Ἡ ψυχή ἄς ἔχει τό θάῤῥος της εἰς τόν Χριστόν καί ἄς τόν παρακαλῇ καί καθόλου ἄς μή δειλιάζῃ, διότι δέν πολεμεῖ μόνη της, ἀλλά μαζί μέ τόν φοβερόν βασιλέα Ἰησοῦν Χριστόν, πού εἶναι ὁ Κτίστης ὅλων τῶν ὄντων, ἀσωμάτων καί σωματικῶν, δηλαδή ὁρατῶν καί ἀοράτων.

ἘκτῆςΦιλοκαλίας.

Let your soul trust in Christ, let in call on Him and never fear; for it fights, not alone, bur with the aid of a mighty King, Jesus Christ, Creator of all that is, both bodiless and visible and invisible.

The Philokalia.