Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

 Ἡ συμβουλή καί ἡ προσευχή. Οἱ Ἅγιοι συμβουλεύουν ἀπό ἀγάπη τούς ἀνθρώπους, ἀλλά συνάμα καί προσεύχονται γι’ αὐτούς. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων. Μετά τήν παραίνεση καί τήν συμβουλή προσθέτουν τήν προσευχή, εἰσάγοντας (την) ὡς μέγιστη συμμαχία γι’ αὐτούς πού τούς ἀκοῦνε»[24].  Ἡ γνῶσις τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἅγιοι γνώριζαν καθαρώτερα ἀπό τούς ἄλλους τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. «Τῶν μεγάλων ἁγίων καί αὐτῶν πού ἔχουν ἀνεβεῖ πνευματικά εἶναι ἰδίωμα τό νά γνωρίζουν ἀκριβέστερα ποία εἶναι ἡ μεγαλωσύνη τοῦ Θεοῦ (διότι αὐτό εἶναι ἀδύνατο στήν πληρότητά του), ἀλλά (ὁπωσδήποτε τήν γνωρίζουν) σαφέστερα ἀπό τούς ἄλλους»[25].

 (συνεχίζεται) 

 Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

 Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  [24] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΚΔ΄ Ψαλμόν. ΕΠΕ 7, 18. PG 55, 359. «Τοιαῦται αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί, μετά τῆς παραινέσεως καί τῆς συμβουλῆς τήν εὐχήν προστιθέασι, μεγίστην συμμαχίαν εἰσάγουσαι τοῖς ἀκούουσι».

[25] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΛΔ΄ Ψαλμόν. ΕΠΕ 7, 128-130. PG 55, 388-389. «Τῶν μάλιστα ἁγίων καί ἀναβεβηκότων ἐστί τό ἀκριβέστερον εἰδέναι τοῦ Θεοῦ τήν μεγαλωσύνην, ἥτις ἐστί (τοῦτο γάρ ἀδύνατον), ἀλλά τῶν ἄλλων σαφέστερον»