“Τα πρωτόκολα των σοφών της Σιών”! Πιο πονηρές και ύπουλες μεθόδους και σχέδια δεν έχω διαβάσει ποτέ μου και πουθενά στην ζωή μου. Είναι απίστευτα το τι έχουνε γράψει και σχεδιάσει και εφαρμόζουν μέχρι και σήμερα οι εβραίοι-σιωνιστές μεγαλοεγκληματίες !!! Γράφτηκαν περίπου το 1897 (αν και είναι και από πιο παλιά ακόμα τα βρώμικα σχέδιά τους, αλλά είχαν μιά “τελική” και μαζική μορφή το 1897) και, αν τα διαβάσετε, δεν βγαίνουν καθόλου έξω τα σχέδιά τους.Μέχρι και στις ημέρες μας είναι απίστευτη η ομοιότητα των βρώμικων σχεδίων που έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν μέχρι και στην σημερινή εποχή αυτοί οι εγκληματίες !!!

Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΘΗΚΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΤΩΝ «ΣΟΦΩΝ» ΤΗΣ ΣΙΩΝ !

  ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ

“…Ας αφήσωμεν αυτούς να πιστεύωσιν εις την υφ’ ημών εμπνευσθείσαν σπουδαιότητα των νόμων της επιστήμης – των θεωριών. Επί τώ σκοπώ τούτω, αυξάνομεν διαρκώς διά των δημοσιογραφικών οργάνων μας την τυφλήν πεποίθησίν των εις αυτούς τους νόμους. Η διανοουμένη τάξις των χριστιανών θα καυχάται διά τας γνώσεις της και χωρίς να τας εξετάζη λογικώς, θα θέτη εις ενέργειαν όλα τά διδάγματα της επιστήμης, τα συναγόμενα υπό των πρακτόρων μας διά να οδηγώσι τα πνεύματα των Χριστιανών πρός κατεύθυνσιν η οποία μας είναι αναγκαία. Μη νομίσητε ότι αι διαβεβαιώσεις μας αύται είναι αβάσιμοι, παρατηρήσατε τας επιτυχίας τας οποίας ηδυνήθημεν να δημιουργήσωμεν εις τον Δαρβινισμόν, εις τον Μαρξισμόν, εις τον Νιτσενισμόν.

 Δι’ ημάς τουλάχιστον η δηλητηριώδης επιρροή των τάσεων τούτων οφείλει να είναι καταφανής…” !

Νομίζουμε ότι τα σχόλια περιττεύουν, αντίχριστους θέλουν να προετοιμάσουν οι Σιωνιστές και ανάλογες θεωρίες απάτης καλλιεργούν.

Γι’ αυτό ποτέ κανείς μας, δεν έχει δει, ούτε έχει ακούσει καθόλου, να πολεμούν οι εβραίοι και οι σιωνιστές αυτά τα παραπάνω συστήματα, δαρβινισμό, μαρξισμό, νιτσενισμό κ.α. (που οι ίδιοι οι σιωνιστές έχουνε φτιάξει κακοβούλως!)

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο