Ἀπόσπασμα ὁμιλίας 7/08/21
Πρέπει νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριό μας ποὺ μᾶς ἐλέησε καὶ συνεχίζει νὰ μᾶς ἐλεεῖ, παρόλη τὴν ἁμαρτωλότητά μας καὶ τὴν ἀμετανοησία μας σὲ μεγάλο βαθμὸ, καὶ ὅπως πληροφορηθήκαμε, ἔβρεξε σὲ κάποια σημεῖα στὴν πατρίδα μας καὶ ἔσβησαν κάποιες φωτιές.
 
Πρέπει νὰ συνεχίζουμε νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ μετανοοῦμε ἀληθινὰ, γιατὶ ὄντως ἔχουμε πάρα πολὺ παρεκκλίνει ἀπὸ τὸν Νόμο Του τὸν Ἅγιο, καὶ ἔχουμε πέσει στὴν ἀσέβεια καὶ τὴν ἀνηθικότητα, καὶ σὲ πολλὲς ἐκτροπὲς ὡς πρὸς τὴν πίστη, ποὺ εἶναι καὶ τὸ μεγαλύτερο καὶ τὸ φοβερότερο ἁμάρτημα, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Παναιρετικὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι τοῦ ’16, καὶ μετὰ μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς ψευτοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τῶν σχισματικῶν, καὶ μὲ πάρα πολλὰ ἄλλα τὰ ὁποῖα κατοχύρωσαν τὴν ἀνηθικότητα. Καὶ τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὸν γάμο ποὺ δὲν εἶναι γάμος, τὸν πολιτικὸ γάμο, καὶ τοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ μύρια ἄλλα, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν τῶν συμφορῶν.

 
Ὄχι ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἐκδικεῖται καὶ μᾶς τιμωρεῖ, ἀλλὰ ἐμεῖς δίνουμε δικαίωμα στὸν πονηρὸ, καὶ ὁ πονηρὸς μετὰ μᾶς ταλαιπωρεῖ ἐφόσον πηγαίνουμε καὶ τὸν προσκυνᾶμε μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἄθεα, τὰ ἀντίχριστα νομοθετήματα, τὰ ὁποῖα βέβαια προωθοῦν ἡ νέα τάξη πραγμάτων καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ σιωνιστὲς-παγκοσμιοποιητὲς. Ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς δυστυχῶς δὲν ἀντιδρᾶ καὶ οὔτε καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ἱερεῖς ὅπως θὰ ἔπρεπε, καὶ ἔτσι προχωράει ὁ διάβολος τὰ σχέδιά του.
 
Ἀλλὰ ἡ ἐλπίδα μας εἶναι στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ μετάνοια ἔστω ἑνὸς μέρους τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία θὰ ἑλκύσει αὐτὴ τὴ Θεία βοήθεια καὶ θὰ ἀποστρέψει καὶ θὰ καταστρέψει ὅλα αὐτὰ τὰ σχέδια τοῦ πονηροῦ.
 
Ὁ Θεὸς νὰ γίνει ἵλεως στὴν πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἔτσι ὥστε νὰ ὁδηγηθοῦμε ὅλοι στὴ μετάνοια καὶ στὴ σωτηρία.
 
Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
 
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.