Άλλοτε πάλι, καθώς ὁ ὅσιος ἡσύχαζε στό κελλί του, ἦρθε νά τόν συναντήσει κάποιος αὐτοκρατορικός ἀξιωματοῦχος.

-Σέ παρακαλῶ, πάτερ, βοήθησέ με, τοῦ εἶπε μέ φανερή θλίψη. Ἦρθα νά ρωτήσω κάτι τήν ἁγιωσύνη σου, ἐλπίζοντας πώς θά ὠφεληθῶ καί θά ἠρεμήσω……, γιατί μ’ ἔχει ταράξει ἕνας λογισμός…
Ὁ ὅσιος δέν περίμενε νά τοῦ φανερώσει τό λογισμό του.
-Ὁ σατανάς σέ πλάνεψε, τοῦ ἀποκρίθηκε ἀμέσως. Σέ γέλασε, λέγοντάς σου πώς δέν θά ἔχεις τάχα μισθό ἀπ’ τό Θεό γιά ὅσα παιδιά βάφτισες. Ψέματα! Εἶναι μακάριος ὅποιος βαφτίζει ψυχές καί τίς βάζει ἔτσι μέσα στήν Ἐκκλησία καί τή βασιλεία τοῦ Χριστοῦ. «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται»164, λέει ὁ Κύριος στό Εὐαγγέλιο. Καί κάποτε, «ἐπιλαβόμενος παιδίου ἔστησεν αὐτὸ παρ’ ἑαυτῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὅς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται, καὶ ὅς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με»165. Ποιός εἶναι λοιπόν πιό μακάριος ἀπό σένα, πού ὑποδέχεσαι μέ τά νήπια τό Χριστό, καί μέ τό Χριστό τόν Πατέρα Του;Ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο καί ἁγιώτερο ἀπ’ αὐτό; Πήγαινε λοιπόν, παιδί μου, καί συνέχισε νά κάνεις τοῦτο τό καλό. Γιατί τά νήπια, πού θά γίνεις ἀνάδοχός τους στό ἅγιο βάπτισμα, θά πηγαίνουν μπροστά ἀπό τήν ψυχή σου, ὅταν αὐτή θ’ ἀνεβαίνει στούς οὐρανούς. Τιμή μεγάλη γιά σένα! Ἐξευτελισμός γιά τά ἐναέρια πονηρά πνεύματα! …. Ἄγγελοι, κρατώντας τόσες λαμπάδες ὅσα καί τά παιδιά πού βάφτισες, θά σέ φέρουν ὥς τό θρόνο τοῦ Θεοῦ, κι ἀπό κεῖ στόν τόπο τῆς αἰωνίας μακαριότητας. Θά σέ τιμήσουν δηλαδή μέ τόν ἴδιο τρόπο, πού κι ἐσύ δέχτηκες καί τίμησες τό Χριστό στά πρόσωπα τῶν παιδιῶν. Ἡ κολυμβήθρα, θά λέγαμε, εἶναι μιά ἄλλη Παρθένος, πού κρατάει τόν Ἰησοῦ στήν ἀγκαλιά της. Ἄς εἶσαι κι ἐσύ ὁ Θεοδόχος Συμεών, κι ἄς Τόν ὑποδέχεσαι σέ κάθε νήπιο πού βαφτίζεις.
Κατάπληκτος ἔμεινε ὁ ἄνθρωπος μ’ ὅσα ἄκουσε ἀπό τόν ὅσιο. Πραγματικά, δέν μποροῦσε νά πιστέψει στ’ αὐτιά του: Πρίν νά πεῖ ὁ ἴδιος τό λογισμό του, τοῦ τόν φανέρωσε ἐκεῖνος, καθώς τόν γνώριζε μέ τό διορατικό του χάρισμα.
Ἕνας Ἀσκητής Ἐπίσκοπος
Ὅσιος Νήφων  Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

 

 (253-254)
Ἱερὰ Μονή Παρακλήτου
Ὠρωπος Ἀττικῆς 2004
http://makkavaios.blogspot.gr/2015/06/blog-post_512.html#more