Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Ἡ νῆψις, ἡ ἐγρήγορσις, ἡ ταχεία ἀντίδραση στήν ἁμαρτία. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων. Πρίν ἤ πέσουν σηκώνονται, πρίν ἤ ἔλθουν στήν ἁμαρτία, ἀναχαιτίζονται, ἐπειδή νήφουν καί εἶναι συνεχῶς σέ ἐγρήγορση»[37].

  Ἡ θαυματουργία. «Ὄχι μόνο τά σώματα τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐνεργοῦσαν (θεραπεῖες-θαύματα), ἀλλά καί τά σουδάρια (μαντήλια) καί τά σιμικίνθια (ποδιές, πετσέτες) καί οἱ σκιές καί ἡ μηλωτή (προβιά) τοῦ Ἐλισσαίου καί τό ἱμάτιό του…Τῶν Τριῶν Παίδων σεβάσθηκε ἡ φύσις τῆς φωτιᾶς ἀκόμη καί αὐτά τά ὑποδήματα. Καί στόν Ἐλισσαῖο οὔτε ἀφοῦ πέθανε, καταργοῦνταν ἔτσι ὁ θάνατος, ὅταν στόν τάφο τοῦ προφήτη ρίχθηκε ἄλλος νεκρός»[38].

   Ἡ πνευματική δύναμις. «Τόση εἶναι ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων. Τόσο ἀκαταμάχητη καί φοβερή καί στούς βασιλεῖς καί στούς δαίμονες καί σ’ αὐτόν τόν ἀρχηγό τῶν δαιμόνων»[39]


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

Ἱερομόναχος Σάββας

http://hristospanagia3.blogspot.com

 [37] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ, Α΄. ΕΠΕ 7, 566. PG 54, 684. «Τοιαῦται αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί. Πρίν ἤ πεσεῖν ἀνίστανται, πρίν ἤ πρός τήν ἁμαρτίαν ἐλθεῖν, ἀναχαιτίζονται, ἐπειδή νήφουσι καί διαπαντός εἰσι ἐγρηγορυῖαι».

[38] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Τῆς βασιλίδος… εἰς μεγάλην ἐκκλησίαν προσελθούσης, ΕΠΕ 33, 52-54. PG 63, 469-470. «Οὐ τά σώματα μόνον ἐνήργει τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀλλά καί τά σουδάρια καί τά σιμικίνθια καί αἱ σκιαί  καί μηλωτή Ἐλισσαίου καί τό ἱμάτιον ἐκείνου…Τῶν Τριῶν Παίδων ᾐδέσθη τῆς φλογός ἡ φύσις καί αὐτά τά ὑποδήματα. Καί ἐπί τοῦ Ἐλισσαίου οὐδέ τελευτήσαντος, οὕτως ἐλύετο θάνατος, εἰς τάφον τοῦ προφήτου ῥιφέντος ἑτέρου νεκροῦ».

[39] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Βαβύλαν. ΕΠΕ 34, 540. PG 50, 572. «Τοσαύτη τῶν ἁγίων ἡ ἰσχύς. Οὕτως ἄμαχος καί φοβερά καί βασιλεῦσι καί δαίμοσι καί αὐτῷ τῶν δαιμόνων ἀρχηγῷ».