διαστρέβλωσις τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς

 Τοῦ Δρoς ΝικολάουΧ. Χαρακάκου, Θεολόγου καθηγητοῦ-διδάκτορος Θεολογίας καὶ Φιλοσοφίας Μέλους τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν Νέας Ὑορκης/The New York Academy of Sciences
Διαστάσεις ἐθνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἐγκλήματος προσλαμβάνει ἡ οὐσιαστικὴ ἀχρήστευσις τοῦ ὀρθοδόξου διδακτικοῦ καὶ παιδαγωγικοῦ νοήματος τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὑπὸ τοῦπιλοτικοῦπρογράμματος ἀποχριστιανοποιήσεώς του ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆςπολυθρησκευτικῆςμεταμορφώσεώς του.Ἠνώχλει πάντοτε τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὅσους ”σοφοὺς” ὡραματίζοντο μίαν ἄθεον (α)παιδείαν.
Ὅμως τὴν φορὰν ταύτην ἔχει εὕρει συμμάχους μερικοὺς ”θεολόγους”(θέτομεν τὰ εἰσαγωγικὰ διότι, ἀπὸ ὅ,τι ἔχομεν συνειδητοποιήσει, οἱ ἴδιοι ἐνοχλοῦνται νὰ φέρουν τὴν τιμητικὴν ταύτην δι᾽ ἡμᾶς χριστιανικὴν ἐκπαιδευτικὴν ἰδιότητα), πού, συμβιβαζόμενοι μὲ τὸ ἰσοπεδωτικὸν ”εὐρωπαϊστικόν” πνεῦμα τῶν καιρῶν, διασποῦν τὸν θεολογικὸν χῶρον διά τοῦ νεοτεύκτου Συνδέσμου ΘεολόγωνΚαιρός”.
Καιρός, λοιπόν, νὰ ἀντιδράσωμεν εἰς τὰ ἐθνικῶς καὶ ἐκπαιδευτικῶς ἐπικίνδυνα σχέδιά των ὑπεραμυνόμενοι τῆς Ὀρθόδοξου Χριστιανικῆς Ἀλήθειας, τὴν ὁποίαν τὰ Θρησκευτικὰ μεταλαμπαδεύουν εἰς τοὺς Ἑλληνόπαιδας, διότι, ἐὰν δὲν γνωρίζουν διατί εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δὲν προκεῖται πότε νὰ ἐνστερνισθοῦν οὔτε τὰ διδάγματα τῆς αὐθεντικώς Ἑλληνικῆς Παιδείας.
Ἄθεον ἐντελῶς (α)παιδείαν δὲν κατώρθωσαν οἱ κατὰ καιροὺς ἀποδομηταί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἰδεοκόσμου νὰ ἐγκαθιδρύσουν. Συμμαχοῦντες, τοιουτοτρόπως, μετὰ τῶν ”κληρικῶν” καὶ ”θεολόγων” παντὸς καιροῦ, οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Οὐσιαστικῆς Ἀγωγῆς ἐπιχειροῦν νὰ ἀποχρωματίσουν τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, διά νὰ τὸ ὑποβαθμίσουν καὶ ἀπὸ δευτερεῦον Μάθημα, ποὺ κακῶς εἶναι ἐνῶ ἡ διαπαιδαγώγησις τῶν ἐφήβων τὸ καθιστᾶ ἐπιτακτικῶς Πρωτεῦον, νὰ τὸ περιθωριοποιήσουν ἐντελῶς, καθιστῶντες τοῦτο κάτι μεταξὺ ἀνιαρᾶς ”ἱστορίας τῶν Θρησκειῶν” καὶ ἀνεύρου παιδαγωγικῶς ”θρησκειολογίας”.
Τὸ Μάθημα διά τοιούτου ”πιλοταρίσματος” γίνεται διδακτικῶς ἀνούσιον, ψυχοπαιδαγωγικῶς ὀλέθριον, ἠθικοκοινωνικῶς ἀναποτελεσματικόν, ἐκπαιδευτικῶς ἄχρηστον καὶ διά τὸν θεολόγον καθηγητὴν ὑπο- τιμητικῶς ἀποδιωργανωμένον.
Διδακτικῶς ἀνούσιον διότι ἁπλᾶς πληροφορίας διά τὰ πιστεύω ἑκάστου θρησκεύματος ἠμπορεῖ ὁ μαθητὴς νὰ ἀντλήση καὶ ἐξ ἐγκυκλοπαιδειῶν καὶ σχετικῶν βιβλίων, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ Διαδικτύου. Ὁ θεολόγος καθηγητής, ὡς Μεταδότης τῶν Ὀρθοδόξων Παιδαγωγικῶν Κατευθύνσεων, ποὺ ἐμπεριέχονται εἰς τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ πραγματώση τὴν πρωτίστως ὀρθόδοξον ἀποστολήν του, μετασχηματιζόμενος εἰς πάροχον πληροφοριῶν καὶ ἱστορικῶν στοιχείων.
Δὲν ἔχει λόγον, ὡς ἐκ τούτου, οἱαδήποτε Διδακτική τοῦ Μαθήματος, διότι δὲν ἔχομεν διδασκαλίαν, ἀλλὰ ἐνημερωτικὴν ἱστοριογνωσίαν. Ψυχοπαιδαγωγικῶς ὀλέθριον, διότι παραγνωρίζει τὴν κρίσιμον φάσιν τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας. Ναρκωτικά, παραβατικότης, οἰκογενειακὰ προβλήματα, ἐπικίνδυνοι αἱρέσεις, σατανισμός, μηδενισμός, σωρεία κινδύνων ἐλλοχεύει διά τὴν ἔφηβον μαθήτριαν καὶ τὸν ἔφηβον μαθητήν. Μόνον ἡ Ὀρθοδοξία, τῆς ὁποίας ἡ Ἀλήθεια ἐκπηγάζει ἐκ τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως τῆς χάριν τῆς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους Ἀναστάσεως τοῦ Λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ”Σανίς”, ἐκ τῆς ὁποίας θὰ κρατηθῆ ἡ ἐφηβικὴ μαθητικὴ νεολαία, διά νὰ μὴ ”πνιγῆ” ἐν τῷ ”πελάγει” τῶν κοινωνικῶν ἀπαξιῶν καὶ τῆς ἠθικῆς ἐξαθλιώσεως.
Ἠθικοκοινωνικῶς ἀναποτελεσματικόν, διότι ἀφ ἑνὸς μὲν ἀποσυνδέει τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἀφ ἑτέρου δὲ διότι, ὅταν τὸ συγκεκριμένον τοῦτο ἀνθρωποπλαστικόν Μάθημα γίνεται ἐκκλησιολογικῶς οὐδέτερον, στερεῖται τῆς Ὀρθοδόξου Κοινωνικῆς Ἀθρωπολογίας του. Ἀποσυνδεόμενον τῆς συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν πιστῶν εἰς τὴν Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στερεῖ τὸν ἔφηβον ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν κοινωνικὴν ἀξιολόγησιν τοῦ κόσμου, ποὺ τὸν περιβάλλει, ἀπομακρῦνον τοῦ ἔνδον εἶναι του τὰ ἀναντικατάστατα χριστιανικὰ πρότυπα, ποὺ ἀπορρέουν καὶ ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκ τῆς διδασκαλίας τῶν Πάτερων τῆς Ἐκκλησίας. Οὕτως αἱ ἔφηβοι μαθήτριαι καὶ οἱ ἔφηβοι μαθηταί ὡς κοινωνικαί ἀργότερον μονάδες θὰ καθίστανται ἐπιρρεπεῖς εἰς πάντα ὑλιστικὸν προσανατολισμὸν καὶ εὐεπίφοροι εἰς πᾶσαν παραχώρησιν εἰς τοὺς ἐπιτηδείους ἀποπροσανατολιστάς των.
Ἐκπαιδευτικῶς ἄχρηστον διότι σκοποθετικῶς ἀποσυντονιζόμενον, στερεῖται τῆς ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογικῆς διαστάσεώς του. Καθιστάμενον μάθημα καταλογογραφήσεως τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον Θρησκειῶν καὶ δοξασιῶν δὲν ἐπιτελεῖ τὸν χριστιανικὸν ψυχοπαιδαγωγικὸν προορισμόν του. Δὲν μεταδίδει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀναστάντι Ἀποκεκαλυμμένην Ἀλήθειαν, ἀλλὰ περιηγεῖται ἀσκόπως τὸν παγκόσμιον θρησκειολογικόν ἰδεότοπον.
Διά τὸν θεολόγον καθηγητὴν ὑποτιμητικῶς ἀποδιωργανωμένον διότι τὸν ἀποκόπτει τοῦ ὀρθοδόξου παιδαγωγικοῦ περιβάλλοντος μιᾶς ”ἐν σχολικῇ τάξει Ἐκκλησίας”. Τὸν μετατρέπει εἰς στεῖρον ἀναμεταδότην θρησκειολογικῶν ἀναζητήσεων καὶ ἀσκόπων γνωστικῶν περὶ θρησκειῶν ἀποστηθίσεων στοιχείων. Παύει, τοιουτοτρόπως, νὰ εἶναι ὁ Χριστιανὸς Σύμβουλος τῆς μαθητικῆς νεολαίας. Δὲν τὴν καθοδηγεῖ, βάσει τῶν ὀρθοδόξων χαρακτηροπλαστικῶν διδαχῶν, εἰς τὴν πλήρη πειρασμικῶν παγίδων δύσκολον καὶ δύσβατον ὁδὸν ταύτης. Δὲν τὴν στηρίζει διά νὰ μὴ πέση θῦμα ὑλιστικῶν προπαγανδῶν, μηδενιστικῶν θεωριῶν, ἀντικοινωνικῶν συμμοριῶν, ἀμοραλιστικῶν ἐπιδιώξεων, ψυχοφθόρων αἱρέσεων, σατανιστικῶν ὁμάδων, ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀνθελληνικῶν κοσμοτοποθετήσεων. Δὲν τῆς μεταλαμπαδεύει τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν Πίστιν, ποὺ εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μετὰ τῆς Φιλοπατρίας, μὲ τὸ καμάρι νὰ εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Ἕλληνες καὶ νὰ γνωρίζουν διατί εἶναι.
Ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ ”πιλοτι- κοῦ” ἀποπρογραμματισμοῦ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι νὰ ἀποσυνδεθῆ ὁ θεολόγος καθηγητὴς τῆς καθοδηγήσεως τῆς ἐφηβικῆς μαθητικῆς νεολαίας καί, βαθμηδόν, νὰ ἀπενεργοποιηθῆ εἰς τὴν Ἐκπαίδευσιν καὶ τὴν κοινωνίαν.
Ἡ σχεδιαζομένη ἀπενεργοποίησις μας συνδέεται ἀναποτρέπτως μετὰ τῆς ἀσκουμένης πολεμικῆς ἐναντίον τοῦ φυσικοῦ ἑνοποιητικοῦ χώρου μας, ποὺ εἶναι ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων. Ποιὸν ἄλλον σκοπὸν ἐξυπηρετοῦν οἱ διασπαστικῶς κινούμενοι ”συν άδελφοι”(?) τοῦ ”Καιροῦ”?
Εἶναι καιρὸς νὰ ματαιώσωμεν πάντα ”ἀσεβῆ πόθον” των νὰ μᾶς ἀπενεργοποιήσουν, ἀποδυόμενοι εἰς τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα νὰ διαφυλάξωμεν τὴν ἀπολύτως ὀρθόδοξον ταυτότητα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, διά νὰ μὴ διαπράξωμεν τὸ ὀλεθριώτερον ἐκπαιδευτικὸν ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Νεολαίας καὶ τοῦ Ἔθνους!


Ορθόδοξος Τύπος,12/09/2014

http://aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_926.html#more