Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. «Τῶν ὁποίων δέν εἶναι ἄξιος ὁ κόσμος. Διότι εἶναι φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὁ φίλος τοῦ Θεοῦ (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ), διέτασσε τά κτίσματα τοῦ φίλου του, ἤ μᾶλλον παρακαλοῦσε τόν φίλο του καί ὑποτάσσονταν τά δοῦλα κτίσματα καί αὐτός πού ἦταν κάτω διέτασσε αὐτά πού εἶναι ἐπάνω»[15].

(συνεχίζεται)

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

[15] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρός Ἑβραίους, ΚΖ΄. ΕΠΕ 25, 226. PG 63, 188. «Ὧν οὐκ ἔστιν ἄξιος ὁ κόσμος. Φίλοι γάρ Θεοῦ εἰσι. Ὁ τοῦ Θεοῦ φίλος (Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ), τοῖς τοῦ φίλου κτίσμασιν ἐπέταττεν, μᾶλλον δέ τόν φίλον παρεκάλει, καί εἷκε τά δοῦλα καί ὁ κάτω τοῖς ἄνω προσέταττε».