Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;

Οἱ Ἅγιοι εἶχαν φίλους ὅλους τούς φίλους τοῦ Θεοῦ, τούς φιλόθεους, αὐτούς πού ἀγαποῦσαν τόν Θεό. Ἐπίσης εἶχαν ἐχθρούς, τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ. Τούς ἐχθρεύονταν ἐκεῖνοι πού μισοῦσαν τόν Θεό. Οἱ  Ἅγιοι ἀγαποῦσαν ἐκ καρδίας ὅλους, ἀλλά δέν συνέπρατταν στήν κακία καί δέν ὑπήκουαν στά ἀντίθεα προστάγματα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ.«Μεγάλη ἀρετή τοῦ δικαίου» παρατηρεῖ τό χρυσό στόμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἔχει τούς ἴδιους ἐχθρούς μέ τόν Θεό καί τούς ἴδιους φίλους. Ὅπως καί κακία μεγάλη εἶναι ὅταν κάποιος τούς φίλους τοῦ Θεοῦ τούς ἔχει ἐχθρούς καί τούς ἐχθρούς (τοῦ Θεοῦ) τούς ἔχει φίλους»[30].

 (συνεχίζεται) 

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

hristospanagia3.blogspot.gr

  [30] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν Ζ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 5, 318. PG 55, 90. «Μεγάλη ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν τούς αὐτούς ἐχθρούς ἔχῃ τῷ Θεῷ καί τούς αὐτούς φίλους. Ὥσπερ κακία μεγάλη, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἐχθρούς ἔχῃ, καί τούς ἐχθρούς φίλους»