ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἦταν ἀληθινά βιβλικός καί ἁγιο-Πατερικός. Ἦταν πάντοτε «ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις Πατράσι»1, διότι ἦταν φορέας τοῦ ἰδίου μέ αὐτούς πνεύματος, δηλαδή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας καί πάντοτε διδάσκει τά αὐτά στούς γνήσιους φορεῖς Του. Οἱ διδασκαλίες τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὡς κηρύγματα τοῦ πονηροῦ πνεύματος, εὕρισκαν, βρίσκουν καί θά βρίσκουν πάντοτε ἀντίθετους τούς χορούς τῶν ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίων Προφητῶν, Ἀποστόλων, Πατέρων καί Διδασκάλων τῆς Μίας καί Μοναδικῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας πού δέν εἶναι ἄλλη παρά ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος, ἀκολουθώντας τήν Ἁγία Γραφή καί ὅλους τούς Ἁγίους μας, ἀντιτάχθηκε σθεναρά σέ ὅλες τίς ἀντορθόδοξες καί ἀντιπατερικές διδασκαλίες πού συμπεριλαμβάνονται στήν Πανθρησκεία – Νέα Ἐποχή. Ἐξ ἴσου ἀντίθετος ἦταν, ὅπως σύν Θεῷ θά ἐκθέσουμε στό ἑπόμενο κεφάλαιο, καί μέ τίς διδασκαλίες πού πηγάζουν ἀπό τήν Νέα Ἐποχή. Δηλαδή, δέν συμφωνοῦσε καθόλου καί ἀπέρριπτε τίς διδασκαλίες περί Οἰκουμενισμοῦ, καθώς καί τίς ποικίλες διδαχές τῆς ἀντιπατερικῆς παπικῆς καί προτεσταντικῆς Θεολογίας-νεοορθοδοξίας-Μεταπατερικῆς θεολογίας.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο   

1 Τελικός ὅρος τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος (451 μ.Χ.).