‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ρουμάνου ‘Ησυχαστοῦ καί Διδασκάλου

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

 Πρόλογος

Τό βιβλίο: <‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ ‘Αρχιμανδρίτου π. Κλεόπα ‘Ηλίε γραμμένο ἀπό τόν Πανοσιώτατο ‘Αρχιμανδρίτη π. ‘Ιωαννίκιο Μπάλαν εἶναι μία πλούσια καί καθαρή παρουσία τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως ἑνός ὀρθοδόξου Ρουμάνου Μοναχοῦ, πού εἶναι γνωστός στόν ὀρθόδοξο κόσμο.
Τό παρόν βιβλίο ἔχει γραφεῖ ἀπό ἕνα καλό γνώστη τῆς ζωῆς τοῦ π. Κλεόπα καί τῶν περισσοτέρων ταπεινῶν καί ὁσίων Μοναχῶν τῆς ἐποχῆς μας.
Αὐτό τό βιβλίο εἶναι μία πνευματική εἰκόνα τοῦ ἔργου τοῦ ‘Αγίου Πνεύματος μέσα στήν ζωή ἑνός Προσώπου τό ὁποῖο προσφέρθηκε ἀπό τήν νεότητά του στόν Χριστό. Εἶναι μία ἁπαλή καί καθαρή  λαμπάδα πού μᾶς φωτίζει γιά τήν ζωή καί τά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ π. Κλεόπα.
Εἶναι μία λαμπάδα πού μᾶς φωτίζει νά γνωρίσουμε τίς προσπάθειες, τίς νίκες, τούς ἀγῶνες καί τίς χαρές ἑνός μεγάλου ‘Ηγουμένου, Πνευματικοῦ Πατρός καί ἀκούραστου ‘Ιεραποστόλου τῶν ἡμερῶν μας, τοῦ ὁσιωτάτου Γέροντος π. Κλεόπα.
Πρώτιστος σκοπός   τοῦ βιβλίου εἶναι νά παρουσιάση γραπτῶς ζωντανή τήν μνήμη τῆς πατρικῆς ἀγάπης τοῦ π. Κλεόπα στά πνευματικά του παιδιά,  στούς Χριστιανούς, στούς ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς Προσκυνητές τῆς ‘Ορθοδοξίας κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος.
Οἱ δύο φωτεινοί στῦλοι τῆς ‘Ορθοδοξίας, ὁ π. Δημήτριος Στανιλοάε καί ὁ π. Κλεόπας οὐδέποτε  ἐχώρισαν  τήν θεολογία ἀπό τήν πνευματικότητα, οὔτε τήν ἱστορία τοῦ Ρουμανικοῦ ῎Εθνους ἀπό τήν καθολική ‘Ορθόδοξη Πίστι.
Εἶναι γεγονός ὅτι τό πνευματικό, θεολογικό καί ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ π. Κλεόπα, τό ὁποῖον  μνημονεύεται στό παρόν βιβλίο, συνεχίζει νά ἐκτιμᾶται καί νά ὑπολογίζεται σάν ἕνας καρπός πνευματικός ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς μας. Μ’ αὐτή τήν προϋπόθεσι, ἡ παρουσίασις τῆς ζωῆς καί τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων τοῦ π. Κλεόπα ἀποτελεῖ ἕνα ψυχωφελές ἐντρύφημα γιά ὅλους μας.
‘Επευλογοῦμε μέ χαρά τήν ἔκδοσι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου στόν ἐκδοτικό Οἶκο <ἐᾇᾳᾁᾳἐἀὲ> καί ἔχομε τήν πεποίθησι ὅτι αὐτή ἡ ἔκδοσι θά βοηθήση πολλούς νά αἰσθανθοῦν τήν ζωντανή παρουσία τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀγάπης τοῦ πατρός Κλεόπα στήν ζωή τῆς ‘Εκκλησίας μας.
Συγχαίρομε τόν συγγραφέα γιά τόν ζῆλο καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία ἔγραψε αὐτό τό βιβλίο-Μαρτυρία, πού πηγάζει ἀπό τήν μαθητεία του ὡς ὑποτακτικοῦ στόν π. Κλεόπα.
Παρακαλοῦμε τόν ‘Αναστάντα Κύριό μας ‘Ιησοῦ Χριστό νά χαρίση στούς ἀναγνῶστας αὐτοῦ τοῦ βιβλίου χαρά γιά νά καταννοήσουν καί αἰσθανθοῦν πῶς ἐργάζεται τό ῞Αγιο Πνεῦμα σ’ αὐτούς πού ἀγαποῦν Αὐτόν καί τήν ‘Εκκλησία Του.

Μητροπολίτης Μολδαβίας καί Μπουκοβίνας Δανιήλ

῞Αγιο Πάσχα
‘Ιάσιο, 11 ‘Απριλίου 1999.

Εἰσαγωγή

Μέ τήν ἀναχώρησι στόν Κύριο τοῦ μακαριστοῦ πατρός μας, ‘Αρχιμανδρίτου Κλεόπα ‘Ηλίε, στίς 2 Δεκεμβρίου 1998, αἰσθανόμεθα ὅλοι μας ὀρφανοί καί ἀπαρηγόρητοι πού δέν ἔχομε πλέον κοντά μας καί  ἀκοῦμε τίς συμβουλές τοῦ μεγαλυτέρου Πνευματικοῦ Πατρός τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος.
‘Η ζωή καί οἱ ἀσκητικοί του ἀγῶνες, ἡ σοφία, ἡ ταπείνωσίς του, ἔλαμψαν στό δεύτερο ἥμισυ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος καί ἐξεχύθησαν καί σ’ ἄλλα ‘Ορθόδοξα ῎Εθνη.
‘Ως πνευματικά παιδιά τοῦ π. Κλεόπα πού χρηματίσαμε πάνω ἀπό 50 χρόνια, αἰσθανόμεθα ὑποχρέωσι νά τόν ἀκολουθήσουμε στήν ζωή του, ἀνάλογα μέ τίς ἀσθενικές μας δυνάμεις καί, ταυτόχρονα, νά γράψωμε τά θαυμαστά ἔργα καί τόν ἀγῶνα του, γιά νά παραμείνουν στίς ἐπερχόμενες γενεές, τόσο τῶν Μοναχῶν, ὅσο καί τῶν λαϊκῶν Χριστιανῶν μας.
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μολδαβίας καί Μπουκοβίνας κ. κ. Δανιήλ, ἑτοιμάσαμε γιά ἔκδοσι, ὅσο μᾶς ἦτο δυνατόν, ἕνα εἰδικό τόμο μέ τά ἔργα καί τούς ἀγῶνες τοῦ μακαριστοῦ π. Κλεόπα ‘Ηλίε ἀπό τήν γέννησί του μέχρι τόν θάνατό του.
Τό βιβλίο αὐτό τιτλοφορεῖται: <‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ ‘Αρχιμανδρίτου π. Κλεόπα ‘Ηλίε>.
Τό βιβλίο αὐτό ἔχει σκοπό νά ἀναφερθῆ ἐπακριβῶς καί χρονολογικῶς γιά τήν ζωή καί τά θαυμαστά ἔργα τοῦ π. Κλεόπα, τόσο στήν οἰκογενειακή του ἑστία, ὅσο καί στούς κόλπους τοῦ μοναχισμοῦ, ὅπου ἔζησε περισσότερα ἀπό 70 χρόνια.
Στό πρῶτο μέρος κατεχώρησα περιληπτικῶς μερικές βασικές φάσεις ἀπό τήν οἰκογενειακή ζωή τοῦ π. Κλεόπα.
Στό δεύτερο μέρος ἀναφέρθηκα διεξοδικῶς στήν ζωή καί τούς πνευματικούς του ἀγῶνες καί τῶν ἀδελφῶν του, πού ἀποτελοῦν ἀληθινά ὑποδείγματα ζωῆς ἐν Χριστῶ.
Στό τρίτο μέρος ἐπρόσθεσα ἕνα εἰδικό κεφάλαιο μέ πνευματικούς λόγους τούς ὁποίους συνέλεξα διά μέσου τῶν ἐτῶν, τόσο ἀπό τόν π. Κλεόπα προσωπικά, ὅσο καί ἀπό τούς μαθητάς του. Μερικοί εἶναι ἀληθινοί πνευματικοί μαργαρίτες, γεμᾶτοι ἀπό σοφία καί χάρι.
Εὐχαριστοῦμε γι’αὐτό τό ἔργο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος ἐνέκρινε τήν ἔκδοσι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, πού τόσο πολύ τό περιμένουν οἱ Μοναχοί, οἱ ἱερεῖς, οἱ διανούμενοι καί οἱ Πιστοί τῆς Χώρας μας.
Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά εὐλογήση αὐτήν τήν πνευματική προσφορά μας γιά νά παρηγορήση καί ὠφελήση ἀπό κοινοῦ ὅλους τούς ἐραστάς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί πρός αἰώνιο ἀνάπαυσι τοῦ πνευματικοῦ μας πατρός Κλεόπα.

‘Αρχιμανδρίτης π. ‘Ιωαννίκιος Μπάλαν

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου    25η Μαρτίου 1999.

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
1999

 

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις