μοναχική  του κουρά

 

Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε

 


π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

‘Αφοῦ ἀπολύθηκε ἀπό τόν στρατό ὁ ρασοφόρος Κωνσταντῖνος ‘Ηλίε, ἐστάλη πάλι στό ἴδιο διακόνημά του. ‘Επειδή ἦτο νεώτερος ἀπό τούς ἄλλους συνδιακονητάς, τούς βοηθοῦσε. Οἱ ἄλλοι ὠνομάζοντο π. Γαλακτίων ‘Ηλίε καί π. ‘Αντώνιος ‘Ολάρου. Αὐτός ἔβαζε τά πρόβατα στήν στρούγκα, τά ἄρμεγε, καθάριζε κι ἔπλενε τήν στάνη, ἔπηζε τό γάλα καί ἐπήγαινε μέ τά πρόβατα στήν βοσκή.
Καί οἱ τρεῖς αὐτοί ποιμένες τῶν προβάτων ἦσαν πολύ πρᾶοι, ταπεινοί, σιωπηλοί καί ἀγαποῦσαν πάνω ἀπό ὅλα τήν προσευχή. Γι’ αὐτό ὅλές τίς δουλειές τους τίς ἐπιτελοῦσαν μέ εἰρήνη καί ἡσυχία καί δέν εἶχαν μεταξύ τους διαμάχες στό διακόνημά τους.
Τό ἔτος 1937, στά τέλη τοῦ μηνός ‘Ιουλίου, ὁ ρασοφόρος Κωνσταντῖνος προσκλήθηκε ἀπό τόν ‘Ηγούμενο νά γίνη μοναχός. Μέχρι τότε εἶχαν περάσει 6 χρόνια δοκιμῆς καί εἶχε τελειώσει καί τόν στρατό του. ‘Η κουρά του σέ μοναχό ἐγκρίθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Μολδαβίας μέ τόν ἀριθμό ἐγγράφου 10042 τοῦ ἔτους 1936 καί ἐκάρη μοναχός στίς 2 Αὐγούστου 1937.‘Ως ἀνάδοχος στήν καλογερική του ὡρίσθηκε ὁ μεγαλόσχημος μοναχός Πρόκλος Πόπα, ἕνας μεγάλος ἀγωνιστής τῆς ἀγάπης καί ταπεινώσεως, καταγόμενος ἀπό τήν κοινότητα Πιάτρα Σοῒμου τοῦ νομοῦ Νεάμτς.
‘Ο ἀδελφός Κωνσταντῖνος παρακαλοῦσε τόν Γέροντα νά τόν πάρη κάτω ἀπό τόν μανδύα του, ὅμως αὐτός τοῦ εἶπε:
-‘Αδελφέ Κωνσταντῖνε, ἐγώ εἶμαι πολύ γέρος, ἔχω ἤδη 77 χρόνια, καί δέν ἠμπορῶ πλέον. Σέ παρακαλῶ ζήτησε κάποιον ἄλλον νά γίνη πνευματικός νουνός σου!
-Πάτερ Πρόκλε, ἐάν δέν μέ συνοδεύσης κάτω ἀπό τόν μανδύα ἡ ὁσιότης σου, δέν ἀποφασίζω νά γίνω μοναχός, τοῦ εἶπε ὁ ἀδελφός Κωνσταντῖνος.
‘Ακούοντας καί κλαίγοντας ἀπό τά λόγια αὐτά ὁ Γέροντας π. Πρόκλος, χάρηκε πολύ καί τοῦ εἶπε:
-Καλά, ‘Αδελφέ μου, ἑτοιμάσου καί τήν νύκτα θά σέ μεταφέρω κάτω ἀπό τόν μανδύα μου στόν ἱερέα νά σέ διαβάση!
‘Αρχίζοντας ἡ ‘Ακολουθία τῆς κουρᾶς, ὅλοι οἱ Πατέρες καί ‘Αδελφοί προσηύχοντο στόν Θεό νά ἐνισχύση τόν ὑποψήφιο ‘Αδελφό στήν ὁδό τῆς πνευματικῆς ζωῆς γιά νά σηκώση τόν σταυρό του μέχρι τέλους.
‘Αλλ’, ὅταν ἄκουσε τό καλογερικό του ὄνομα, ἕνας μοναχός πού στεκόταν πλησιέστερα στόν ‘Ηγούμενο, ὀνόματι π. Νικόλαος, τόν ἐρώτησε:
-Πάτερ ‘Ηγούμενε, τοῦ ἐδώσατε τό ὄνομα Κλεόπας, ἀλλά δέν εἴχαμε μ’ αὐτό τό ὄνομα οὔτ’ ἕνα μοναχό παλαιότερα!
-Σωστά λέγεις, πάτερ Νικόλαε!
Μετά ὁ ‘Ηγούμενος ἀπήγγειλε τά ἑξῆς:
-‘Ο ‘Αδελφός ἡμῶν, Κλεόπας Μοναχός, κείρεται τήν κόμην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ εἰς τό ῎Ονομα τοῦ πατρός, ‘Αμήν, καί τοῦ Υἱοῦ, ‘Αμήν, καί τοῦ ‘Αγίου Πνεύματος ‘Αμήν. Εἴπωμεν καί ὑπέρ αὐτοῦ τό: <Κύριε ἐλέησον>.
‘Αφοῦ ἐκάρη καί εἰσῆλθε στό μοναχικό πολίτευμα ὁ μοναχός Κλεόπας εὐλογήθηκε ἀπό τόν ‘Ηγούμενό του, ἐνῶ ὁ ἀνάδοχός του τοῦ ἔδωσε καί ἐπροσκύνησε  τήν Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τόν μετέφερε σ’ ἕνα στασίδι τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ, κατά τήν παράδοσιν τῆς ‘Εκκλησίας μας.
Στήν συνέχεια οἱ ‘Αδελφοί τῆς Μονῆς καί οἱ Πιστοί Χριστιανοί μέ τήν σειρά ἐπέρασαν καί τόν εὐχήθηκαν νά ζήση καί νά εὐαρεστήση τόν Θεό, τούς ‘Αγγέλους καί τούς ἀνθρώπους.

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

 

 

Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 

 

Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 

 

1999

 

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

 

________________________________________________


Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_13.html#more