Ἡ  προσευχή τῶν μαθητῶν
 Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Πανάγιε Θεέ μου, ἐσύ πού εἶσαι ἡ ἀστείρευτη πηγή τῆς σοφίας καί τῆς ἀγαθότητος, ὁ Δημιουργός ὅλων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ἄκουσε τήν προσευχή μας ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός Ἐσένα μέ πολλή ταπείνωσι.
Ἐνδυνάμωσε, Ἀγαθέ, τούς πολιτικούς καί ἐκκληστιαστικούς μας ἡγέτες.
Βοήθησέ τους νά σκέπτωνται τά καλά καί ὠφέλιμα πράγματα τόσο γιά τήν Ἐκκλησία, ὅσο καί γιά τήν Χώρα μας.
Προστάτευσέ μας ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀοράτους ἐχθρούς γιά νά ἠμποροῦμε νά ὁδηγούμεθα στήν ὁδό τῆς σωτηρίας μας μέ εἰρήνη καί μέ ἀγάπη.
Καί σ᾿ ἐμᾶς τά παιδιά, φώτισε τόν νοῦ μας γιά νά κατανοοῦμε τίς διδασκαλίες σου, νά φυλάττουμε τίς ἐντολές σου καί νά κάνουμε τό θέλημά Σου τό ἅγιο. Διότι μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ὠφελήσουμε τούς ἑαυτούς μας, τούς γονεῖς, τούς ἀδελφούς μας, τίς ἀδελφές μας καί τόν λαόν μας, ὅπου μαζί τους κι ἐμεῖς ζοῦμε. Βοήθησέ μας νά δίνουμε χαρά καί εὐχαρίστησι στούς διδασκάλους μας καί στούς εὐεργέτες μας καί νά ἐκπληρώνουμε ὅλες τίς ὑποχρεώσεις μας πρός τήν Χώρα μας, πρός τό σχολεῖο μας, πρός τήν οἰκογένειά μας καί πρός τόν κάθε πλησίον μας. Δέξου, Χριστέ μας, τήν προσευχή μας αὐτή πού τήν κάνουμε γονατιστοί μπροστά Σου σάν ἕνα εὐωδιαστό θυμίαμα ἐνώπιόν Σου.
Στεῖλε τήν πλούσια χάρι Σου ἐπάνω μας καί ἀξίωσέ μας νά περνοῦμε μέ εὐταξία καί προσοχή τήν περίοδο τῶν σχολικῶν  μας μαθημάτων. Δίδαξέ μας νά μαθαίνουμε καί νά ἐργαζώμεθα μέ σοφία σέ κάθε προσπάθεια τῆς ζωῆς μας καί νά δοξάζεται ἔτσι τό Πανάγιο Ὄνομά Σου στούς αἰῶνες. Ἀμήν.

 Ἡ  προσευχή τῶν  παιδιῶν πρός τούς γονεῖς

Κύριε καί Θεέ μας, Ἐσύ, πού εὐλογεῖς καί ἀναπτύσονται τά λουλούδια, τά χορτάρια καί κάθε τί τό ἐπίγειο μέ τήν θερμότητα τοῦ ἡλίου Σου καί τήν ἀνθρώπινη ψυχή μέ τήν φλόγα τῆς ἀγάπης Σου.
Ἐσύ, πού ἐδημιούργησες τά πάντα ἀπό καλωσύνη, ὅσα εἶναι στόν οὐρανό καί ὅσα εἶναι στήν γῆ καί τά διατηρεῖς ὅλα μέ τήν ἀγάπη σου καί τό ἔλεός Σου, χορήγησε τήν πολλήν Σου εὐσπλαγχνία Κύριε, καί στήν ἀδύνατη καί ταπεινή ψυχή μου, ἡ ὁποία σέ προσκυνεῖ, τήν ἀγαθότητα καί τήν θεία Χάρι Σου, τήν ἀγάπη καί τό ἔλεός Σου πρός τούς γονεῖς μου, πρός τούς παπποῦδες μου καί πρός ὅλους, ὅσοι κοπιάζουν γιά μένα καί μέ βοήθησαν ἐνίοτε μέ τήν συμβουλή τους καί τήν καλωσύνη τους.
Κάνε, Κύριε, ν᾿ ἀνατέλλη ἀπό τήν ψυχή μου σάν ἕνας λαμπρός ἥλιος ἡ ἀγάπη μου γι᾿ αὐτούς, ὥστε ὅλοι τούς νά αἰσθάνωνται τήν ἀφθονοπάροχη παρηγοριά σου καί τήν  βοήθειά σου πού πηγάζει ἀπό Σένα καί ξεχύνεται ἐπάνω τους μέ τήν εἰλικρινῆ μου ἀγάπη καί προσευχή.

Σοῦ ὁμιλῶ, Πατέρα μου, ἀπό τήν παιδική μου καρδιά καί γνωρίζω ὅτι Ἐσύ ξέρεις πολύ καλά τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας καί ὅτι δέν θά φύγης ἀπό τήν καρδιά μου, πού εἶναι τόσο ὑποχρεωμένη γι᾿ αὐτούς πού τώρα σέ παρακαλῶ. Χάρισέ μου, Κύριε, σοφία γιά νά μή ξεχνῶ τίποτε, οὔτε στίς στενοχώριες τῆς ζωῆς, οὔτε στίς δοκιμασίες, οὔτε στίς χαρές τήν θεία διδασκαλία σου, ὅτι οἱ εὐλογίες τῶν γονέων στηρίζουν τά θεμέλια τῶν οἴκων τῶν παιδιῶν τους καί ὅτι τό στεφάνι τῶν γερόντων εἶναι τά παιδιά καί ἐγγόνια τους καί δόξα τῶν παιδιῶν τους εἶναι οἱ γονεῖς τους.
Γι᾿ αὐτό σέ παρακαλῶ, Κύριε, ἔνδοξε βασιλεῦ καί πανάγαθε πάτερ, ἐνίσχυσέ με νά προκόψω ἐνώπιόν τους μέ θεμέλιο Ἐσένα καί ἔχοντας ἐντροπή ἐνώπιον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, διότι μέ τήν καθαρότητα ἀπό κάθε κακία, μέ τήν ἐκπλήρωσι τοῦ κάθε ἀγαθοῦ, μέ τήν φυγή ἀπό κάθε ἀμαρτία καί μέ τήν δίψα γιά κάθε ἀρετή ἡ ζωή μου θά εἶναι γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μου καί τῶν συγγενῶν μου. Διότι Ἐσύ, Κύριε, εἶσαι πού κάποτε εἶπες: «Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔλθουν σέ Μένα, διότι γι᾿ αὐτά εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».
Καί ἔβαλες τά ἄχραντά Χέρια Σου ἐπάνω στά κεφάλια τους καί τά εὐλόγησες. Ἐσύ ὁ ἴδιος, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, στεῖλε ἀπό τόν οὐρανό τήν πλούσια εὐλογία Σου γιά μένα τόν δοῦλον σου καί βοήθησέ με νά δίνω χαρά στούς γονεῖς μου καί νά περπατῶ στά δικά σου τά ἅγια μονοπάτια, ἐπιτελώντας πάντοτε ὅ,τι εἶναι καλό καί εὐάρεστο σέ Σένα, διότι Ἐσύ εἶσαι εὐλογημένος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης 2010
 
Επιμέλεια κειμένου  Αναβάσεις


Ευχαριστούμε τον πατέρα Δαμασκηνό Γρηγοριάτη και τον γέροντα της Μονής Οσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη για την ευλογία και την άδεια δημοσίευσης.