Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

«Πατήρ μέν ἡμῖν ῥίζα καί πηγή καλῶν·
ἐκ τοῦδε φῶς γεννητόν, Υἱός καί Λόγος,
σφράγισμ’ ἀνάρχου· Πνεῦμα τ’ ἄχρονος φύσις·
Θεός, Θεός μου, καί Θεός, τρισσή μονάς.
Οὐκ ἔστιν ὅς με ταῦτα κωλύσει λέγειν.»

Ρίζα ο Πατέρας και πηγή όλων των καλών·
Φως πού γεννήθηκε από Αυτόν ο Υιός και Λόγος,
σφραγίδα του άναρχου. Και άχρονη φύση το Πνεύμα.
Θεός, Θεός μου και Θεός, τριπλή μονάδα.
Ποιος είναι αυτός πού θα με εμποδίσει να το λέω;

Νεοελληνική απόδοση: Βενέδικτος Ἱερομόναχος Ἁγιορείτης,
Ἔπη εἰς ἑαυτόν, Ποίημα ΙΔ’, Εἰς ἑαυτὸν καὶ πρὸς τοὺς φθονοῦντας.
ΕΠΕ 10, 234. ΒΕΠΕΣ 62,119 PG 37,1248). Πηγή: Γρηγοριανόν
Ταμεῖον, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Βενεδίκτου Ἱερομονάχου
Ἁγιορείτου, σελ. 818
πηγή

https://proskynitis.blogspot.com/2020/06/blog-post_8.html