Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ ποὺ μᾶς πέρασε, βγῆκε μία ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, κοινὴ δήλωση μὲ τοὺς αἱρετικούς, τοὺς παπικούς, τοὺς Συριάνους καὶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς μονοφυσίτες ποὺ προτίθενται καὶ σχεδιάζουν νὰ κάνουν κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔκαναν μεγάλους ἀγῶνες γιὰ νὰ μὴ γιορτάζουμε τὸ Πάσχα μαζὶ μὲ τοὺς Ἑβραίους. Βέβαια, πέρσι κάτι τέτοιο πῆγε νὰ γίνει. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχουμε νὰ ποῦμε στὸν εὐσεβῆ λαὸ εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἀντιδράσει. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γιορτάσουμε μαζὶ Πάσχα μὲ αἱρετικούς. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συμπροσευχόμαστε μὲ αἱρετικούς. Οὔτε κἄν στὸ σπίτι μας ἄν ἔρθει ἕνας αἱρετικός, δὲν μπορεῖς νὰ κάτσεις μαζί του στὸ τραπέζι καὶ νὰ πεῖς τὸ «Πάτερ ἡμῶν», ἕνας παπικός, ἕνας προτεστάντης.
Ὁ μακαριστὸς ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὅταν ἦταν στὴν τράπεζα καὶ ὑπῆρχε κάποιος αἱρετικὸς καὶ τοῦ εἶπαν νὰ κάνουν προσευχή, εἶπε, «ἐντάξει, κάνε τὸν σταυρό σου καὶ φτάνει». Ἤξερε τὶ ἔκανε ὁ Ἅγιος Γέροντας! Γιατὶ «κἄν ἐν οἴκῳ» λέει ὁ 10ος Ἀποστολικὸς Κανόνας· ἀκόμα καὶ στὸ σπίτι σου δηλαδὴ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συμπροσευχηθεῖς μὲ αἱρετικό, γιατὶ δὲν ἔχεις τὴν ἴδια πίστη καὶ ἑπομένως, δὲν μπορεῖς νὰ ἀπευθυνθεῖς μαζί του στὸν Θεό. Πολὺ περισσότερο, δὲν ἐπιτρέπεται ἐπίσημη συμπροσευχὴ σὲ ἐκκλησία μὲ αἱρετικούς, ὅπως δυστυχῶς τὸ κάνουν οἱ οἰκουμενιστὲς μὲ ἀρχηγὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δυστυχῶς, (Κωνσταντινουπόλεως) γι’ αὐτὸ καὶ κινδυνεύει νὰ ἀφανιστεῖ, νὰ πέσει σὲ ἄλλα χέρια. Καὶ ἀκολουθοῦν αὐτὸ δυστυχῶς καὶ τὰ ἄλλα πατριαρχεῖα, καὶ οἱ ἐπισκοπὲς καὶ οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Λίγο ὡς πολὺ ἀκολουθοῦν τὸν οἰκουμενισμό· αὐτὴν τὴν ἰδέα ὅτι πρέπει νὰ ἑνωθοῦν πρῶτα ὅλοι οἱ Χριστιανοί, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἀποβάλλουν οἱ αἱρετικοὶ τὰ αἱρετικά τους δόγματα. Καὶ ἐμεῖς θέλουμε νὰ ἑνωθοῦμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί. Νὰ γίνουμε ἕνα ἐν Χριστῷ ὅμως!Ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ γίνεις ἕνα ἐν Χριστῷ χωρὶς τὴν κοινή, τὴν ἴδια πίστη. Οἱ οἰκουμενιστὲς λένε, «κρατῆστε τὴν πίστη σας καὶ ἐσεῖς οἱ αἱρετικοί, καὶ ἄς εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴν δική μας, καὶ ἄς βλασφημᾶτε τὸν Θεὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐμεῖς σᾶς δεχόμαστε, καὶ ἐλᾶτε μαζὶ νὰ γιορτάσουμε τὸ Πάσχα». Ἄν εἶναι δυνατόν! Πρέπει ὁ εὐσεβὴς λαὸς καὶ ὁ κλῆρος νὰ ἀντιδράσουν σύσσωμοι σ’αὐτὸ τὸ σχέδιο τὸ ὁποῖο προανήγγειλαν τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ φέτος.

Λοιπόν, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσει σὲ ὅλους μετάνοια γιατὶ τὰ πράγματα εἶναι πάρα πολὺ σοβαρά, καὶ ἡ μεγαλύτερη προδοσία εἶναι αὐτὴ τῆς πίστεως, καὶ μετὰ ἔρχεται ἡ προδοσία τοῦ ἔθνους. Προδίδεται ἡ πίστις, μετὰ προδίδεται καὶ ἡ Μακεδονία, προδίδονται καὶ τὰ νησιά, προδίδεται καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Γιατὶ ἄν ἔχουμε ἡγέτες ποὺ λένε ὅτι «θὰ πᾶμε καὶ μὲ τὸν σατανὰ γιὰ νὰ βοηθήσουμε τὴν πατρίδα, καταλαβαίνετε τὶ ἡγέτες ἔχουμε…Σατανολάτρες οὐσιαστικά. Ἄν εἶναι δυνατόν! Νὰ μᾶς βοηθήσει ὁ σατανὰς γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Ἑλλάδα…
Ἡ μετάνοιά μας θὰ μᾶς σώσει, καὶ θὰ σώσει καὶ τὴν πατρίδα μας, ἄν τέλος πάντων ὑπάρχουν κάποιοι ἀκόμα ποὺ ἀγαπᾶνε τὴν πατρίδα. Ἄν θέλεις νὰ σώσεις τὴν πατρίδα σου, καὶ αὐτὰ τὰ λεγόμενα πολιτικὰ κόμματα ποὺ βγαίνουν τὰ πατριωτικά, θὰ πρέπει νὰ μιλᾶνε πρῶτα γιὰ Χριστό. Ἀλλὰ σπάνια ἀκούγεται ἡ λέξη «Χριστὸς» ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς ὑποψήφιους γιὰ ἡγέτες…
Λοιπόν, ὅλοι νὰ ἀγωνιστοῦμε ἐνάντια σὲ αὐτὰ τὰ σχέδια τῶν σιωνιστῶν, γιατὶ καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι δικό τους σχέδιο. Νὰ ἑνωθοῦν πρῶτα ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους, καὶ μετὰ νὰ ἑνωθοῦμε οἱ λεγόμενες μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες -ποὺ δὲν εἴμαστε ἐμεῖς μονοθεϊστικὴ θρησκεία μὲ τὴν ἔννοια ποὺ νομίζουν αὐτοί, καὶ ὅτι ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεὸ μὲ τοὺς μουσουλμάνους καὶ τοὺς Ἑβραίους. Δὲν ἔχουμε καθόλου τὸν ἴδιο Θεό! Ἐμεῖς ἔχουμε τὸν Πανάγιο Τριαδικὸ Θεό, καὶ αὐτοὶ ἔχουν Θεὸ τὸν διάβολο. Τὰ λέει ξεκάθαρα ἡ Ἁγία Γραφή. Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιό τους, καὶ σ’ αὐτὸ πρωτοστατεῖ ὁ πάπας· νὰ ἑνωθοῦν ὅλες οἱ θρησκεῖες καὶ στὸ τέλος νὰ ἑνωθοῦν καὶ μὲ τοὺς σατανολάτρες καὶ μὲ τὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες. Καὶ αὐτὸ τὸ προαναγγέλλουν μὲ τὶς λεγόμενες πανθρησκειακὲς συνάξεις ποὺ κάνουν σὲ διάφορα σημεῖα, μὲ πρωτεργάτη τὸν πάπα.
Ἄς τά ‘χουμε αὐτὰ ὑπόψη μας, καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, γιὰ τὴν πίστη μας. Αὐτὰ εἶναι τὰ σπουδαιότερα, καὶ αὐτὰ εἶναι ποὺ καθορίζουν καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα γεγονότα. Οἱ δημοσιογραφίσκοι ἔχουν ἐκπαιδευτεῖ νὰ μᾶς λένε ψέματα· εἶναι ἐκπαιδευμένοι σ’ αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀκοῦμε, οὔτε τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης. Ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ νοιαζόμαστε γιὰ τὴν Μητέρα μας τὴν Ἐκκλησία, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε σὲ κανένα λύκο νὰ εἰσέρχεται μέσα. Δὲν θὰ περιμένετε ἀπὸ τοὺς ποιμένες…Ἐλάχιστοι εἶναι οἱ πραγματικοὶ ποιμένες! Ἐσεῖς τὸ ποίμνιο πρέπει νὰ ἐνεργοποιηθεῖτε καὶ νὰ νιώσετε ὑπεύθυνοι γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία! Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μαξίμοβιτς, «στοὺς ἐσχάτους χρόνους, ὁ κάθε πιστὸς θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία».
Εὔχομαι λοιπὸν νὰ κρατήσουμε τὴν πίστη μας στὸν ἑαυτό μας, στὴν οἰκογένειά μας, στὴν ἐνορία μας, στὸ μοναστήρι μας, στὴν Ἑλλάδα μας καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ποὺ ὑπάρχουν Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ νὰ μεγαλυνθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία. Καὶ θὰ μεγαλυνθεῖ, ὅπως μᾶς ἔχουν πεῖ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἐφόσον ἐμεῖς θὰ μείνουμε στερεοὶ καὶ ἀκλόνητοι, ὅπως ἔμειναν ὅλοι οἱ Ἅγιοι δύο χιλιάδες χρόνια τώρα.
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα καὶ γιὰ τὴν σημερινὴ ἡμέρα, καὶ νὰ εὐχηθοῦμε ὁ Κύριος ποὺ ἔδωσε τὸ φῶς στὸν τυφλό, νὰ δώσει τὸ φῶς καὶ στὶς δικές μας ψυχές, ἔτσι ὥστε νὰ τὸν πιστέψουμε ἀληθινά, καὶ νὰ τὸν λατρέψουμε ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ καρδίας καὶ διανοίας καὶ ἰσχύος.
Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.