Ἡ τιμή πρός τήν νηστεία, δέν εἶναιἡ ἀποχή ἀπό τή βρώση,
ἀλλά ἡ ἀναχώρηση ἀπό τά ἁμαρτήματα.

Αὐτός δέ πού ὁρίζει τήν νηστεία μόνον ὥς ἀποχή ἀπό τήν βρώση,
εἶναι ὁ κατ᾿ ἐξοχήν ἀτιμάζων αὐτήν.

Νηστεύεις; Ἄς μου τό δείξουν τά ἔργα σου. Εἶπες μέ ποιά ἔργα;
Ἐάν δεῖς φτωχόν, ἐλέησέ τον.
Ἐάν δεῖς ἐχθρόν, πρόσφερε.
Ἐάν δεῖς φίλο πού εὐδοκιμεῖ, μήν τόν ζηλέψεις.
Ἐάν δεῖς ὄμορφη γυναῖκα, νά τήν ὑπερβεῖς.
Νά μήν νηστεύει ἔτσι μόνο τό στόμα ἀλλά καί οἱ ὀφθαλμοί, καί ἡ ἀκοή, καί τά πόδια, καί τά χέρια, καί ὅλα ὅσα μέλη ἀνήκουν στό σῶμα.

http://www.diakonima.gr/2014/09/18