Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἀμφισβήτηση στή θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σημαίνει ἀμφισβήτηση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς μας. Γιατί τό ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ζωοποιεῖ καί μᾶς τρέφει ὅλους πνευματικά. Στήν πνευματική ἀτμόσφαιρα λειτουργεῖ ὅπως ὁ ἥλιος, ὁ ἀέρας. Τρέφει καί ξεδιψάει τίς ψυχές μας. Ἄν ἀμφισβητοῦμε τή θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπορρίπτουμε καί τήν προσευχή, ἀφοῦ προσευχόμαστε ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι·

ἀπορρίπτουμε τήν ἀλήθεια καί τήν ἁγιότητα, ἐνῶ πηγή καί τῶν δύο εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα·

εἶναι σά νά μή δεχόμαστε καμιά παρηγοριά καί παραμυθία στίς θλίψεις καί τίς ἀρρώστιες μας, ἀλλά τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁ ἀληθινός Παράκλητος, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό·

ἀπορρίπτουμε τήν πίστη, ἀφοῦ κι αὐτή εἶναι χάρισμα τοῦ ἁγίου Πνεύματος·

ἀποδιώχνουμε τήν ἐλπίδα καίτήν ἀγάπη, ὅμως κι οἱ δύο τους προέρχονται καί ἐμφυτεύονται στήν καρδιά μας ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

«Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. Ε΄ : 5)·

ἀρνιόμαστε κάθε δύναμη πνευματική καί σωματική, ἀφοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι πνεῦμα δυνάμεως καί ἰσχύος·

ἀπορρίπτουμε τή σοφία καί τή φρόνηση, τό φόβο τοῦ Θοῦ, τήν ἴδια τήν ἀνάσα μας, γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ πνοή, ὁ ἀέρας τῆς ψυχῆς.

Μέ λίγα λόγια, τό ν᾿ ἀμφισβητοῦμε τή θεότητα τοῦ ἁγίου Πνεύματος εἶναι σά νά καταδικάζουμε τόν ἑαυτό μας σέ ἠθικό μηδενισμό, σέ πνευματικό ὄλεθρο.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.