Ἡ Φωνή τῶν Πατέρων

« Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ »

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 «Αὐτός ἡ κεφαλή, ἡμεῖς τό σῶμα·

μή δύναται μέσον τι εἶναι κεφαλῆς

καί σώματος διάστημα κενόν;

Αὐτός θεμέλιος, ἡμεῖς οἰκοδομή.

Αὐτός ἄμπελος, ἡμεῖς κλήματα.

Αὐτός ὁ νυμφίος, ἡμεῖς ἡ νύμφη.

Αὐτός ὁ ποιμήν, ἡμεῖς τά πρόβατα.

Ὁδός Ἐκεῖνος, ἡμεῖς οἱ βαδίζοντες.

Ναός πάλιν ἡμεῖς, Αὐτός ὁ ἔνοικος.Αὐτός ὁ πρωτότοκος, ἡμεῖς οἱ ἀδελφοί.

Αὐτός ὁ κληρονόμος, ἡμεῖς οἱ συγκληρονόμοι.

Αὐτός ἡ ζωή, ἡμεῖς οἱ ζῶντες.

Αὐτός ἡ ἀνάστασις, ἡμεῖς οἱ ἀνιστάμενοι.

Αὐτός φῶς, ἡμεῖς οἱ φωτιζόμενοι.

Ταῦτα πάντα ἔνωσιν ἐμφαίνει καί

οὐδέν μέσον κενόν ἀφίησιν εἶναι,

οὐδέ τό μικρότατον».

Εἰς τήν Α΄ πρός Κορινθ. Γ΄: 23, ΕΠΕ 18.

( ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ )

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή, ἐμεῖς τό σῶμα.

Εἶναι ποτέ δυνατόν νά ὑπάρξῃ κάποιο κενόν διάστημα

ἀνάμεσα στήν κεφαλήν καί στό σῶμα;

Αὐτός εἶναι τό θεμέλιον, ἐμεῖς ἡ οἰκοδομή.

 Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἄμπελος, ἐμεῖς τά κλήματα.

Αὐτός εἶναι ὁ νυμφίος, ἐμεῖς ἡ νύμφη.

Αὐτός εἶναι ὁ ποιμήν (ὁ βοσκός), ἐμεῖς τά πρόβατα.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός, ἐμεῖς εἴμεθα ἐκεῖνοι πού πορευόμεθα στήν ὁδόν.

Εἴμεθα ἐμεῖς Ναός, Ἐκεῖνος ὁ ἔνοικος.

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πρωτότοκος, ἐμεῖς οἱ ἀδελφοί Του.

Αὐτός εἶναι ὁ κληρονόμος, ἐμεῖς οἱ συγκληρονόμοι.

Αὐτός ἡ ζωή, ἐμεῖς οἱ ζωοποιούμενοι.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ ἀνάστασις, ἐμεῖς ἐκείνοι πού ἀνασταίνονται.

Αὐτός εἶναι τό φῶς, ἐμεῖς οἱ φωτιζόμενοι.

Ὅλα αὐτά φανερώνουν ἕνωσιν καί ἀδιάρρηκτον σύνδεσμον.

Δέν ἐπιτρέπουν κανένα κενόν,

οὐδέ τό παραμικρόν ἀνάμεσα σ᾿ ἐμᾶς καί σ᾿ Ἐκεῖνον.

 Τῷ Θεῷ δόξα!