Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

 «Ό Προηγούμενοςτης Ι.Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους κ. Καλλίνικος, ερχόμενος μετά τεσσαράκοντα προσκυνητών από  Αίνον, έσπευδεν ‘ίνα προφθάση εις τήν Μονήν πρό της εορτής του Θείου Ευαγγελισμού και του Πάσχα.

Ευρισκομένων δέ αυτών άναμέσον Λήμνου και Ίμβρου, ήγέρθη τήν νύκτα άνεμος σφοδρός, και τρικυμία μεγάλη και τοσαύτη, ώστε απελπίσθησαν άπαντες οι έν τω πλοίω και επερίμεναν αφεύκτως τόν θάνατον, όδυρόμενοι γοερώς.

 Ο δέ Προηγούμενος κ. Καλλίνικος ελυπείτο μέν πλέον τών άλλων, δέν άπηλπίσθη δέ, άλλ’ έπαρηγόρει απαντάς, παρακαλών αυτούς νά έχωσι θάρρος είς τήν Κυρίαν Θεοτόκον την Γλυκιφιλούσα, καθότι από μεγάλους κινδύνους και ανάγκας πολλάκις αβλαβή αυτόν εφύλαξε.

Και τό μέν πλοίον έφέρετο ύπό της βίας του άνεμου, και έπλησίαζε είς τόπον τινά τραχύτατον και έπικίνδυνον λίαν, Καραγάτζι καλούμενον, και εάν ήθελεν έξώσει  εκεί τό πλοίον ο άνεμος, εξάπαντος έμελλον νά πνιγώσιν άπαντες”

Αλλ’ ή Θεοτό­κος τί οικονόμησεν;

Τό πηδάλιον του πλοίου έπεσε παραδόξως και έχάθη έκ τών χειρών του Κυβερνήτου, τό δέ πλοίον κυθερνώμενον θαυμασίως υπό της Θεοτόκου προσωρμίσθη εις αμμώδη και άκίνδυνον τόπον, και εκεί εκάθισεν επί τής άμμου.

 Δέν εγνώριζον δέ ποσώς οι άνθρωποι πού ευρίσκοντο. Διαφαυσάσης λοιπόν της ημέρας, και ιδόντες παραδόξως ότι τό πλοίον ασφαλώς εκάθισεν επί της άμμου, και τό πηδάλιον όπισθεν αυτού δεδεμένον, εθαύμασαν τήν προμήθειαν τής Θεοτόκου»

Βρισκόμαστε και εμείς ως έθνος σε μεγάλη και απελπιστική φουρτούνα.

Πουθένα φως και ελπίδα.Μόνο χάος!

«Ο πλούς εν νυκτί, πυρσός ουδαμού.»

Και το πηδάλιο έχει φύγει προ πολλού από τα χέρια μας!

Μα τότε είναι που αναλαμβάνει η Παναγία μας, αφού εμείς με τις δικές μας «ικανότητες» και την δική μας

«άσοφη –σοφία»   θα τα κάναμε ακόμη χειρότερα.

Αρκεί να βρισκόμαστε μέσα στην γλυκιά αγκαλιά της και τότε με απόλυτη σιγουριά θα μας εκβάλει σε ακύμαντο λιμάνι.

«χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις»

π.Διονύσιος Ταμπάκης

Ι.Ναός Παναγίας Ναυπλίου

πηγή:ηλεκτρονικό ταχυδρομείο