ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

3.Η ΠΡΩΤΗΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἡ πρωτοχριστιανική Ἐνορία .

Νά πῶς ζωγραφίζει συνολικά τήν ζωή τῶν πρώτων Χριστιανῶν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, δίνοντάς μας μία καταπληκτική εἰκόνα:

«Μὲ ἐπιμονὴ καὶ ζῆλο μεγάλο (οἱ πρῶτοι χριστιανοί) ἄκουγαν τὴν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, ἐπικοινωνοῦσαν μὲ ἀγάπη μεταξὺ τους, μετελάμβαναν στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ προσεύχονταν. Ἔπεσε δὲ φόβος μεγάλος σέ κάθε ψυχὴ καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν πίστευαν καὶ προηγουμένως περιγελοῦσαν τοὺς μαθητές· διότι πολλὰ καταπληκτικὰ θαύματα καὶ ὑπερφυσικὰ σημεῖα γίνονταν διὰ τῶν Ἀποστόλων. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν πιστέψει βρίσκονταν σέ συνεχῆ ἐπικοινωνία καὶ ἑνότητα μεταξὺ τους καὶ εἶχαν τὰ πάντα κοινά. Πωλοῦσαν δὲ τὰ κτήματα καὶ τὰ ἄλλα ὑπάρχοντά τους καὶ τὰ εἰσπραττόμενα χρήματα τὰ μοίραζαν στοὺς πτωχοὺς ἀδελφούς, ἀνάλογα μὲ τίς ἀνάγκες ποὺ εἶχε ὁ καθένας. Κάθε δὲ ἡμέρα ἔρχονταν μὲ ζῆλο καὶ μὲ μία ψυχὴ ὅλοι στὸν ναὸ καὶ, ἀφοῦ ἔκοπταν τὸ ψωμί ἰδιαιτέρως στὰ σπίτια, μετεῖχαν στὴν τροφὴν ποὺ παρετίθετο καὶ ἔτρωγαν μὲ ἀγαλλίαση καὶ ἁπλότητα καρδιᾶς, δοξολογοῦντες τὸν Θεὸ καὶ ἔχοντας τὴν ἐκτίμηση καὶ εὔνοια ὅλου τοῦ λαοῦ. Ὁ δὲ Κύριος προσέθετε κάθε μέρα καὶ ἄλλους πιστοὺς στὴν Ἐκκλησία»4.

Μελετώντας τό ἀνωτέρω κείμενο ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι οἱ πρῶτοι ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας εἶχαν ὅλες τίς ἀρετές. Εἶχαν τήν μεταξύ τους ἑνότητα, τό «ὁμοθυμαδόν», τήν συνδιαγωγή, τόν συμπνευματισμό, τήν συνεχῆ ἀγαπητική κοινωνία, τό ἕνα θέλημα. Ἐπίσης εἶχαν τήν προσμονή-καρτερία-προθυμία, τό «προσκαρτερεῖν»5. Μέ πολλή προσμονή καί προθυμία ἄκουγαν τήν κατήχηση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καί αὐτό συνέβαινε γιά πολλές ἡμέρες, ὅπως μᾶς διδάσκει χαρακτηριστικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος6 ἑρμηνεύοντας τά ἀνωτέρω χωρία.

Ἐπίσης, προσεύχονταν, τελοῦσαν καθημερινά τήν Θεία Λειτουργία καί τίς διάφορες ἱερές ἀκολουθίες. Κοινωνοῦσαν καθημερινά τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος καί Αἵματος. Ἀσκοῦσαν τήν φιλανθρωπία καί τήν μεταξύ τους ἀγάπη. Διαμοίραζανμεταξύ τους, διά μέσου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες τους, τά ὑλικά τους ἀγαθά καί ἀσκοῦσαν τήν ἀκτημοσύνη.

Ἐπικοινωνοῦσαν ἀδελφικά μεταξύ τους μέ ἁπλότητα καί ἀφελότητα. Εἶχαν ἀληθινή πίστη, ἀδιάλειπτη ἐσωτερική προσευχή, συνεχῆ μετοχή στήν Θεία Λειτουργία, ὀρθό βίο, σταθερότητα, ἀφέλεια-ἁπλότητα, διαρκή εὐφροσύνη7 καί τήν ἐν Χριστῷ χαρά.

Αὐτός ὁ τρόπος ζωῆς τῶν πρώτων χριστιανῶν μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαφυλάχθηκε στόν ὀρθόδοξο μοναχισμό μέχρι σήμερα.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού ἤδη κυκλοφορεῖ

4Πράξ. 2, 42- 47:«Ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς.᾿Εγένετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν Ἀποστόλων ἐγίνετο. Πάντες δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν τις χρείαν εἶχε· καθ᾿ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾿ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, αἰνοῦντες τὸν Θεὸν καὶ ἔχοντές χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. Ὁ δὲ Κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾿ ἡμέραν τῇ ἐκκλησίᾳ·». Ἡ μετάφραση ἔχει ληφθεῖ ἀπό τήν ἱστοσελίδα: Ἡ Ἁγία Γραφή (Καινή καί Παλαιά Διαθήκη) σέ κείμενο καί μετάφραση (ὑπό Ι. Κολιτσάρα). http://hristospanagia3.blogspot.com/2011/02/blog-post_4551.html. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅλες τίς βιβλικές ἀναφορές πού ὑπάρχουν στήν παροῦσα ἐργασία.

5Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, TLG,Work #154 60.64.26 toWork #154 60.64.30 Δύο ἀρεταὶ͵ καὶ τὸ προσκαρτερεῖν͵ καὶ τὸ ὁμοθυμαδόν. Τοῦτο δέ φησι͵ ἵνα δείξῃ͵ ὅτι πολὺν χρόνον αὐτοὺς ἐδίδασκον. Καὶ τῇ κοινωνίᾳ͵ καὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου͵ καὶ τῇ προσευχῇ. Πάντα κοινῇ͵ πάντα μετὰ καρτερίας ἐποίουν͵ φησί.

6ἉγίουἸωάννουτοῦΧρυσοστόμου,TLG,Work #154 60.65.41 to Work #154 60.65.44 «ἦσαν͵φησὶ͵προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ. Ἐκ τούτου δῆλον͵ὅτι οὐ μίαν ἡμέραν͵ οὐδὲ δύο καὶ τρεῖς͵ ἀλλ΄ἐπὶ πολλὰς ἐδιδάσκοντο͵ ἅτε ἐφ΄ἕτερον μεταστάντες βίον».

7 Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, TLG,Work #154 60.66.33 to Work #154 60.66.35 «Ὅρα͵πόσα αὐτοῖς μαρτυρεῖ;Πίστιν γνησίαν͵βίον ὀρθὸν͵τὴν ἐν ἀκροάσει καρτερίαν͵τὴν ἐν εὐχαῖς͵τὴν  ἐν ἀφελείᾳ͵τὴν ἐν εὐφροσύνῃ».