Ἡ ἀπάτη ποὺ στήθηκε μὲ στόχο τὴν παγκοσμιοποίηση
 
Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 14/02/2021 
 
Ἤθελα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας ὅτι χθὲς ἤ μᾶλλον προχθὲς, πρὶν δύο ἡμέρες, μία μεγάλη γερμανικὴ ἐφημερίδα ἀποκάλυψε μὲ ντοκουμέντα ὅτι ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση εἶχε δωροδοκήσει ἐπιστήμονες Γερμανοὺς γιὰ νὰ δημιουργήσουνε μοντέλα τέτοια ἐπιστημονικὰ ψεύτικα, ποὺ νὰ δικαιολογοῦνε ὅλα αὐτὰ τὰ βάναυσα μέτρα, τὶς καραντίνες, τὶς μάσκες καὶ ὅλα αὐτὰ. Δηλαδὴ, ἀποκαλύπτεται σιγὰ-σιγὰ ἡ ἀπάτη ὅλου αὐτοῦ τοῦ παγκόσμιου θεάτρου ποὺ ἔχει στηθεῖ καὶ ἔχει σὰν στόχο τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν σιωνιστικὴ δικτατορία ποὺ λίγο ἀρχίζουμε καὶ ζοῦμε. 

 
Ὅμως τὸ ψέμα ἔχει κοντὰ ποδάρια ὅπως λέει ὁ λαὸς, καὶ ἔτσι σιγὰ-σιγὰ ἀποκαλύπτεται, δὲν θὰ πάει πολὺ μακριὰ. Ἐμεῖς ὅμως νὰ προσπαθοῦμε νὰ ζοῦμε κατὰ Θεὸν, ἐν μετανοίᾳ, καὶ πολὺ καλὰ κάνουνε οἱ ἄνθρωποι ποὺ διαβάζουν τὸ Ψαλτήρι καθημερινὰ, σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες καὶ τοῦ ἐπισκόπου Μόρφου τῆς Κύπρου, καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κάνουν κομποσχοῖνι καθημερινὰ. Καὶ ὅλοι πρέπει νὰ κάνουμε κομποσχοῖνι,νὰ προσευχόμαστε, ἔτσι ὥστε νὰ φύγει αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀπάτη ποὺ ἔχει καλύψει τὸν κόσμο, καὶ ἡ μεγάλη ἁμαρτία ποὺ εἶναι τὸ αἴτιο αὐτῆς ὅλης τῆς κατάστασης· νὰ μετανοήσει ὁ κόσμος ἔτσι ὥστε νὰ ἔρθουμε καὶ νὰ ζήσουμε κατὰ Θεὸν στὴν Βασιλεία Του. 
 
Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.