Δημοσιεύτηκε 15 Ιουλίου 2013. Συντάκτης: hristospanagia5

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΖΗΣΟΥΜΕ

QUÉ ES LA DIVINA LITURGIA Y CÓMO LA VIVIREMOS

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Primera parte: Qué es la Divina Liturgia

7) Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἔργον ἀγαθόν

7) La Divina Liturgia es obra bondadosa

La obra de Dios para el mundo está resumida en la Divina Liturgia y con ella continua. Su importancia es primordial. La Divina Liturgia es LA OBRA por excelencia bondadosa. Por ella el Dios –único Bondadoso- trabaja para la sanación y salvación de Su laós (pueblo). El Cristo nos ha apocaliptado que: “Mi Padre siempre trabaja y yo también trabajo”. Con la Divina Liturgia el Dios continua la obra de la creación: recrea y renueva al mundo y al hombre. Hace al hombre nuevo y le alimenta con Su sarx (carne, cuerpo).

 Τό ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο συνοψίζεται στή Θεία Λειτουργία καί συνεχίζεται μέ αὐτήν. Ἡ σπουδαιότητα της εἶναι πρωταρχική1. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ΤΟ ΕΡΓΟ, τό κατεξοχήν ἀγαθόν ἔργον. Δι’ αὐτῆς ὁ Θεός – Ὁ μόνος Ἀγαθός- ἐργάζεται τή σωτηρία τοῦ λαοῦ Του. Ὁ Χριστός μᾶς ἀπεκάλυψε: «ὁ Πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγώ ἐργάζομαι». Μέ τή Θεία Λειτουργία ὁ Θεός συνεχίζει τό ἔργο τῆς δημιουργίας: ἀναδημιουργεῖ τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο. Πλάθει τόν νέο ἄνθρωπο καί τόν τρέφει μέ τή σάρκα Του.

Escribe san Kavásilas que: «El cuerpo del antiguo Adán fue constituido de la tierra. El nuevo Adán ha nacido de Dios, tal y como dice la Santa Escritura. El testimonio de cada uno de los dos tipos de vida es el correspondiente banquete, El primer alimento lo sacó la tierra, en cambio al nuevo hombre le alimenta el hombre celeste, el Cristo, con Su sarx (cuerpo, carne)»

«Τό σῶμα τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ», γράφει ὁ ἱερός Καβάσιλας, «συστάθηκε ἀπό τή γῆ. Ὁ δέ νέος Ἀδάμ γεννήθηκε ἀπό τό Θεό, ὅπως λέει ἡ Γραφή. Καί μαρτυρία καθεμιᾶς ἀπό τά δύο εἴδη ζωῆς εἶναι ἡ ἀντίστοιχη τράπεζα.Τήν πρώτη τήν ἔβγαλε ἡ γῆ, ἐνῶ τόν καινό ἄνθρωπο τόν τρέφει ὁ ἐπουράνιος ἄνθρωπος (ὁ Χριστός) μέ τή δική Του σάρκα»2.

La Divina Liturgia es una Pascua continua.

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι διαρκές Πάσχα

Después de la Resurrección de Cristo la muerte fue abolida y gobierna la Vida. El tiempo cesa de apretarnos. Vivimos con la perspectiva de la eternidad. Esta victoria de Cristo la festejamos con la Divina Liturgia.

Ὕστερα ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος καταργήθηκε· πολιτεύεται ἡ Ζωή. Ὁ χρό­νος παύει νά μᾶς σφίγγει. Ζοῦμε μέ τήν προ­οπτική τῆς αἰωνιότητας. Αὐτήν τή νίκη τοῦ Χριστοῦ γιορτάζουμε μέ τή Θεία Λειτουργία.

La Divina Liturgia es una Pascua continua. Por eso también el día por excelencia del Misterio efjarístico es el día de la Resurrección del Señor, el Domingo. El día que simboliza la abolición del tiempo, porque es a la vez el primer día de la creación y el octavo, el día “sin crepúsculo, sin sucesión e interminable. Por eso también “la santa Mesa o Altar” iconiza el trono de Dios, la Resurrección de Cristo y Su honorable sepulcro.

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἕνα διαρκές Πάσχα: «ἀεί Πάσχα ἐστί». Γι’ αὐτό καί ἡ κατ’ ἐξοχήν ἡμέρα τοῦ εὐχαριστιακοῦ Μυστηρίου εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἡ Κυριακή. Ἡ ἡμέρα, πού συμβολίζει τήν κατάλυση τοῦ χρόνου, γιατί εἶναι ταυτόχρονα ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς δημιουργίας καί ἡ ὀγδόη, ἡ «ἀνέσπερος καί ἀδιάδοχος καί ἀτελεύτητος ἡμέρα»3. Γι’ αὐτό καί «ἡ ἁγία Τράπεζα» εἰκονίζει «τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί τό σεβάσμιο μνῆμα Του»4.

Escribe san Gregorio de Niza: «La gracia de la Resurreción no nos promote otra cosa que la apocatástasis (restablecimiento) de los caídos a la ancestral autenticidad y belleza. Es el retorno a la vida primera, que vuelve a ingresar al al hombre al paraíso que fue echado de este»

«Ἡ χάρη τῆς Ἀνάστασης», γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, «δέ μᾶς ὑπόσχε­ται τίποτα ἄλλο, παρά τήν ἀποκατάσταση τῶν πεσμένων στήν ἀρχέγονη γνησι­ό­τη­τα κι ὀμορφιά. Εἶναι μιά ἐπαναφορά στήν πρώτη ζωή, πού ξαναβάζει μέσα στόν παράδεισο τό διωγμένο ἀπ’ αὐτόν ἄνθρωπο»5.

La Divina Liturgia nos hace vivir al Paraíso desde ahora; es nuestra Resurrección-Pascua (=paso al eterno reposo).

Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς κάνει νά ζοῦμε στόν Παράδεισο ἀπό τώρα· εἶναι καί δική μας Ἀνάσταση-Πάσχα (= πέρασμα στήν αἰώνια κατάπαυση).

 (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) Monje-sacerdote Sabas el Aghiorita

Traducido por: χΧ jJ  www.logosortodoxo.com  (en español)