«Ἡ ψυχή ἄς παίρνει θάρρος ἀπό τό Χριστό καί ἄς Τόν
παρακαλεῖ καί καθόλου νά μή δειλιάζει.
Κι αὐτό διότι δέν πολεμάει μόνη της,
ἀλλά μαζί μέ τό παντοδύναμο βασιλιά, τόν Ἰησοῦ Χριστό,
τόν Δημιουργό ὅλων ὅσων ὑπάρχουν, ὁρατῶν καί ἀοράτων».

(Ἁγίου Ἡσυχίου Πρεσβυτέρου, πρός Θεόδουλον,
κεφ. μ΄, Φιλοκαλία τ. Α΄).