«Α. Ὁ Γέροντας  (Ἅγιος Πορφύριος) ἔλεγε ὅτι ἡ ἄκριτη χορήση ὁρμονῶν μπορεῖ νά κάνει κακό στόν ὀργανισμό, διότι διαταράσσει τήν ἰσορροπία τῶν λειτουργιῶν του. Ἰδιαίτερα στίς ἔγκυες γυναῖκες συνιστοῦσε μεγάλη προσοχή, διότι οἱ ὁρμόνες μποροῦσαν νά ἐπηρεάσουν τό ἔμβρυο. Σέ μία περίπτωση τό ἔμβρυο εἶχε πεθάνει μέσα στήν μήτρα καί ὁ γιατρός χορηγοῦσε ὁρμόνες ἐνῶ ὁ Γέροντας συνιστοῦσε στήν γυναίκα νά ἀλλάξει γιατρό, μέ τήν εὐχή βέβαια ὁ νέος γιατρός νά διαπιστώσει τόν θάνατο τοῦ ἐμβρύου, πού ὁ προηγούμενος γιατρός δέν εἶχε ὑποψιαστεῖ.

Β. Ὁ Γέροντας ἦτο πολύ ἐπιφυλακτικός γιά τίς υἱοθεσίες πού γίνονται μέ ἀπόκρυψη ἀπό τό παιδί τῆς φυσικῆς οἰκογένειας του, διότι πολλά δράματα ἔχουν δημιουργηθεῖ ἐξαιτίας τοῦ ὅτι τά υἱοθετημένα παιδιά ἀνακάλυψαν μετά ἀπό πολλά χρόνια ὅτι οἱ θετοίς γονεῖς δέν ἦταν φυσικοί γονεῖς τους. Αὐτό τό θέμα χρήζει περαιτέρω ἀναπτύξεως. Ἡ ἱστορία καί ἡ κοινωνική πείρα εἶναι γεμάτα ἀπό συγκρούσεις θετῶν γονέων καί θετῶν τέκνων. Δέν πρέπει βέβαια νά νομισθεῖ ὅτι ὁ Γέροντας ἀπέκλειε τήν ἀνατροφή ἑνός παιδιοῦ ἀπό ἀνάδοχη οἰκογένεια, ἀλλά συνιστοῦσε ἰδιαίτερη προσοχή ὅταν ἐπρόκειτο νά γίνει υἱοθεσία μέ ἀπόκρυψη ἀπό τό υἱοθετημένο παιδία τῆς πραγματικῆς καταστάσεως.

Γ. Μία μέρα περνώντας ἔξω ἀπό ἕνα κέντρο τεχνητῆς γονιμοποιήσεως βοοειδῶν, εἶπε ὅτι ἀκόμη καί τά ζῶα πού γεννιῶνται μέ αὐτό τόν τρόπο εἶναι προβληματικά. Εἶπε ἀκόμη ὅτι ἡ σύλληψη ἑνός παιδιοῦ εἶναι πράξη ἀγάπης καί πρέπει νά γίνεται σέ συνθῆκες ἀποδοχῆς, εἰρήνης καί ἀγάπης. Τό ἔμβρυο μπορεῖ νά πληγωθεῖ ἀπό τήν πρώτη ὥρα τῆς συλλήψεως του, ὅταν οἱ γονεῖς του κατά τήν σύλληψή του δέν ἀγαπιῶνται ἤ δέν τό ἐπιθυμοῦν. Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες ἔλαβε καί ἕνα γράμμα ἀπό ἕναν πατέρα πού εἶχε ἀποκτήσει παιδί μέ τεχνητή γονιμοποίηση καί πού ζητοῦσε βοήθεια ἀπό τόν Γέροντα, διότι τό παιδί εἶχε φτάσει στήν ὥριμη ἐφηβική ἡλικία καί εἶχε μετατρέψει τό διαμέρισμά τους σέ χῶρο σπασμένων καί ἡμικατεστραμμένων ἐπίπλων καί οἰκιακῶν συσκευῶν. Πῆγα στό σπίτι τῶν γονιῶν τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ καί διαπίστωσα μέ τά ἴδια μου τά μάτια τήν καταστροφή. Τότε ὁ Γέροντας μοῦ εἶπε νά φυλάξω τό γράμμα τοῦ πατέρα, γιά νά τό δείχνουμε στούς ἐνδιαφερομένους ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐνδεχόμενης κακῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπου πού προῆλθε ἀπό τεχνητή γονιμοποίηση»[1].

[1] Ἱερόν Γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Ἀπό τό σημειωματάριο ἑνός ὑποτακτικοῦ τ. Α΄, 2016, σελ. 252-254.

Ετικέτες ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΝΟΠΟΙΪΑ, ΥΙΟΘΕΣΙΑ