Ἀγάπησε τούς φτωχούς, ὥστε νά ἐπιτύχης μέσω αὐτῶν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

 Μή πλησιάζης τούς φιλόνικους, ὥστε νά μήν ἀναγκασθῆς νά βγῆς ἀπό τή γαλήνη σου.
 Μήν ἀποστραφῆς τή δυσωδία τῶν ἀρρώστων, καί μάλιστα τῶν φτωχῶν, γιατί καί σύ φέρεις σῶμα.
Μήν ἀπελπίσης τούς θλιμμένους, γιά νά μή τιμωρηθῆς καί σύ ἀπό τή δική τούς δοκιμασία, καί ζητήσης μάταια παρηγοριά. 
Μήν ἐξευτελίσης ποτέ μίσερο ἄνθρωπο, γιατί ὅλοι ἐξίσου θά πορευθοῦμε στόν ἅδη.
Ἀγάπησε τούς ἁμαρτωλούς, καί μίσησε τά ἔργα τούς, καί μή τούς καταφρονήσης γιά τά ἐλαττώματά τους, ὥστε νά μή πειρασθῆς κι ἐσύ ὅπως ἐκεῖνοι.
Θυμήσου ὅτι εἶσαι κοινωνός τῆς γεηρᾶς φύσεως, καί κάνε τό καλό πρός ὅλους.
Μήν ἐπιπλήττης ἐκεῖνους πού χρειάζωνται τήν προσευχή σου, μήτε νά τούς στερήσης τά παρηγορητικά σου λόγια, γιατί, ἄν ἀπελπισθοῦν, θά ἠττηθoῦν οἱ ψυχές τούς ἀπό τά χέρια σου.
Ἀλλά  νά μιμήσαι τούς Ἰατρούς ἐκείνους τῆς ψυχῆς, οἱ ὁποῖοι μέ τά ψυχρότερα φάρμακα θεραπεύουν τά πιό θερμά πάθη, καί τά ψυχρότερα πάλι πάθη διά τῶν ἀντιθέτων φαρμάκων.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος – Από το βιβλίο : ΤΟ ΘΕ’Ι’ΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

http://vatopaidi.wordpress.com
http://stomenkalosstomenmetafovoutheou.blogspot.gr/2013_03_01_archive.html