Ἡ βεβήλωση τῆς Κυριακῆς ημέρας. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας: «δέν θέλω νά δῶ στά μάτια μου ὑπουργό, ὁ ὁποῖος συγκατατέθηκε νά ψηφίσει αὐτόν τόν ἀντίχριστο νόμο»

 

1. Τό σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τό ἔγραψα μέ πόνο γιά ὅσα τόν τελευταῖο καιρό συμβαίνουν στήν πατρίδα μας. Θυμᾶστε, ὅταν ἤμασταν μικροί, πηγαίναμε στό σχολειό καί τραγουδάγαμε μέ ἐνθουσιασμό ἐκεῖνο τό τραγούδι πού λέει «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει»!…
Σ᾽ αὐτά τά χρόνια ὅμως πού ζοῦμε βουλιάζει ἡ ἀγαπημένη μας πατρίδα ἡ Ἑλλάδα καί ἀργοπεθαίνει.

Καί τό κακό ἔρχεται ἀπό πάνω, ἀπό τούς πολιτικούς μας ἄρχοντες, τούς ὁποίους ἐμεῖς, μέ τήν ψῆφο μας τούς ἀναδείξαμε ἄρχοντες, γιά νά ὑπερασπίζουν τίς παραδόσεις τῆς πίστης μας καί τῆς φυλῆς μας.
Ἀλλά αὐτοί νομοθετοῦν ἐνάντια μέ τήν ἔνδοξη ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Καί τήν εὐθύνη ἐδῶ τήν ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι δέν τούς ἐλέγχουμε, ὅπως ἤλεγχαν οἱ Προφῆτες καί οἱ Ἅγιοι Ἱεράρχες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τά ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς τους.

Τό ἀκούσατε; Τό μάθατε; Οἱ ἄρχοντές μας θέλουν νά καταργήσουν διά νόμου τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς καί νά τήν κάνουν μία κοινή ἡμέρα σάν τίς ἄλλες. Μά ἡ Ἐκκλησία μας γι᾽ αὐτό τήν εἶπε «Κυριακή», γιατί πρέπει νά εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα δηλαδή ἀφιερωμένη κατ᾽ ἐξοχήν στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἔτσι ἀπό παλαιά στό Βυζάντιο ἡ Κυριακή ἡμέρα εἶχε θεσπιστεῖ διά νόμου ὡς κατ᾽ ἐξοχήν ἡμέρα λατρείας τοῦ Θεοῦ καί ἡμέρα ἀναπαύσεως ἀπό τόν κόπο τῆς ἑβδομάδας.
Τήν ἡμέρα αὐτή ἔπρεπε νά μή λειτουργοῦν τά δικαστήρια, οὔτε νά γίνονται στρατιωτικά γυμνάσια καί ἰδιωτικές καί δημόσιες συναλλαγές τῶν πολιτῶν. Ἀπαγορεύονταν ἀκόμη στό Βυζάντιο καί οἱ θεατρικές παραστάσεις τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Τήν Κυριακή ὅλοι στήν Ἐκκλησία, γιά τήν θεία Λειτουργία.
2. Καί ἔτσι πρέπει νά γίνεται, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιατί ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡμέρα ἱερή. Ὅπως μᾶς λέγουν τά ἱερά μας κείμενα, ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ ἱερές μας παραδόσεις, τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ἔγινε ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου.
Μιλώντας γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Γένεση, λέγει: «Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωί, ἡμέρα ΜΙΑ» (Γεν. 1,5).
Ἀλλά χάλασε ὁ ὄμορφος κόσμος πού ἔκανε ὁ Θεός. Τόν χάλασε ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων καί τῶν ἀπογόνων τους. Ἡ ἀγάπη ὅμως τοῦ Θεοῦ ἀνακαίνισε, ξαναδημιούργησε τόν χαλασμένο ἀπό τήν ἁμαρτία κόσμο καί ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Παναγίας μας, μέ τόν ὁποῖο ἀρχίζει ἡ ἀνόρθωση τῆς πεσμένης ἀνθρωπότητας. Πότε ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός; Ἔγινε ἡμέρα Κυριακή.
Καί Κυριακή πάλι ἡμέρα, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός
μας. Καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἡμέρα Κυριακή.
Αὐτή εἶναι ἡ «μία τῶν σαββάτων», πού λέγουν τά Εὐαγγέλια (Μάρκ. 16,2), ἡ πρώτη δηλαδή ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας. Κυριακή πάλι ἡμέρα ἔγινε ἡ ἁγία Πεντηκοστή καί τήν Κυριακή ἡμέρα στήν Πάτμο ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶδε τό φοβερό ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ. 1,10), τό ὁποῖο παραστατικά μᾶς παραθέτει στό δυσερμήνευτο βιβλίο του.
Ἀλλά καί ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία θά γίνει ἡμέρα Κυριακή. Καί αὐτή ἡ ἡμέρα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, δέν θά ἔχει ἑσπέρα, δέν θά ἔχει νύχτα. Θά εἶναι ἀβράδιαστη Κυριακή! Ὥστε ὅλη ἡ αἰώνια ζωή, ἀδελφοί χριστιανοί, θά εἶναι μιά αἰώνια Κυριακή!

3. Τόσο πολύ ἱερή καί ἅγια εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ὦ εὐσεβεῖς χριστιανοί. Γι᾽ αὐτό, σάν χριστιανοί βαπτισμένοι καί μυρωμένοι, πρέπει νά τιμοῦμε ἰδιαίτερα τήν ἡμέρα αὐτή. Τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ὅλοι στήν Ἐκκλησία, στήν θεία Λειτουργία, γιά νά παίρνουμε ἀπ᾽ αὐτήν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, λέγοντας στό τέλος:
«Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». Τήν Κυριακή νά τήν τιμοῦμε ἰδιαίτερα μελετώντας περισσότερο τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί κάνοντας περισσότερες ἀγαθοεργίες τήν ἡμέρα αὐτή.
Τί συμβαίνει ὅμως, χριστιανοί μου, στήν πατρίδα μας τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ἀπό τούς περισσότερους Ἕλληνες; Γιά νά μή σᾶς λέγω πολλά, ὅπως εἶπε κάποτε θρηνώντας ὁ ἀείμνηστος στάρετς τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστῖνος, γιά πολλούς Ἕλληνες ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι «σατανική» καί ὄχι Κυριακή ἡμέρα. Γιά νά φθάσουμε στό σημερινό κατάντημα καί τήν βλασφημία πού θέλουν νά πράξουν οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες μέ τό νά καταργήσουν διά νόμου τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας.

4. Κατά πρῶτον, ἔχουμε νά ποῦμε ὅτι στούς εὐσεβεῖς χριστιανούς δέν περνοῦν διατάξεις ἐνάντιες μέ τήν πίστη τους καί τίς ἱερές παραδόσεις τους. Ὅσοι εἶναι πραγματικά πιστοί χριστιανοί, γι᾽ αὐτούς, ὅσοι ἀντίχριστοι νόμοι καί νά ἐκδοθοῦν, πάνω απ᾽ ὅλα εἶναι ἡ πίστη τῶν Πατέρων τους. Μέ τούς ἀντίχριστους νόμους ἔρχεται ἡ ὥρα νά ἀποδείξει ὁ καθένας πόσο μέσα του ἔχει δυνατή τήν πίστη του καί τήν ἀγάπη του στόν Χριστό.
Γιά τόν πιστό χριστιανό ἡ Κυριακή εἶναι Κυριακή. Ὁ πιστός χριστιανός τήν Κυριακή ἡμέρα ὁπωσδήποτε θά πάει στήν Ἐκκλησία του, γιά νά πάρει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ἦρθε ἡ ὥρα μέ τούς ἀντίχριστους νόμους καί διατάξεις οἱ πιστοί χριστιανοί νά δώσουν μαρτυρία γιά τήν πίστη τους, ἔστω καί ἄν αὐτή ἡ μαρτυρία φέρει καί τό μαρτύριό τους. Ὅ,τι λοιπόν καί ἄν συμβεῖ καί ὅ,τι καί ἄν ἀποφασιστεῖ ἀπό ψηλά, ἡ πίστη καί τά ἱερά θέσμια δέν θά χαθοῦν ἀπό τά ἐκλεκτά παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί ἄς εἶναι λίγα. Ἀλλά, μιλᾶμε γενικώτερα γιά τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα τήν Ἑλλάδα.
Τί συμβαίνει ἐπιτέλους; Βάλθηκαν, χριστιανοί μου, μερικοί, μέ διάφορες προφάσεις, νά βγάλουν ἀπό τήν πατρίδα μας τό ὡραῖο ἔνδυμα τῶν ἱερῶν της παραδόσεων καί νά τήν παραδώσουν γυμνή ἀπό τόν πατρῶο στολισμό της. Νά τήν κάνουν δηλαδή, ὅπως τά ἄλλα ἔθνη, μία ἀνεξίθρησκη καί ἄθεη χώρα.

5. Κατά πρῶτον, παρακαλοῦμε τούς κυρίους πολιτικούς μας νά σκεφθοῦν ὅτι εἶναι ἄρχοντες χώρας ὀρθοδόξου καί νά μήν ψηφίσουν τόν ἀντίχριστο νόμο περί καταργήσεως τῆς Κυριακῆς.
Δεύτερον, τούς ἀπειλοῦμε ὅτι ἄν πράξουν κάτι τέτοιο, θά ἔχουν ζωηρά ἀντίδραση καί τόν ἔλεγχο καί τήν πολεμική τοῦ κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι φύλακας τῶν ἱερῶν του παραδόσεων.

Προσωπικά δηλώνω ὅτι στήν ἐπαρχία Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ὅπου μέ ἐλέησε ὁ Κύριος νά διακονῶ, θά ὁμιλῶ συχνά καί μέ δύναμη γιά τό ἀνοσιούργημα αὐτό τῆς βεβηλώσεως τῆς Κυριακῆς ἡμέρας. Καί δηλώνω ἐπίσης προκαταβολικῶς δέν θέλω νά δῶ στά μάτια μου ὑπουργό τῆς Ἐπαρχίας πού διακονῶ, ὁ ὁποῖος συγκατατέθηκε νά ψηφίσει αὐτόν τόν ἀντίχριστο νόμο τῆς βεβηλώσεως τῆς Κυριακῆς.
Θά κόψω τήν καλή κοινωνία μαζί του πού ἔχω ἕως τώρα. Θά χαιρετῶ μέ ἀγάπη καί μέ σεβασμό ἕναν χριστιανό γύφτο καί μιά γύφτισσα, ἀλλά θά ἀποστρέφομαι τόν βουλευτή καί τόν ὑπουργό ἐκεῖνο, πού ψήφισε νόμο γιά τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἡμέρας.
Τά ὑπόλοιπα θά τά βρεῖ ἀπό τόν Θεό! Θά μάθουν ἀπό τά πράγματα ὅλοι ὅσοι πᾶνε κόντρα μέ τό νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅτι «εἶναι σκληρό πράγμα νά χτυπάει κανείς τά καρφιά μέ γυμνά τά πόδια» (Πράξ. 26,14)!

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Πηγή:  Περιοδικό Παναγία Προυσιώτισσα ἀρ. φύλ. 132