Ἡ Δύση σταμάτησε νὰ παράγει Ἁγίους καὶ σοφούς. Αὐτὸ χρονολογεῖται ἀπὸ τότε πού οἱ Πάπες σταμάτησαν νὰ εἶναι Ἅγιοι καὶ σοφοὶ καὶ ἔγιναν Πολιτικοὶ καὶ διπλωμάτες. Ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος δὲν σκέφτεται ποτὲ τὸν θάνατο, δὲν ἔχει χρόνο νὰ σκεφτεῖ τὸν θάνατο.Σκέφτεται μονάχα τὴν ὑποταγή καὶ τὴν ἐκμετάλλευση. Την ἐκμετάλλευση γῆς καὶ ἀέρα, πυρὸς καὶ ὕδατος, φυτῶν καὶ ζώων, γειτονικῶν Λαῶν καὶ Κρατῶν. Ἀνακάλυψε τὸ σύνθημα τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ του: “ὑποτάξτε καὶ ἐκμεταλλευθεῖτε”.
Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος Βελιμίροβιτς