Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ)

πνευματική του Διαθήκη.

σιος Γέροντας, ερομόναχος π. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης (7/2/1906-2/12/1991), νας πό τούς μεγάλους τς Βασιλείας τν Ορανν, μέ πλά, πέριττα λόγια, σ’ να ταπεινο σημείωμα-πνευματική Διαθήκη, πού βρέθηκε μετά τήν κοίμησή του, μς σκιαγραφε τή πνευματική του πορεία καί συνοψίζει τή διδασκαλία του. Συνάμα φανερώνει, χωρίς νά τό θέλει, τήν ἐξαγιασμένη προσωπικότητά του.

Διαλάμπει σ’ αὐτό ἡ τέλεια ταπεινοφροσύνη του καθώς καί ἡ μεγίστη ἀγάπη του πρός Θεό καί ἀνθρώπους. Ἐπίσης μέσῳ αὐτοῦ ἐξομολογεῖται δημόσια στό Θεό γιά τίς «πολλές του ἁμαρτίες» ἐνῶ συγχρόνως ζητᾶ συγγνώμη ἀπό ὅλους, ὅσους στενοχώρησε. Ὁ Γέροντας θεωρε τόν ἑαυτόν του σάν ναν πάρα πολύ μεγάλο μαρτωλό, πού δέν ἔχει θέση στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐντούτοις δέν ἀπελπίζεται, ἀλλά προσδοκᾶ τό Θεῖο Ἔλεος, τήν σπλαχνική Πατρική ἀγάπη.ποκαλύπτει, κατ’ ρχήν τό πῶς ξεκίνησε τήν ν Χριστ ζωή του. πως γράφει, πιθυμία γιά τή μοναχική ζωή, το δημιουργήθηκε, ταν διάβασε τόν βίο τογίου ωάννου το Καλυβίτου. Θέλοντας νά μιμηθε τόν γαπημένο του γιο ωάννη, φεύγει –πειτα πό πολύ γώνα- κρυφά πό τούς γονες του, γιά τό γιον ρος.

Τούς δύο αταδέλφους γέροντες του, τόν πατέρα Παντελεήμονα καί τόν πατέρα ωαννίκιο, τούς γάπησε «ἐν Χριστῷ ὑπερβαλλόντως». εχή τους τόν στήριζε. Τούς κανε κρα πακοή. Ατή πακοή τόν βοήθησε πάρα πολύ, στό νά γαπήσει «ξ’ λης καρδίας» τόν Θεό ἀλλά καί νά πάρει πό τόν Θεό, λα ατά τά πέροχα πνευματικά χαρίσματα, τά ποα, σύν Θεῷ, θά παρουσιάσουμε στή συνέχεια. χαρούμενη καί ἄκρα αὐταπάρνησή του τόν κανε πραγματικά νά χαρε τήν σκητική του ζωή1 καί νά ζήσει ληθινά, ς μιμητής το Πρώτου καί Τέλειου ποτακτικο, το Κυρίου μν ησο Χριστο.

Ἡ συνέχεια τῆς ζωῆς του, ὅπως γράφει, τόν φόρτωσε μέ πολλές ἁμαρτίες. Δέν ἔπαψε ὅμως πάντα νά προσπαθεῖ κάνοντας ταπεινά προσευχή καί μελετώντας τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό ἴδιο εὔχεται καί γιά μᾶς καί μᾶς παρακινεῖ νά τό κάνουμε, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι νά μποῦμε ἀπό τώρα στήν ἐπίγεια ἄκτιστη Ἐκκλησία, δηλαδή νά ζήσουμε «ἐν Χριστῷ».

νταπόκρισή του στήν Θεία κλήση μέ :α) τήν σκηση καί β) τήν συμμετοχή του στά για Μυστήρια.

μακαριστός Γέρονταςν καί εχε πλημμελή γκύκλεια παιδεία (μόλις στήν Α’ Δημοτικο φοίτησε γιά λίγο), ν τούτοις κατέστη νας πό τούς κορυφαίους θεολόγους καί- στή συνείδηση τς κκλησίας- γίους το 20ου αώνα. Τό γιο Πνεμα τόν σόφισε, φο τόν βρκε πρόθυμο συνεργό στό ργο Του.

γαθός Παράκλητος ἐνεργεῖ τήν κάθαρση, τόν φωτισμό καί τήν θέωση τν νθρώπων. ργάζεται μως ατό τό ργο, σ’ ατούς τούς νθρώπους, πού Το τό πιτρέπουν. νεργε θεοποιός Θεία Χάρη σ’ κείνους, οποοι μετανοον ληθινά. Κύριος «κρούει τήν θύρα» λων τν νθρώπων. Καμμιά θύρα δέν παραβιάζει. Περιμένει νά Τονοίξουμε καί νά Τόν εσαγάγουμε ατοπροαίρετα, στόν «οκο» μας, στήν ζωή μας. Τό «νοιγμα τς πόρτας» εναι μετάνοια μας, ἡ ὁποία κφράζεται μέ τήν πακοή μας στίς πιταγές το Χριστο Μας, τς γίας Μας κκλησίας.

πακοή στόν Χριστό μας ἐπιτυγχάνεται ἄν ζήσουμε:

α)σκητικά-συχαστικά (μέ γκράτεια, γνότητα, σωφροσύνη, διάλειπτη προσευχή, κτημοσύνη, κενοδοξία, φιλαργυρία, σωματική κακοπάθεια) καί β)μυστηριακά ( μέ συχνή συμμετοχή στά δύο κατεξοχήν γιαστικά Μυστήρια, τήν ερά ξομολόγηση καί τήν Θεία Κοινωνία). Ατά τά δύο, εναι τό «ναί» τονθρώπου στήν πρόσκληση-πρόκληση το Θεο γιά σωτηρία. Τότε μόνο, Θεός εσέρχεται στή ζωή μας μέ τήν θεοποιό του ἐνέργεια καί διακονεῖ τήν θέωση τῆς ὕπαρξής μας.

Γέροντας Πορφύριος ζησε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο (δηλαδή ἀσκητικά καί μυστηριακά) πό τήν πολύ μικρή του λικία· γιαυτό καί Κύριος πολύ σύντομα τόν καθάρισε καί τόν κανε «σκεος κλογς» Του.

«Πράξις θεωρίας πίβασις». Ἀπό τή Μετάνοια στή Θεολογία…


σκητική καί καθαρτική «πράξη», δήγησε τόν Γέροντα Πορφύριο στή «θεωρία» καί τήν μπειρική θεολογία.

Πράξη σύμφωνα μέ τήν Πατερική Θεολογία εναι πρακτική τήρηση τν ντολν δηλαδή:

α)γκράτεια στό φαγητό, στόν πνο, στή σωματική νάπαυση,

β) διάλειπτη προσευχή καθώς καί κτημοσύνη μαζί μέ τήν πακοή καί τήν παρθενία. Παρθενία δέ, δέν εναι μόνο καθαρότης το σώματος λλά καί το νο. Αὐτό σημαίνει κκοπή λων τν πονηρν, βλάσφημων καί ασχρν λογισμν.

γ)ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον μέ ὅ,τι αὐτή συνεπάγεται

Θεωρία πάλι, σύμφωνα μέ τήν Πατερική Θεολογία, εναι διά το καθαρο νο θέα το Θεο καί γνώσις τν Θείων Μυστηρίων. Ἡ γνώσις αὐτή δέν εἶναι ἐγκεφαλική-θεωρητική ἀλλά χι βιωματική-ὑπαρξιακή καί ἐπιτυγχάνεται διά το κεκαθαρμένου νο.

ταν μετανοημένος ἄνθρωπος καθαρισθε διά τς καθαρτικς Θείας Χάριτος2, τότε νθρωπος αὐτός δέχεται τήν Θεία λλαμψη καί το δίδεται λόγος πό τόν Θεό, γιά τόν Θεό. Αὐτός τότε «θεωρε τόν Θεό», γίνεται ληθινός Θεο-λόγος. Ὁμιλεῖ ἀπό τήν ἐμπειρία του καί ὄχι στοχαστικά γιά τόν Θεό.

«Βούλει θεολόγος γενέσθαι ποτέ, καί τς Θεότητος ξιος; Τάς ντολάς φύλασσε· διά τν προσταγμάτων δευσον· πρξις γάρ πίβασις θεωρίας»3, μς διδάσκει γιος Γρηγόριος Θεολόγος. Δηλαδή: «Θέλεις νά γίνεις θεολόγος καί ξιος τς Θεότητας; Φύλαγε τίς ντολές· προχώρησε στό δρόμο σου τηρώντας τά προστάγματα (το Θεο)· διότι πράξη εναι ατή, πού δηγε στήν θεωρία».

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr


1 Ἱερομονάχου Πορφυρίου, Ἐπιστολή γέροντος Πορφυρίου πρός τά πνευματικά του παιδιά, Ἐν Καυσοκαλυβίοις τῇ 4/17 Ἰουνίου 1991 (στό ἑξῆς: Ἐπιστολή Γέροντος Πορφυρίου).

2Ἡ Θεία Χάρη ἀρχίζει νάνεργε σ’ ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο, πού μετανοεῖ καί ἀρχίζει νά τηρε τίς ντολές.

3 TLG,Work #033 35.1080.16 toWork #033 351080.19.