Έστω και εάν περάσαν χιλιάδες χρόνια από το γεγονός του κατακλυσμού και την σωτηρία του Νώε και των οικείων του, ακόμη και τώρα  και για πάντα θα συνεχίζεται απαράλλαχτα να παραμένει εκπληρούμενη    η προφητεία-αποκάλυψη του Νώε όταν απευθύνθηκε στους γιούς του μετά από την μέθη του.

Αναφέρουμε στην Νεοελληνική απόδοση το κείμενο:

«Ο Νώε έγινε γεωργός, ήρχισε να καλλιεργή την γην, και εφύτευσε μεταξύ των άλλων, και αμπελώνα.

 Ήπιε δε από τον οίνον και εμέθυσε. Μεθυσμένος δε καθώς ήτο, εγυμνώθη εντός της οικίας του, χωρίς να το αντιληφθή.

Ο Χαμ, ο πρόγονος των Χαναναίων, είδε την γύμνωσιν του πατρός του και εξελθών εγνωστοποίησεν εμπαικτικώς το γεγονός στους δύο αδελφούς του, οι οποίοι ευρίσκοντο έξω.

Αμέσως δε ο Σημ και ο Ιάφεθ έλαβον το ιμάτιον του πατρός των, έθεσαν αυτό στους ώμους των και οπισθοβατούντες μέχρι του πατρός των εσκέπασαν την γύμνωσιν αυτού έχοντες το πρόσωπόν των προς την αντιθέτον διεύθυνσιν, και έτσι δεν είδον καθόλου την γύμνωσιν του πατρός των.

Ανένηψε και συνήλθε ο Νώε από την επίδρασίν του οίνου, έμαθε όσα έκαμεν ο νεώτερος υιός του ο Χαμ και είπε :

“Κατηραμένος θα είναι ο Χαμ και οι απόγονοί του. Υπηρέτης και δούλος θα είναι στους αδελφούς του”.

 Είπε δε ακόμη ο Νώε· “ευλογημένος ο Θεός του Σημ και ο Χαναάν θα είναι δούλος αυτού κατά την δικαίαν απόφασιν του Θεού.

 Ας αυξήση και ας πλατύνη ο Θεός την γενεάν και τας χώρας του Ιάφεθ και ας βάλη αυτόν να κατοική εις τoς οίκους του Σημ, ο δε Χαναάν ας γίνη υπηρέτης του”.

Ἐφθασαν εν συνόλω τα έτη της ζωής του Νώε εννεακόσια πεντήκοντα και έπειτα απέθανε.» (Γεν. 9,20-29)

Όπως αναφέρει ο σπουδαίος  και μακαριστός  π.Ιωήλ Γιαννακόπουλος στην Ερμηνεία της  Παλαιάς Διαθήκης ο Ιάφεθ και οι απογόνοι του , οι Ιαπετικοί Λαοί –δηλ. οι εκχριστιανισθέντες   Ευρωπαίοι,  θα κατοικήσουν στην πνευματική κληρονομιά του Σήμ, του Σημιτικού Λαού, δηλ.των Ισραηλιτών ,αφού αυτοί  εισήλθαν στην  πνευματική  θέση τους, όταν εκείνοι απέρριψαν τον Χριστό.

Ενώ ο Χάμ και οι απόγονοί  του Χαναναίοι (τριτοκοσμικοί  λαοί  και Μουσουλμάνοι -) θα είναι ικέτες και δούλοι των άλλων δύο αδελφών.

Νά! Και το αρχαίο κείμενο

Πλατύναι ὁ Θεὸς τῷ Ἰάφεθ, καὶ κατοικησάτω ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Σὴμ καὶ γενηθήτω Χαναὰν παῖς αὐτοῦ. (Γεν. 9,27)

Από τα παραπάνω λοιπόν εξάγονται δύο σημαντικά συμπεράσματα:

1ον Όσο και δυσκολοχώνευτο και αν μας φαίνεται , η πνευματική μας  κληρονομιά ως Ορθόδοξοι  ξεκινά από την Παλαιά Διαθήκη.

Μπορεί πολλοί Εβραίοι να στάθηκαν ανείπωτα εγκληματικοί απέναντι στην πίστη και το Έθνος μας ανά την ιστορία (βλ. π.χ.Μαρτύριον Αγ.Κοσμά Αιτωλού!), όμως   αυτή η θεόπνευστη πηγή  της Παλαιάς Διαθήκης αποτελεί τον προβολέα και τα πόδια της Καινής Διαθήκης και του Ευαγγελίου .

 Όπως μας έλεγε ο Μακαριστός π.Αθανάσιος  Μυτηλιναίος : «μέσα από την μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης  μπορούμε να προσεγγίσουμε και την Καινή.»Γι’αυτό  και μόνο  επιπόλαιες και μη φωτισμένες  μελέτες μπορούν να θεωρήσουν την Π.Διαθήκη  ως  ένα αποκλειστικά εθνικιστικό Βιβλίο των Εβραίων.

 Ο Θεός μέσα από τον επίγειο και φαινομενικό Ισραήλ απευθύνεται ουσιαστικά στον Νέον Ισραήλ, την Ορθόδοξο Εκκλησία Του.

Πονηρή λοιπόν και αυτοκαταστροφική η τάση κάποιων να αμφισβητούν την Παλαιά Διαθήκη.

Και 2ον

Όσο και δυσκολοχώνευτο και πάλι και αν  φαίνεται στην  Νέα Τάξη Πραγμάτων και όσο ακριδολόϊ από αμυήτους Χαναναίους (ο νοών νοείτω) και εάν αποστείλλουν στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας, πάντα θα είναι ικέτες των Χριστιανών και προς αυτούς η αναφορά τους.

Πράγματι «η προφητεία αυτή, είναι μια από τις πιο καταπληκτικές προρρήσεις που μπορεί να βρει κανείς σ’ ολόκληρη τη Βίβλο»!

π.Διονύσιος Ταμπάκης- Ναύπλιον

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο