Ἡ πίστη ἄλλωστε εἶναι ἀναγκαία ἀκόμη καί γιά τά ἐπίγεια. Πολλά πράγματα πού περιορίζονται μέσα στόν ὑλικό αὐτό κόσμο, ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ συχνά νά τά γνωρίσει καί νά τά κατανοήσει παρά μόνο μέ τήν πίστη. Διαβάζει κανείς βιβλία ἱστορικά, ἐπιστημονικά, φιλοσοφικά, ἀκούει εἰδήσεις ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου. Καί πῶς μπορεῖ νά ξέρει ὅτι ὅλα αὐτά πού διάβάζει καί ἀκούει, εἶναι ἀληθινά; Πιστεύει στούς συγγραφεῖς πού τά ἔγραψαν, στούς δημοσιογράφους πού τά παρουσίασαν, στούς δασκάλους του πού τά δίδαξαν.

Ἀλλά καί στήν προσωπική μας ζωή. Πῶς ξέρουμε τό ὄνομά μας; Μᾶς τό εἶπαν οἱ γονεῖς μας. Κι ἐμεῖς τό πιστεύουμε! Κι ἔπειτα πῶς ξέρουμε ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ γονεῖς μας; Τό πιστεύουμε!
Κι ἄν ἡ σημερινή ἐπιστήμη μπορεῖ νά ἀποδείξει τούς φυσικούς μας γεννήτορες, εἶναι ἀμέτρητα πράγματα τά ὁποία ἀγνοεῖ.Ἡ ἐπιστήμη ὅσο περισσότερα ἀνακαλύπτει, τόσο περισσότερο κατανοεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἀμέτρητα πού ἀγνοεῖ. Ὅσα ξέρει εἶναι ἐλάχιστα. Ἀλλά ἐκτός ἀπό τά θέματα πού ἐρευνᾶ ἡ ἐπιστήμη, ὑπάρχουν καί τόσα ἄλλα πράγματα τῆς καθημερινότητος πού τά πιστεύουμε, διότι δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά τά ἐρευνήσουμε ὅλα ἕνα-ἕνα καί νά ἔχουμε γι’ αὐτά ἀποδείξεις ὅτι εἶναι ἀληθινά. Πιστεύουμε ὅμως στήν εἰλικρίνεια αὐτῶν πού μᾶς μεταδίδουν διάφορες εἰδήσεις, πληροφορίες, ἀλήθειες. Διαφορετικά, δέν μπροῦμε νά ἐπιβιώσουμε.
Πόσο μᾶλλον λοιπόν δέν μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς τήν πίστη στόν Θεό.
Δέν μποροῦμε νά βροῦμε τήν εὐτυχία μας, ἐάν δέν γνωρίσουμε

·        ἀπό πού ἤρθαμε
·        ποῦ πηγαίνουμε,
·        γιατί ζοῦμε
·        καί γιατί ἄξίζει νά ζοῦμε.

 


Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
  (σελ.31-32)
Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013


http://makkavaios.blogspot.gr/2015/12/blog-post_49.html