Ἡ συνδημιουργία μέ τόν Θεό.

Ἡ νόμιμη ἡδονή στόν γάμο δέν αὐτονομεῖται, ἀλλά πάντα συνδέεται μέ τήν παιδοποιΐα103, πού δέν εἶναι παρά ἡ συνδημιουργία μέ τόν Θεό νέων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων.

Ὁ ἰδανικός καί σύμφωνος μέ τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας στόχος, πρός τόν ὁποῖον ὁφείλουν νά κατευθύνονται οἱ πιστοί, εἶναι ἡ ὑπερνίκηση τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος104.Ὅπως ἀπό τούς ἀγάμους στούς ὁποίους βέβαια περιλαμβάνονται καί οἱ μνηστευμένοι/ἀρραβωνιασμένοι, ἀπαιτεῖται ἡ καθολική ἁγνότητα, ἔτσι καί ἀπό τούς ἐγγάμους ἀπαιτεῖται ὁ ἀπόλυτος σεβασμός τῆς συνδέσεως τῶν σαρκικῶν σχέσεων μέ τήν τεκνογονία105.

Γι’ αὐτό καί πολλοί Χριστιανοί σύζυγοι μετά τήν ἀπόκτηση μερικῶν παιδιῶν ζοῦν σάν ἀδέλφια, ἐντείνοντας τήν πνευματική τους ζωή καί ὑπερνικώντας τό σαρκικό φρόνημα. Αὐτό κατανοεῖται, ὅταν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι καί ἡ νόμιμη στόν γάμο ἡδονή δέν παύει νά ἀποτελεῖ σαρκικό στοιχεῖο106.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού ἤδη κυκλοφορεῖ

103 Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ἠθική ΙΙ, ἔκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 392.

104Ὅ. π, σελ. 391.

105 Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ: Κεφάλαια περί ἀγάπης 2,17 «Κακία ἐστίν ἡ ἐσφαλμένη κρίσις τῶν νοημάτων, ᾗ ἐπακολουθεῖ ἡ παράχρησις τῶν πραγμάτων. Οἷον ὡς ἐπί τῆς γυναικός, ἡ ὀρθή κρίσις τῆς συνουσίας ὁ σκοπός ἐστι τῆς παιδοποιΐας. Ὁ οὖν εἰς τήν ἡδονήν ἀποβλεψάμενος ἐσφάλη περί τήν κρίσιν, τό μή καλόν ὡς καλόν ἡγησάμενος. Ὁ γοῦν τοιοῦτος παραχρῆται γυναικί συνουσιαζόμενος»,PG90, 989ΑΒ.

106 Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων 1,1 , 22 ἐκδ. Π. Χρήστου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Συγγράμματα, Τόμ. 1, σ. 385: «Ὡς γάρ ἡ ἐπί παιδοποιΐᾳ κατά τούς νομίμους τῶν γάμων ἡδονή θεῖον Θεοῦ δῶρον ἥκιστ’ ἄν κληθείῃ, σαρκικόν γάρ καί φύσεως, ἀλλ’ οὐ χάριτος τό δῶρον, καίτοι τήν φύσιν ὁ Θεός ἐποίησεν».