Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Ἡ πολιτεία τους, ὁ τρόπος ζωῆς τους, ἡ ὅλη τους βιοτή ἦταν συνεσταλμένη  καί ἀπέριττος. Ζοῦσαν ὡς ξένοι καί πάροικοι καί παρεπίδημοι, ὡς προσωρινοί καί συνεχεῖς μετανάστες. Λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος διηγούμενος τήν ζωή τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Ἀβραάμ, τοῦ σκηνίτου, πού συνεχῶς μετεκινεῖτο: «Δές τήν διαγωγή, τόν τρόπο ζωῆς, τῶν δικαίων ὅτι ἦταν συνεσταλμένος καί ἀπέριττος, καί ὅτι μέ εὐκολία μετανάστευαν καί ὅπως ἀκριβῶς οἱ πάροικοι καί παρεπίδημοι, ἔτσι οἰκονομοῦσαν τή ζωή τους καί ἄλλοτε μέν ἐδῶ, ἄλλοτε δέ ἔστηναν τίς σκηνές, ὡσάν νά ζοῦσαν στήν ξενιτειά.Ὄχι ὅπως κάνουμε ἐμεῖς, πού κατοικοῦμε τήν ξενιτειά ὡς πατρίδα καί κατασκευάζουμε λαμπρές κατοικίες καί στοές καί περιπάτους καί ἔχουμε ἀγρούς καί κατασκευάζουμε λουτρά καί ἄλλα μύρια πράγματα»[26]. Καί πάλι διδάσκει ὁ Ἅγιος: «Καθένας ἀπό τούς δίκαιους, ζοῦσε στή ζωή αὐτή, ὡσαν νά εὑρίσκετο στήν ξενιτειά»[27].

(συνεχίζεται) 

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

[26] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Γένεσιν, ΜΕ΄. ΕΠΕ 4, 126. PG 54, 414-415. « Ὅρα τῶν δικαίων τήν διαγωγήν, ὅπως ἦν συνεσταλμένη καί ἀπέριττος, ὅπως μετ’ εὐκολίας τάς μεταναστάσεις ἐποιοῦντο καί καθάπερ οἱ πάροικοι καί παρεπίδημοι, οὕτω τόν ἑαυτόν βίον ᾠκονόμουν καί ποτέ μέν ὧδε, ποτέ δέ τάς σκηνάς ἐπήγνυντο, καθάπερ ἐν ξένῃ διάγοντες· οὐ καθάπερ ἡμεῖς ποιοῦμεν, τήν ξένην ὡς πατρίδα οἰκοῦντες καί οἰκίας οἰκοδομοῦντες λαμπράς καί στοάς καί περιπάτους καί ἀγρούς κεκτημένοι καί λουτρά κατασκευάζοντες καί ἕτερα μυρία».

[27] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Γένεσιν, ΞΕ΄. ΕΠΕ 5, 22-24. PG 54, 562. «Ἕκαστος τῶν δικαίων ὡς ἐν ξένῃ διάγων ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, οὕτω διέκειτο».