Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ποιά πρέπει νά εἶναι ἐνασχόληση τῆς καρδιᾶς μας; Θεός, πού εἶναι «ὁ ἐτάζων καρδιάς καί νεφρούς» (Ψαλμ. Ζ΄ : 10). Θεός βλέπει τί ἔχει καθένας μας στήν ψυχή του, ποῦ εἶναι προσκολλημένη καρδιά μας στό μεγαλύτερο διάστημα τῆς ζωῆς της. Ἄν Κύριος μᾶς εἶχε δώσει τή δυνατότητα νά διαβάζουμε τά βάθη τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, τότε σίγουρα θά ἀποστρέφαμε τά μάτια μας μέ φρίκη, ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀνομιῶν καί ἁμαρτιῶν πού θά βλέπαμε, ὅπως μοιχεῖες, πορνεῖες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες, ὑπερηφάνεια κλπ. Μέσα ἐκεῖ θά συναντούσαμε πολλές ἁμαρτίες, ὅπως ἀγνωμοσύνη στό Θεό, ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ, ἀπιστία, ὀλιγοπιστία, ἀφοσίωση στά ἐγκόσμια πράγματα, συχνά ἀκόμα καί στά πιό ἀσήμαντα, ἀδιαφορία γιά τά οὐράνια, γιά τή μετά θάνατον ζωή μας, ἀδιαφορία καί ἀμέλεια γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τίς ἀκολουθίες, της, γιά τίς τελετές της, τούς θεσμούς της, περιφρόνηση γιά τούς κληρικούς, τούς ἐκπροσώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας κλπ.Εἶναι ἀδύνατο νά σκεφτεῖς τό σταυρό χωρίς ἀγάπη. Ὅπου ὑπάρχει σταυρός, ὑπάρχει κι ἀγάπη. Στήν ἐκκλησία βλέπεις παντοῦ γύρω σου σταυρούς, γιά νά σοῦ θυμίζουν συνέχεια ὅτι βρίσκεσαι στό ναό τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, στό ναό τῆς ἴδιας τῆς ἀγάπης πού σταυρώθηκε γιά μᾶς.

Λένε μερικοί ἄνθρωποι πώς ἄν δέν ἔχεις διάθεση γιά προσευχή, εἶναι καλύτερα νά μήν προσευχηθεῖς.

Αὐτό ὅμως δέν εἶναι παρά διαβολική πανουργία καί κοσμική σοφιστεία. Ἄν προσεύχεσαι μόνο ὅταν ἔχεις τήν ἀνάλογη ἐπιθυμία, τότε θά σταματήσεις ὁλότελα τήν προσευχή. Αὐτό θέλει σάρκα.

Ὅμως «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται» ( Ματθ. Ια΄ : 12 ).

Δέ θά κατορθώσεις νά σωθεῖς ἄν δέ βιάζεις τόν ἑαυτό σου.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει .

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/