Ἁγίου Διαδόχου Φωτικῆς

Τά 100 πρακτικά κεφάλαια

 20. Πίστη χωρίς ἔργα καί ἔργα χωρίς πίστη θ᾿ ἀπορριφθοῦν ἐξίσου ἀπό τό Θεό. Πρέπει ὁ πιστός νά προσφέρει στόν Κύριο πίστη πού φανερώνεται μέ τά ἔργα. Ὁ πατέρας μας Ἀβραάμ δέ θά δικαιωνόταν ἀπό τήν πίστη του1, ἄν πρόσφερε ὡς καρπό της στό Θεό τό γιό του Ἰσαάκ2.

21. Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τό Θεό , πιστεύει εἰλικρινά καί ἐκτελεῖ τά ἔργα τῆς πίστεως μ᾿ εὐσέβεια.

Ἐκεῖνος ὅμως πού πιστεύει μόνο, χωρίς νά ἔχει ἀγάπη, καί αὐτή τήν πίστη πού νομίζει ὅτι ἔχει δέν τήν ἔχει.

Ἡ πίστη του εἶναι ἐλαφρή, γιατί δέν ἔχει τό βάρος καί τή δόξα τῆς ἀγάπης. Ἄρα ἡ συγκεφαλαίωση ὅλων τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ πίστη πού γίνεται πράξη μέ τήν ἀγάπη3.   22. Ὁ βυθός τῆς πίστεως, ὅταν τόν ἐρευνᾶ κανείς μέ περιέργεια, ἀναταράζεται, ἐνῶ ὅταν τόν παρατηρεῖ κανείς μέ ἁπλή καί ἀπονήρευτη διάθεση, μένει γαλήνιος. Καί τοῦτο γιατί τό βάθος τῆς πίστεως μοιάζει μέ τό νερό τῆς λήθης, ὅπου λησμονοῦνται ὅλα τά κακά, καί δέν ἐπιτρέπει νά τό ἐξετάζει κανείς μέ περιέργεια. Ἄς πλέομε λοιπόν στό πέλαγος τῆς πίστεως μέ ἁπλότητα στή διάνοιά μας, γιά νά μπορέσομε ἔτσι νά φτάσομε στό λιμάνι τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

 “ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ”τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος α΄(σελ. 291)

Ἐκδόσεις: ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 

1Ἰακ. Β΄ : 21.

2Γεν. 22, 1-19.

3Γαλ. Ε΄ : 6.