Ἡ μασονία εἰς τὰ βορειοαμερικάνικα ΑΕΙ μὲ μανδύαν φιλανθρωπικὸν καὶ ὀνόματα ἑλληνικά!
 
Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Κ. Λιβανός
 
Περπατώντας ἢ ὁδηγώντας κανεὶς στοὺς δρόμους, ποὺ ὁριοθετοῦν τὴν πανεπιστημιούπολι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο (St. George Campus) στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ἐκτὸς τῶν μνημειακῶν πανεπιστημιακῶν κτιρίων, βλέπει περιμετρικὰ τοῦ πανεπιστημίου, κυρίως στὶς συνοικίες Ἄννεξ καὶ Γιόρκβιλ νὰ ξεπροβάλλουν ἀνάμεσα σὲ πανύψηλα αἰωνόβια δέντρα καὶ καταπράσινες αὐλὲς ἐντυπωσιακὰ ἀρχοντικά, πολυτελεῖς μανσιόν, ἀρχιτεκτονικὰ μνημεῖα, ποὺ ἐξάπτουν τὴ φαντασία, παραπέμπουν σὲ περασμένες ἐποχές, στὰ τέλη κυρίως τοῦ 19ου αἰώνα (ὅπως τὰ ἀντίστοιχα νεοκλασσικὰ τῆς Ἀθήνας) καὶ ποὺ φανερώνουν τὴν παλαιὰ φυσιογνωμία τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν περιοχῶν, ὅπου ἄλλοτε ἔζησαν σημαντικὲς προσωπικότητες, διακεκριμένες καὶ ἀριστοκρατικὲς οἰκογένειες, ἐνῷ τὶς δεκαετίες τοῦ 1960-70 φιλοξένησαν τὴν πλειονότητα τῶν χίππυς τῆς πόλεως.
Στὴν πρόσοψι κάποιων ἀπὸ τὰ τριώροφα, εὐρύχωρα καὶ ἐπιβλητικὰ αὐτὰ σπίτια ὑπάρχουν δύο ἢ τρία μεγάλα κεφαλαῖα γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Τί σημαίνουν τὰ γράμματα αὐτά; Αὐτὸ εἶναι ἑπτασφράγιστο μυστικό. Κάποια δημοσιεύματα συνέδεσαν αὐθαίρετα καὶ παραπλανητικὰ τὰ κτίρια μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὸν ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς! Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι διαφορετική. Στὰ οἰκήματα αὐτὰ στεγάζονται δεκάδες μυστικὲς κοινότητες καὶ ἀδελφότητες, ἄλλες ἀναγνωρισμένες ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο καὶ ἄλλες ὄχι. Τὰ σπίτια αὐτὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς φοιτητικὲς ἑστίες μὲ ἢ χωρὶς ἄδεια λειτουργίας ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχές. Ὡς μέλη γίνονται δεκτοὶ πρωτοετεῖς κυρίως φοιτηταί, δυνάμενοι νὰ διατηρήσουν τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους καὶ μετὰ τὴν ἀποφοίτησί τους. Οἱ κοινότητες αὐτές, ποὺ ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τῶν περισσοτέρων ΑΕΙ Ἀμερικῆς καὶ Καναδᾶ, διοικοῦνται ὀργανωμένα καὶ ἱεραρχικά, ἀποτελοῦν δὲ μέλη τοῦ ὀργανισμοῦ-ὀμπρέλλα «Ἐθνικὸ Πανελλήνιο Συμβούλιο»! Ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀναφερόμεθα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Τορόντο, εἶναι διότι σ’ αὐτό ἐφοίτησε καὶ ὁ γράφων καὶ σ’ αὐτὴ τὴν πόλι ἔζησε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του.Ὡς δέλεαρ προσελκύσεως μελῶν προβάλλουν οἱ μυστηριώδεις αὐτὲς ἀδελφότητες τὴν εὐχάριστη πανεπιστημιακὴ ζωή, τὴν ἀδελφοσύνη, τὴ διασύνδεσι μὲ ἄλλους φοιτητάς, ποὺ μοιράζονται τὰ ἴδια ἐνδιαφέροντα μὲ τὰ δικά τους, τὶς διὰ βίου φιλίες, τὴν ἀκαδημαϊκὴ πρόοδο, τὴν ἀπόκτησι ἡγετικῶν προσόντων καὶ θέσεων! Στὶς δραστηριότητές τους περιλαμβάνονται ἡ φιλανθρωπία καὶ κοινωνικὴ προσφορά, οἱ ὑποτροφίες σὲ φοιτητάς, ἡ ὑποστήριξι κοινωφελῶν ἱδρυμάτων, ἡ ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν μελῶν…

 
Ἡ πορεία τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν μέσα στὸν χρόνο δὲν ὑπῆρξε ἀνέφελη, πολλὲς φορὲς ἀπασχόλησαν τὶς πανεπιστημιακές, δημοτικὲς καὶ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς μὲ τὴν παραβατικότητα τῶν μελῶν τους (διαμαρτυρίες γειτόνων, ὁλονύκτια καὶ θορυβώδη πάρτυ, ὑπερβολικὴ κατανάλωση ἀλκοόλ, χρῆσι καὶ διακίνησι ναρκωτικῶν, ρατσιστικὰ ἐπεισόδια, βιασμοί, ἀκόμη καὶ αὐτοκτονίες φοιτητῶν!).
 
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα, τὸ τελετουργικὸ τῆς ὑποδοχῆς – μυήσεως νέων μελῶν περιλαμβάνει ὅρκους ὑπακοῆς καὶ τηρήσεως μυστικότητος, ἀναμμένα κεριά, ποδήρεις χιτῶνες, δέσιμο ματιῶν, ὕμνους, ἀναγνώσματα κ.ἄ. Στὶς εἰσαγωγικὲς αὐτὲς μυήσεις οἱ «νεοφώτιστοι» διδάσκονται μυστικὰ τῶν ἀδελφοτήτων, κωδικοὺς ἀριθμούς, συνθήματα, νοήματα τῶν τελετῶν, ἀναγνωριστικὲς χειραψίες κ.ἄ.
 
Μία ἀπὸ τὶς πλέον γνωστὲς ἀδελφότητες εἶναι ἡ Acacia μὲ 30 παραρτήματα καὶ 55.000 μέλη σὲ Καναδὰ καὶ ΗΠΑ! Σύμφωνα μὲ τὴν Wikipedia, ἡ Acacia ἱδρύθηκε τὸ 1904 στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Michigan ἀπὸ προπτυχιακοὺς Ἐλευθεροτέκτονες, ἀρχικὰ μόνο γιὰ ἄνδρες, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει μασονικὲς ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ τὸ 1933 τὸ Διεθνὲς Κονκλάβιο ἐπέλεξε νὰ καταργήσῃ τὴ μασονικὴ προϋπόθεσι.
 
Ἀδελφότης «Ἐπίσκοπον» τοῦ Trinity College
 
Τὸ Trinity College, ἱδρυθὲν τὸ 1851, ἀπὸ τὰ διασημότερα Κολλέγια τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο, ὅπου στεγάζεται καὶ ἡ ἀρχαιότερη Ἀγγλικανικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Καναδᾶ, εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὴ μυστικὴ Ἀδελφότητα «Episkopon», ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν ἵδρυσί της (1858) στὶς ἐτήσιες «ἀναγνωστικές» τελετές της παραδίδει «ἤπια παίδευσι» ἐκ μέρους τοῦ «Ὁσίου Πατέρα (ἢ Μητέρας) Ἐπισκόπου» (ὡς γνωστόν, ἡ Ἀγγλικανικὴ «Ἐκκλησία» πρωτοστάτησε στὴν ἱερωσύνη γυναικῶν). Τό ἐπισκοπικὸ αὐτὸ πνεῦμα, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἔζησε στὸ Κολλέγιο, στὰ ἀναγνώσματα ἐκπροσωπεῖτο ἀπὸ ἕνα ἀνθρώπινο κρανίο! Ἐπαγγελματίες δημοσιογράφοι, ἀλλὰ καὶ φοιτηταί, ποὺ ἐκδίδουν τὴ φοιτητικὴ ἐφημερίδα «The Varsity», δὲν μπόρεσαν νὰ ἀποσπάσουν περισσότερες τελετουργικὲς λεπτομέρειες, διότι ὅλα τὰ στόματα ἦταν κλειστά!
 
Τὰ σημερινὰ μέλη μελλοντικοὶ μεγιστάνες καὶ ἡγέται!
 
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ στὴν ἔρημο ἦταν καὶ ἡ προτροπὴ τοῦ πειράζοντος νὰ πέσῃ ὁ Χριστὸς νὰ τὸν προσκυνήσῃ καὶ ἐκεῖνος θὰ τοῦ ἔδινε ὅλα τὰ βασίλεια τοῦ κόσμου καὶ τὰ μεγαλεῖα τους! Ὁ Χριστὸς ἀπέρριψε τὴν πρότασι ἀποστομώνοντας τὸν Διάβολο, κάτι πού οἱ φοιτηταὶ καὶ ἀργότερα ἀπόφοιτοι καὶ πτυχιοῦχοι δὲν μποροῦν νὰ πράξουν. Ἀγνοοῦν ποιός πραγματικὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς δελεαστικὲς ὑποσχέσεις καὶ γίνονται δοῦλοι του, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν ἐπιτυχῆ ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία, ν’ ἀποκτήσουν ἀξιώματα, δόξα, περιουσίες, καὶ κοινωνικὴ καταξίωσι. Θὰ ἦταν μακρὺς ὁ κατάλογος, ἐὰν ἀναφέραμε ὅλα τὰ γνωστὰ πρώην μέλη τῶν μυστικῶν φοιτητικῶν ἀδελφοτήτων, ποὺ σήμερα ὁ κόσμος ὅλος θαυμάζει ὡς πολιτικοὺς ἡγέτες, μεγιστάνες τοῦ πλούτου, νομπελίστες, λαμπροὺς καλλιτεχικοὺς ἀστέρες καὶ ἄλλες διασημότητες. Ὀλίγες μόνο θ’ ἀναφέρωμε. Ἀπόφοιτοι τῆς «Episkopon» φέρονται νὰ ἦταν ὁ πρ. Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ Καναδᾶ Μπὶλ Γκράχαμ, ἡ πρ. Γενικὴ Κυβερνῆτις τοῦ Καναδᾶ Ἀντριὰν Κλάρξον, ὁ κινηματογραφιστὴς Ἄτομ Ἐγκογιάν… Στὶς ΗΠΑ ἀναφέρονται οἱ πρ. Πρόεδροι George W. Bush (Ἀδελφότης Delta Kappa Epsilon), George H. W. Bush (Delta Kappa Epsilon), Ronald Reagan (Tau Kappa Epsilon Iota – Eureka College), Harry S. Truman (Alpha Delta Gamma), Franklin D. Roosevelt (Alpha Delta Phi – Harvard 1904), Theodore Roosevelt (Alpha Delta Phi – Harvard 1880) Benjamin Harrison (Phi Delta Theta – Miami University 1853), Coolidge Calvin (Phi Gamma Delta – Amherst 1895), Woodrow Wilson (Phi Kappa Psi – Virginia Alpha 1879), Gerald R. Ford (Delta Kappa Epsilon – University of Michigan). Μεγάλος ἐπίσης εἶναι ὁ κατάλογος τῶν πρώτων κυριῶν τῶν ΗΠΑ, ποὺ πρὶν κατοικήσουν στὸ Λευκὸ Οἶκο, ὑπῆρξαν μέλη τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν! Ἄλλες διασημότητες εἶναι οἱ ἑξῆς: John D. Rockefeller Jr. (Alpha Delta Phi – Brown University 1897), Nelson A. Rockefeller, πρ. Κυβερνήτης τῆς Ν.Υ. καὶ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (Psi Upsilon Zeta – Dartmouth College 1930), ὁ πρ. πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ Paul Martin (Psi Upsilon Nu – University of Toronto 1961), ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Facebook Mark Zuckerberg (Alpha Epsilon Pi – Harvard 2006), ὁ πασίγνωστος ἱδρυτὴς τῆς Microsoft Bill Gates (Chi Psi – University of Washington), ὁ ἱδρυτὴς τῆς Hewlett Packard David Packard (Alpha Delta Phi – Stanford 1934), ὁ ἱδρυτὴς καὶ Πρόεδρος τῆς Southwest Airlines Herb Kelleher, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ περιοδικοῦ Forbes Steve Forbes (Tau Kappa Epsilon), ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἁλυσίδας Hilton Hotels Conrad Hilton (Tau Kappa Epsilon Alpha Omicron – NM State), ὁ ἱδρυτὴς τῶν Marriott Hotels, Willard Marriott (Phi Delta Theta – Utah 1925), ὁ ἠθοποιὸς Burt Reynolds (Phi Delta Theta – Florida State 1957), ὁ ἀστροναύτης τῆς NASA Neil Armstrong (Phi Delta Theta – Purdue 1955), ἡ Camala Harris, πρώτη γυναίκα Ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (Alpha Kappa Alpha – Howard University in Washington, D.C.) καὶ ἡ Δούκισσα τοῦ Σάσσεξ καὶ σύζυγος τοῦ Βρεταννοῦ Πρίγκηπα Harry Meghan Markle (Kappa Kappa Gamma – Northwestern University)!
 
Ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ βράβευσι τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου ἀπὸ τὴν Phi Beta Kappa – Tufts University. Ἡ Δρ. Προδρόμου, σύμβουλος στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, τὴν CIA, τὸν ΟΗΕ, χαρακτηρίσθηκε ὡς τὸ «πορόσωπο-κλειδί» (προσκεκλημένη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου) στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης τὸ 2016!
 
Τὸ φαινόμενο τῶν φοιτητικῶν κοινοτήτων μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα ἔχει ἀπασχολήσει πολλούς, ἐνδιαφέροντα δὲ δημοσιεύματα γι’ αὐτὲς καταλήγουν στὸ συμπέρασμα, ὅτι κατευθύνονται ἀπὸ τὴ Μασονία καὶ ἀποτελοῦν «στρατολογικὰ γραφεῖα» καὶ «κέντρα ἐκπαιδεύσεως» αὐτῆς, διὰ τῶν ὁποίων «ἁλιεύονται» καὶ προετοιμάζονται τὰ μελλοντικὰ μέλη, ποὺ θὰ στελεχώσουν τὶς τεκτονικὲς Στοὲς, τοποθετούμενα συγχρόνως σὲ νευραλγικὲς ἐθνικές, πολυεθνικὲς καὶ ὑπερεθνικὲς θέσεις – κλειδιὰ ἀνὰ τὴν οἰκουμένη!
 
Ὁ ἀείμνηστος Νῖκος Ψαρουδάκης χαρακτήρισε τὸν Προσκοπισμὸ ὡς τὸ Νηπιαγωγεῖο τῆς Μασονίας, τὴν δὲ Μασονία ὡς τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σατανᾶ! Ἐμεῖς θὰ ἔχωμε ἄδικο, ἐὰν ἀποκαλέσωμε τὶς μυστικὲς αὐτὲς κοινωνίες ὡς Ἐλευθεροτεκτονικὰ Κολλέγια; Φυσικὰ οἱ τέκτονες καὶ οἱ συνεργάτες τους (δημοσιογράφοι κ.ἄ), κατὰ πάγια τακτική τους, ὅσους ἀποκαλύπτουν τὰ σκοτεινά τους ἔργα ὀνομάζουν «συνωμοσιολόγους»! Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. Προτιμοῦμε νὰ εἴμεθα συνωμοσιολόγοι (νὰ κάνωμε δηλαδὴ λόγο γιὰ ὑπαρκτὲς συνωμοσίες), παρὰ συν­ωμότες.
 
Ἂς ἐλπίσωμε ὅτι μὲ τὴν ἐγκατάστασι παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ φέρουν μαζί τους τὰ παραδοσιακὰ σάπια φροῦτα τῶν κρυφομασονικῶν ἀδελφοτήτων! Τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ ὅμως μᾶλλον πρέπει ν’ ἀποκλεισθῇ, διότι τὴν θέσι τους ἔχει καταλάβει ὁ φοιτητικὸς συνδικαλισμὸς διὰ τῶν κομματικῶν νεολαιῶν!
 
Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος
 
https://aktines.blogspot.com/2024/05/blog-post_45.html