"Από το βιβλίο: Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως
Αρχιμ. Σάββα Αγιορείτου
Η σχέση του πνευματικού τέκνου με τον Πνευματικό του πατέρα

Η διάκριση του Πνευματικού πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, ώστε να οδηγήσει το πνευματικό του παιδί στην Πνευματική θεραπεία. Η ωφέλεια για τον μετανοούντα-εξομολογούμενο θα είναι μέγιστη όταν και αυτός ανταποκριθεί δια της χρηστομίμητης υπακοής στις θεραπευτικές οδηγίες του Πνευματικού του πατρός.
"Αφ΄ού με τη βοήθεια και χάριν του Θεού καταξιωθείς να τον εύρης"  (τον Πνευματικό Σου Πατέρα) διδάσκει ο Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος "τότε δείξαι εις αυτόν 
περισσοτέραν την επιμέλειαν, 
μεγαλυτέραν την προθυμίαν,
 πολλήν την ταπείνωσιν, 
πολλήν την ευλάβειαν, 
υπερβολικήν την τιμήν, 
την πίστιν καθαράν και αδίστακτον.
Επειδή δια τους τέτοιους είπεν ο Σωτήρ ημών και Θεός: " ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται".
Συγκολλήσου μαζί του μ ε αγάπην και πίστιν και με φόβον και πόθον ωσάν να ήσουν μαζί με αυτόν τον ίδιον τον Χριστόν και να γένης συμμέτοχος και συγκληρονόμος της αιωνίου δόξης και βασιλείας Του"."

 “Η διάκριση του Πνευματικού πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, ώστε να οδηγήσει το πνευματικό του παιδί στην Πνευματική θεραπεία. Η ωφέλεια για τον μετανοούντα-εξομολογούμενο θα είναι μέγιστη όταν και αυτός ανταποκριθεί δια της χρηστομίμητης υπακοής στις θεραπευτικές οδηγίες του Πνευματικού του πατρός.

“Αφού με τη βοήθεια και χάριν του Θεού καταξιωθείς να τον εύρης” (τον Πνευματικό Σου Πατέρα) διδάσκει ο Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος “τότε δείξαι εις αυτόν

  • περισσοτέραν την επιμέλειαν, 
  • μεγαλυτέραν την προθυμίαν,
  • πολλήν την ταπείνωσιν, 
  • πολλήν την ευλάβειαν, 
  • υπερβολικήν την τιμήν, 
  • την πίστιν καθαράν και αδίστακτον.

Επειδή δια τους τέτοιους είπεν ο Σωτήρ ημών και Θεός: “Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται”.

Συγκολλήσου μαζί του με αγάπην και πίστιν και με φόβον και πόθον ωσάν να ήσουν μαζί με αυτόν τον ίδιον τον Χριστόν και να γένης συμμέτοχος και συγκληρονόμος της αιωνίου δόξης και βασιλείας Του”.

                                                      

Όπως  ο ασθενής εμπιστεύεται και αγαπά τον ιατρό του έτσι θα πρέπει κι εμείς να εμπιστευόμαστε τον Πνευματικό μας ιατρό.

Μάλλον πρέπει να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη και αγάπη όταν ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ ψυχής και σώματος.

Στον πνευματικό, διδάσκει ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, βρίσκεται αυτός ο Ίδιος ο Χριστός.

Είναι “το στόμα του Θεού”.

Όπως ακολούθησαν οι Απόστολοι τον Χριστό έτσι να κάνουμε και εμείς.

Όταν ατιμάζουν και περιφρονούν τον πνευματικό μας δεν πρέπει να τον εγκαταλείπουμε.

Και όπως ο Πέτρος “έλαβε την μάχαιραν και απέκοψεν το ωτίον” (λέγει ο Άγιος Συμεών) “λάβε την μάχαιραν και την χείρα και την γλώσσαν απόκοψον του επιχειρούντος λέγειν κατά του σου πατρός ή αυτού άπτεσθαι).

(Δηλ. πάρε το μαχαίρι και αφού εκτείνεις το χέρι, όχι μόνο το αυτί αλλά και το χέρι και την γλώσσα απόκοψε από αυτόν που επιχειρεί και λέγει εναντίον του πατέρα του Πνευματικού ή τολμά να τον αγγίξει).

Πολλές φορές δυστυχώς τα πνευματικά παιδιά με μεγάλη ευκολία εγκαταλείπουν τον Πνευματικό τους Πατέρα….”.
                                             

***

 Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου, Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως σελ. 46-49. Πληροφορίες γιά τό βιβλίο: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ