Ἐν γάρ μιᾷ φιλανθρωπίᾳ τό γένος ἔσωσεν Τριάς, ἀλλ᾿ ὅμως τῶν ὑποστάσεων ἑκάστη τῶν μακαρίων ἰδίαν τινά λέγεται συντέλειαν εἰσενέγκται.

μέν γάρ Πατήρ διήλλακται,

δέ Υἱός διήλλαξε,

τό δέ Πνεῦμα τό Ἅγιον φίλοις ἤδη καταστᾶσι δῶρον ἐγένετο.

Καί μέν ἔλυσεν, δέ τό λύτρον λελύμεθα, τό δέ Πνεῦμα ἐλευθερία.

(Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα. ἐν Χριστῷ ζωή)

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.