαιου, πάνσοφου καί αἰώνιου Θεοῦ.

Ἐκεῖνοι πού κάνουν τό καλό καί τηροῦν τίς ευαγγελικές ἐντολές, πού εἶναι τέλειες, ὁπωσδήποτε θά ἀνταμειφθοῦν μέ αἰώνια ζωή. Οἱ παραβάτες τοῦ νόμου, ἀντίθετα, καί κεῖνοι πού δέ μετανόησαν γιά τίς ἁμαρτίες τους, θά τιμωρηθοῦν μέ αἰώνια βάσανα.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/