1. ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

  Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ- ΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ»69.

 Ἡ Ρωμανία-Ρωμηοσύνη

«Μέ τήν Νέα Ρώμη (τήν Κωνσταντινούπολη) καί τήν ἀνανέωση τῆς Αὐτοκρατορίας (330μ.Χ. κ. ἑξῆς), συντελεῖται καί ἡ ὑπέρβαση τῆς πτωτικῆς κατατμήσεως τοῦ κόσμου, λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, σέ «ἔθνη». Ἡ ὑπέρβαση αὐτή γίνεται μέ τήν ὑπερεθνική ἕνωση ὅλων τῶν λαῶν, μέσα στήν Ὀρθοδοξία, σέ ἕνα οἰκουμενικό «ἔθνος», τό «ἔθνος τό ἅγιον» (Α’ Πετρ. 2, 9), στό θεονόμο καί ἀδελφοποιημένο «Γένος τῶν Ρωμαίων», τῶν ὀρθοδόξων πολιτῶν τῆς Αὐτοκρατορίας, μέ ὑπερφυλετικό χαρακτῆρα (πρβλ. Γαλ. 3, 28 – Κολ. 3, 11).

Ἡ ἀπέραντη Ρωμαίϊκη Αὐτοκρατορία μετασχηματίζεται σέ μία πολυεθνική Ὀρθόδοξη Αὐτοκρατορία, τήν Ρωμανία-Ρωμηοσύνη, πού σκοπό ἔχει, νά φέρει τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στήν γῆ. Τό οἰκουμενικό αὐτό ἔθνος διαμορφώνεται, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, σε μία χριστιανική κοινοπολιτεία, στήν ὁποία ἡ Ὀρθοδοξία συνιστοῦσε τήν ἰθαγένεια ὅλων τῶν πολιτῶν»70.

Οἱ ὀρθόδοξες Ἐνορίες καθώς καί τά Μοναστήρια συνεχίζουν νά λειτουργοῦν ὡς ἐργαστήρια θεώσεως τῶν πιστῶν, ὅπως καί κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τώρα ὅμως ἡ Ὀρθοδοξία διαμορφώνει καί τόν χαρακτῆρα τῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κέντρο τόν Θεό καί τό Ἱερό Εὐαγγέλιο. Οἱ πολῖτες της εἶναι ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν πρό πάντων τόν Θεό καί τό νόμο Του γι’ αὐτό καί μεγαλουργοῦν πνευματικά, ἑλκύοντας καί πλῆθος ἄλλων λαῶν στήν Ὀρθοδοξία.

Ὅταν ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἀλλοιώθηκε, λόγῳ τῆς ἐκκοσμικευμένης ζωῆς τῶν ὀρθοδόξων, μέ κορυφαία ὀδυνηρή κατάληξη τήν συμφωνία -συλλειτουργία μέ Παπικούς στά 1452, τότε ἐπῆλθε καί ἡ πτώση τῆς ὀρθόδοξης Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωμανίας(1453). Ἡ Ρωμηοσύνη ὅμως ἐπέζησε ὡς «κράτος ἐν κράτει» μέσα στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία μέ τήν ἐθναρχία καί ἡγέτη της τόν Ὀρθόδοξη Πατριάρχη.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού ἤδη κυκλοφορεῖ

69 Βάζουμε τή λέξη «Βυζάντιο» σέ εἰσαγωγικά διότι δέν ἀποδίδει τήν ἱστορική πραγματικότητα. «Ὁ ὅρος «Βυζάντιο» εἶναι νεολογισμός. Τὸν χρησιμοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Ἱερώνυμος Wolf (1516-80) στὰ 1562». Οἱ πολίτες τῆς Ρωμανίας «Μόνο Ρωμαίους ὀνόμαζαν τοὺς ἑαυτούς τους, ἡ Αὐτοκρατορία τοὺς ἦταν «Ρωμαϊκὴ» καὶ ἡ πρωτεύουσά τους ἡ Νέα Ρώμη…» [Ἰωάννης Καραγιαννόπουλος, Τό βυζαντινό Κράτος, , Τέταρτη ἔκδοση – Ἐκδόσεις Βάνιας Θεσσαλονίκη, σελ 51 ] στό ἔργο τοῦ Θ. Δρίτσα: Ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας. Οἱ Ἕλληνες τοῦ ’21 ἦταν οἱ συνεχιστές τῆς Ρωμηοσύνης. Τό λεγόμενο «βυζαντινό Κράτος» ποτέ δέν ὑπῆρξε, http://www.romanity.oodegr.com/21-politismikh_synexeia.html.

Εἶναι τό γνωστό ψέμμα τῶν Φράγκων ἱστορικῶν, οἱ ὁποῖοι αὐθαίρετα τόν 16ο αἰῶνα ἀποκάλεσαν «βυζαντινούς» τούς κατοίκους τῆς ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας γιά νά ἀποκόψουν  τούς ὀρθόδοξους ἕλληνες- Ρωμηούς τῆς Δύσης ἀπό τό κέντρο τῆς Ρωμηοσύνης, τήν Κωνσταντινούπολη καί τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς τους τοῦ ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ (καί ὀρθοδοξοποιημένου πλέον) κράτους. Ἀπώτερος σκοπός τους ἦταν νά ἐμφανισθοῦν αὐτοί (οἱ Φράγκοι δηλ.) ὡς συνεχιστές τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καί τοῦ αὐθεντικοῦ χριστιανισμοῦ, ἐνῶ οἱ «Βυζαντινοί» (πού τούς ἀποκαλοῦσαν ἐπίσης Γραικούς δηλ. σχισματικούς-αἱρετικούς),  ὡς κατακτητές- ἐπιδρομεῖς πού ἔπρεπε νά καταπολεμηθοῦν-ἐκδιωχθοῦν. Βλ. καί Θ. Δρίτσα, Ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας,http://www.romanity.oodegr.com.

70Πρωτοπρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, πρώην Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης καί οἱ πολίτες της,  Ἐκκλησιαστικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα  Νέα Σιών,Ἔκδοσις Ἱεροῦ κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, http://www. impantokratoros. gr/3CD2F57D. el. Aspx, http: //www. impantokratoros. gr/42AA8A66. el. Aspx, http: //www. impantokratoros. gr/8AABE5F5. el. aspx

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

 1. «Θα μας βοηθήσει ο Θεός , γιατί είμαστε ορθόδοξοι» (Γέρων Παΐσιος)
 2. Ἐπαληθεύεται ὁ Γέροντας Παΐσιος γιά τήν Τουρκία
 3. Νά ἔχετε ἕνα κτηματάκι καί λίγο νά τό καλλιεργεῖτε (Γέρων Παΐσιος)
 4.  «Εὐλογημένες οἱ ἀποθῆκες σου καί τά πλεονάσματά σου» (Δευτ. 28, 5) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου (πολύ σημαντική καί ἐπίκαιρη ὁμιλία) (mp3) 
 5. Το μαρτύριο της πείνας και ο ιδεολογικός ολοκληρωτισμός
 6. Θρησκεία – Πατρίδα – Ταυτότητες (Πατήρ Ἰωάννης Καλαΐδης)

   

Δεῖτε ἐπίσης:

 1. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Προφητείες διάφορες
 2. Λόγοι του Γέροντος Παϊσίου για τα επερχόμενα… Παρατηρήσεις – Σχόλια
 3. «…Η Ελλάς θα δείτε σε λίγο πόσο θα γίνει μεγάλη…» (Προφητεία Γέροντα Σίμωνα Ἀρβανίτη)
 4. «Ἔρχεται μεγάλη μπόρα σύντομα. Θὰ μᾶς ἀγγίξει, ἀλλὰ δὲν θὰ μᾶς καταστρέψει»
 5. Ἀνέκδοτη προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
 6. Ὁ Γέροντας Παΐσιος γιά τά ἐθνικα θέματα (Σκόπια, Ἀλβανία, Κωνσταντινούπολη) καί τό μέλλον τοῦ κόσμου (Ἀρμαγεδών).
 7. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ
 8. Θαύματα στούς Μουσουλμάνους ἀπό τόν Ἅγιο Δημήτριο. 
  8α. Υπάρχει η μαγιά και αυτή η μαγιά κρατάει την Εκκλησία και την Ελλάδα.
 9.  Γέροντας Παΐσιος: “Ἂν ὁ Θεὸς ἄφηνε τὴν τύχη τοῦ ἔθνους στοὺς πολιτικοὺς, θὰ καταστρεφόμασταν”…
 10. ” Αλλά σας λέω ό,τι και να δείτε να μην απελπίζεσθε (…) Το έθνος θα μεγαλώσει” – Γέροντας Παΐσιος
 11. Η τραγική και επίπονη κρίση (η δεύτερη από τις τρεις ομιλίες του Μοναχού Αλέξιου Καρακαλληνού)
 12. Η κατασκευή μειονοτήτων (Μέρος Α)
 13. Ο πολιτικός Καποδίστριας μάρτυρας της Ρωμηοσύνης
 14. Ἀπό τήν δίκη τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη.
 15. Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, «Τόν πολιτικό ρόλο τοῦ Μασονισμοῦ πραγματοποιεῖ ἡ Λέσχη Bilderberg, πού ἔχει αἰχμαλωτίσει τήν πλειονότητα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων»
 16. «Ὅ­σοι αὐ­τό­χθο­νες κά­τοι­κοι τῆς ἐ­πι­κρά­τειας τῆς Ἑλ­λά­δος
  πι­στεύ­ου­σιν εἰς Χρι­στόν εἰ­σί Ἕλ­λη­νες».Δίκαιος ἔπαινος στούς ἥρωες
  τοῦ ’21. Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἀρχιμ. Ἀθανασίου
  Ἀναστασίου
 17. “Η Ελλάς δεν θα κατακτηθεί υπό των Τούρκων δια των όπλων…….
 18. Ἡ Ἱερά σύνοδος πρός τόν λαό.
 19. Σχέδιο άλωσης της χώρας με την εισβολή λαθρομεταναστών.
 20. Γέροντος Παϊσίου: Ἐπισημάνσεις γιά τό 666, τίς ταυτότητες, τόν πόλεμο μέ τήν Τουρκία, τήν τηλεόραση καί τήν ἀνασφάλεια.
 21. Ὁ Γέροντας Παΐσιος για τη νεολαία καί τήν οἰκογένεια.
 22. Μουσουλμανική ἡμισέληνος…στήν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης! · Ἡ βόμβα τῆς Μουσουλμανοποίησης ( ἀποκαλυπτικό video )!!!
 23. Το εικόνισμα της Παναγίας (αληθινή ιστορία)
 24. Γέρων Ἰωσήφ: «Θα γίνει.. αναγέννηση της Ορθοδοξίας, όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο»
 25. Ἅγιος Νεκτάριος.Περὶ τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς παιδαγωγοῦ τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸν χριστιανισμὸν
 26. Προφητικό δημοσίευμα Θεόκλητου Διονυσιάτη (Νοέμβριος 2001)
 27. Βίοι παράλληλοι. Παλαιός Ισραήλ και σύγχρονη Ελλάδα
 28. Διδαχές Γερόντων
 29. Νά γιατί ἀγαπῶ τήν σύγχρονη Ἑλλάδα (=ὀρθοδοξία+ἑλληνισμός)
 30. Νά γιατί ἀγαπᾶμε τήν Ἑλλάδα
 31. 28η Ὀκτωβρίου 1940. Ενωμένοι και με πίστη στον Θεό
 32. Η δύναμη του Έθνους μας
 33. Ἡ ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας μας. Τί εἶναι τό λεγόμενο «Βυζάντιο»;
 34. Συγκλονιστικά Λόγια Γέροντος
 35. Συγκλονιστικά Λόγια γέροντος 2
 36. Σέ λίγο καιρό ἡ Ἑλλάδα ἀλλάζει!
 37. Χρειάζεται επιφυλακτικότητα στο ποιός είναι πίσω από τους “αγανακτισμένους πολίτες”. Βαλβίδα εκτόνωσης;
 38. Ὁ τ. Ὑπουργός Ν. Μάρτης γιά τόν Γέροντα Παΐσιο καί τήν Μακεδονία μας
 39. Ὁ μαρμαρωμένος βασιλιάς καί ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης (4 Νοεμβρίου).