Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς
«Ἀνθρωπιστικὴ καὶ Θεανθρωπίνη Παιδεία»,
ἐν «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενισμός»
ἐκδ. «Ὀρθ. Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 193· 199
Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Εἰσ. Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὰ κατωτέρω ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ἔχουν γραφεῖ ἤδη πρὸ πεντηκονταετίας. Σήμερα κατανοοῦνται πλήρως. Παντοῦ ἀνθρωπίσκοι. Παραγωγὴ «κλασμάτων ἀνθρώπων»!

.               Τὴν Παιδείαν ἄνευ ἁγιότητος, δηλαδὴ τὴν παιδείαν ἄνευ τοῦ ἁγιασμοῦ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἄνευ τῆς τελειοποιήσεως καὶ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀνθρώπου διὰ τοῦ Θεανθρώπου, τὴν ἄθεον παιδείαν ἐπενόησεν ἡ Εὑρώπη εἰς τὴν ἀνθρωπιστικὴν εἰδωλολατρίαν της. Εἶναι ἀδιάφορον ἐὰν ἡ εἰδωλολατρία αὐτὴ ἐκδηλοῦται εἰς τὴν θεοποίησιν τοῦ πάπα ἢ εἰς τὴν θεοποίησιν τῆς κουλτούρας, τῆς ἐπιστήμης, τῆς πολιτικῆς, τῆς μόδας.Παντοῦ ἡ κυρία ἐπιδίωξις εἶναι νὰ ὀργανωθῇ καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ κοινωνία καὶ ὁ κόσμος ἄνευ τοῦ Θεοῦ, ἄνευ τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο ἰσχύει καὶ διὰ τὴν παιδείαν. Καὶ ἐκεῖ ἠ κυρία ἐπιδίωξις εἶναι νὰ φωτισθῆ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀνθρωπότης χωρὶς Χριστὸν τὸν Θεόν.
.                  […] Δὲν βλέπετε ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀνθρωπιστικὴ παιδεία ἔχει δημιουργήσει μόνον ἀνθρωπίσκους καὶ μὲ αὐτοὺς ἔχει κατοικήσει τὴν Εὐρώπην;[…] Παντοῦ εὑρίσκεις ὑπανάπτυκτον ἄνθρωπον, κλάσματα καὶ ἀποκόμματα ἀνθρώπου· οὐδαμοῦ θὰ εὕρῃς σῷον καὶ ὁλόκληρον ἄνθρωπον!

 http://christianvivliografia.wordpress.com