‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ρουμάνου ‘Ησυχαστοῦ καί Διδασκάλου

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

Εἰσαγωγή

Μέ τήν ἀναχώρησι στόν Κύριο τοῦ μακαριστοῦ πατρός μας, ‘Αρχιμανδρίτου Κλεόπα ‘Ηλίε, στίς 2 Δεκεμβρίου 1998, αἰσθανόμεθα ὅλοι μας ὀρφανοί καί ἀπαρηγόρητοι πού δέν ἔχομε πλέον κοντά μας καί  ἀκοῦμε τίς συμβουλές τοῦ μεγαλυτέρου Πνευματικοῦ Πατρός τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος.
‘Η ζωή καί οἱ ἀσκητικοί του ἀγῶνες, ἡ σοφία, ἡ ταπείνωσίς του, ἔλαμψαν στό δεύτερο ἥμισυ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος καί ἐξεχύθησαν καί σ’ ἄλλα ‘Ορθόδοξα ῎Εθνη.
‘Ως πνευματικά παιδιά τοῦ π. Κλεόπα πού χρηματίσαμε πάνω ἀπό 50 χρόνια, αἰσθανόμεθα ὑποχρέωσι νά τόν ἀκολουθήσουμε στήν ζωή του, ἀνάλογα μέ τίς ἀσθενικές μας δυνάμεις καί, ταυτόχρονα, νά γράψωμε τά θαυμαστά ἔργα καί τόν ἀγῶνα του, γιά νά παραμείνουν στίς ἐπερχόμενες γενεές, τόσο τῶν Μοναχῶν, ὅσο καί τῶν λαϊκῶν Χριστιανῶν μας.
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μολδαβίας καί Μπουκοβίνας κ. κ. Δανιήλ, ἑτοιμάσαμε γιά ἔκδοσι, ὅσο μᾶς ἦτο δυνατόν, ἕνα εἰδικό τόμο μέ τά ἔργα καί τούς ἀγῶνες τοῦ μακαριστοῦ π. Κλεόπα ‘Ηλίε ἀπό τήν γέννησί του μέχρι τόν θάνατό του.
Τό βιβλίο αὐτό τιτλοφορεῖται: <‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ ‘Αρχιμανδρίτου π. Κλεόπα ‘Ηλίε>.
Τό βιβλίο αὐτό ἔχει σκοπό νά ἀναφερθῆ ἐπακριβῶς καί χρονολογικῶς γιά τήν ζωή καί τά θαυμαστά ἔργα τοῦ π. Κλεόπα, τόσο στήν οἰκογενειακή του ἑστία, ὅσο καί στούς κόλπους τοῦ μοναχισμοῦ, ὅπου ἔζησε περισσότερα ἀπό 70 χρόνια.
Στό πρῶτο μέρος κατεχώρησα περιληπτικῶς μερικές βασικές φάσεις ἀπό τήν οἰκογενειακή ζωή τοῦ π. Κλεόπα.
Στό δεύτερο μέρος ἀναφέρθηκα διεξοδικῶς στήν ζωή καί τούς πνευματικούς του ἀγῶνες καί τῶν ἀδελφῶν του, πού ἀποτελοῦν ἀληθινά ὑποδείγματα ζωῆς ἐν Χριστῶ.
Στό τρίτο μέρος ἐπρόσθεσα ἕνα εἰδικό κεφάλαιο μέ πνευματικούς λόγους τούς ὁποίους συνέλεξα διά μέσου τῶν ἐτῶν, τόσο ἀπό τόν π. Κλεόπα προσωπικά, ὅσο καί ἀπό τούς μαθητάς του. Μερικοί εἶναι ἀληθινοί πνευματικοί μαργαρίτες, γεμᾶτοι ἀπό σοφία καί χάρι.
Εὐχαριστοῦμε γι’αὐτό τό ἔργο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος ἐνέκρινε τήν ἔκδοσι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, πού τόσο πολύ τό περιμένουν οἱ Μοναχοί, οἱ ἱερεῖς, οἱ διανούμενοι καί οἱ Πιστοί τῆς Χώρας μας.
Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά εὐλογήση αὐτήν τήν πνευματική προσφορά μας γιά νά παρηγορήση καί ὠφελήση ἀπό κοινοῦ ὅλους τούς ἐραστάς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί πρός αἰώνιο ἀνάπαυσι τοῦ πνευματικοῦ μας πατρός Κλεόπα.

‘Αρχιμανδρίτης π. ‘Ιωαννίκιος Μπάλαν

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου    25η Μαρτίου 1999.

Κεφάλαιο πρῶτο ‘Η πατρική οἰκία

‘Ο ἀξιομακάριστος Πνευματικός μας πατήρ Κλεόπας ‘Ηλίε, γεννήθηκε στήν Κοινότητα Σουλίτσα τοῦ νομοῦ Μποτοσάνι, στίς 10 ‘Απριλίου 1912.
Οἱ γονεῖς του, ‘Αλέξανδρος καί ῎Αννα, ἦσαν ἕνα ζωντανό παράδειγμα χριστιανικῆς ζωῆς, διότι ἀγαποῦσαν τόν Θεό, τήν ‘Εκκλησία καί τά παιδιά τους. Οὐδέποτε ἀπουσίαζαν ἀπό τίς ‘Ιερές ‘Ακολουθίες. ῎Εκαναν τήν ἐλεημοσύνη, προσηύχοντο πολύ μαζί μέ τά παιδιά τους καί εἶχαν μία ζωή ἁγνή καί εὐλογημένη ἀπό τόν Χριστό. Τό σπίτι τους ἦτο σάν μιά ἐκκλησία, ὅπως μᾶς ἐδιηγεῖτο κι ὁ ἴδιος ὁ πατήρ Κλεόπας: <Εἴχαμε ἕνα ὁλόκληρο  δωμάτιο μόνο μέ εἰκόνες. ῞Ενα εἶδος παρεκκλησίου. ‘Εκεῖ προσευχόμασταν. ‘Ακόμη καί τά μεσάνυκτα σηκωνόμασταν καί ἐκάναμε προσευχή>. Δέν ἀκούοντο μεταξύ τους ὕβρεις, πάθη μέθης καί ἀσωτίας, διαμάχες γιά περιουσίες καί διαζύγια, ἀλλά ἡ ζωή τους κυλοῦσε σάν τό γάργαρο νερό πού τρέχει καθημερινά ἀπό τήν πηγή. ῎Ετσι εἶχαν διδαχθῆ ἀπό τούς προγόνους τους καί αὐτή ἦτο ἡ χριστιανική παράδοσις  σ’ ἐκεῖνο τόν τόπο.
Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι γεννήθηκαν σ’ αὐτή τήν περιοχή, μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πολλοί ἄνθρωποι, πού ἀνάμεσά τους δέν ἦσαν ὀλίγοι  Μοναχοί, ‘Ιερεῖς, ἐκλεκτοί ‘Ιεράρχες καί ὅσιοι, ὅπως ὁ ἅγιος ‘Ιωάννης ὁ Νέος, ὁ Χοζεβίτης ἀπό τήν Μονή Νεάμτς (1913-1960) καί  μάλιστα ὁ μεγαλόσχημος ἱερομόναχος π. Παῒσιος ‘Ολάρου, Πνευματικός πατήρ τοῦ π. Κλεόπα. ‘Ανάμεσα σ’ αὐτούς δέν θά σφάλλουμε, ἐάν ἀπαριθμήσουμε καί τόν μακαριστό μας τώρα π. Κλεόπα, πού ἦτο Πνευματικός Πατήρ ὅλων μας.
Αὐτός ἐξελέγη ἀπό τόν Θεό ἀπό τήν γέννησί του γιά νά διδάξη πνευματικά καί παρηγορήση τόσο τούς μοναχούς, ἱερεῖς καί ἱεράρχες, ὅσο καί τό μέγα πλῆθος τῶν Πιστῶν μας Χριστιανῶν. ‘Η πανοσιότης του ἦτο Πνευματικός καί  κοινός καθοδηγητής ὅλων αὐτῶν πού ζητοῦσαν τίς προσευχές του καί ἐπιθυμοῦσαν ν’ ἀκολουθήσουν τόν Χριστό. ‘Η παρουσία του στόν αἰῶνα μας ἦτο μία εὐλογία γιά ὁλόκληρη τήν Χώρα μας.
‘Η πατρική του οἰκία στήν ὁποία γεννήθηκε ὁ ‘Αρχιμανδρίτης π. Κλεόπας ‘Ηλίε ἦτο μία ζωντανή ἐκκλησία πού δέν ἔκλεινε γιά κανέναν ἄνθρωπο τοῦ χωριοῦ. ‘Εκεῖ ἐρχόταν καί λειτουργοῦσε ὁ ἐνάρετος ἱερεύς τοῦ καιροῦ ἐκείνου, ὁ π. Γεώργιος Κυριάκου. καί, ὅπως μᾶς ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ π. Κλεόπας, οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Σουλίτσα ἄκουγαν τόν ἱερέα τους, ὡσάν τόν ἴδιο τόν Χριστό καί τίποτε δέν ἔκαναν χωρίς τήν συμβουλή καί εὐλογία του. Γι’αὐτό, λοπόν, ἡ ζωή τους κυλοῦσε φυσιολογικά. ‘Η ἐκκλησία τους ἦτο γεμάτη ἀπό Πιστούς, ἐνῶ τά ἀμέτρητα παιδιά ἦσαν τό στολίδι τοῦ χωριοῦ.
῎Ετσι ἦσαν τά ρουμανικά μας χωριά, στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος! Γι’ αὐτό καί ἡ οἰκογένεια τῶν γονέων του εὐλογήθηκε ἀπό τόν Θεό μέ δέκα παιδιά, ἀπό τά ὁποῖα τά δύο ἀπέθαναν μικρά, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα ὀκτώ (τέσσερα ἀγόρια καί τέσσερα κορίτσια) ἐπέζησαν.

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999


Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________


Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_7147.html#more