Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Ἡ ταλαιπωρία. Πάντοτε οἱ Ἅγιοι βρισκόντουσαν σέ ταλαιπωρίες. Τό βλέπουμε στή ζωή τῶν μεγάλων Πατριαρχῶν καί μάλιστα τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Ἰακώβ, τόν ὀποῖον μισοῦσε καί καταδίωκε ὁ δίδυμος ἀδελφός του[28], ἀλλά καί στή ζωή ὅλων τῶν Ἁγίων.  Ἡ ἀφοβία, τό ἀνεπηρέαστον ἀπό τίς δυσκολίες. Οἱ ἅγιοι δέν ἐπάθαιναν τίποτε ὅσο φοβερές καί ἄν ἦταν οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες. «Οἱ δίκαιοι ἀκόμη καί ἄν βρίσκονται μέσα στήν κακοκαιρία, ἀκόμη καί ἄν μέσα στή θάλασσα, ἀκόμη καί ἄν μέσα στό πέλαγος, τίποτε δέν παθαίνουν φοβερό, ἀλλά καί ἄλλους σώζουν μαζί τους»[29].

 (συνεχίζεται) 

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

  Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

hristospanagia3.blogspot.gr

 [28] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Γένεσιν, ΝΓ΄. ΕΠΕ 4, 344. PG 54, 470.

[29] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τάς Πράξεις, ΝΓ΄. ΕΠΕ 16Β, 242-244. PG 60, 371-373. «Οἱ δίκαιοι κἄν ἐν χειμῶνι ὦσι, κἄν ἐν θαλάσσῃ, κἄν ἐν πελάγει, οὐδέν πάσχουσι δεινόν, ἀλλά καί ἑτέρους συνδιασώζουσι».