Ἅγιος Ἡσύχιος

 24. Δέν μπορεῖ ὁ νοῦς μόνος του νά νικήσει τήν φαντασία τῶν δαιμόνων. Ἄς μήν ἔχει ποτέ κανείς τέτοιο θάρρος. Ἐπειδή εἶναι πανοῦργοι, ὑποκρίνονται ὅτι νικιοῦνται καί ἀνατρέπουν τόν ἀγωνιστή μέ τήν κενοδοξία. Ἄν ὅμως ἐπικαλεῖσαι τόν Ἰησοῦ Χριστό, τότε δέν μποροῦν οὔτε μιά στιγμή νά σταθοῦν καί νά σέ δολιευθοῦν.

    25. Πρόσεξε νά μήν ὑπερηφανευτεῖς καί σύ, ὅπως παλιά ὁ Ἰσραήλ, καί παραδοθεῖς στούς νοητούς ἐχθρούς. Γιατί ὁ παλαιός Ἰσραήλ, ἀφοῦ τόν ἐλευθέρωσε ἀπό τούς Αἰγυπτίους ὁ Θεός τῶν ὅλων, ἐπενόησε γιά βοηθό τοῦ χυτό εἴδωλο1.
    26. Εἴδωλο χυτό νά ἐννοήσεις τόν ἀσθενή νοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἐνόσω παρακαλεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό ἐναντίον τῶν πονηρῶν πνευμάτων, εὔκολα τά καταδιώκει καί μέ τεχνική μέθοδο κατατροπώνει τίς ἀόρατες καί ἐχθρικές δυνάμεις τοῦ ἐχθροῦ. Ὅταν ὅμως ὁ νοῦς ἀποκτήσει ἀπερίσκεπτα θάρρος στόν ἑαυτό του, τότε κατακρημνίζεται σάν τό πουλί πού λέγεται ὀξύπτερος. Λέει ἡ Γραφή: «Ἡ καρδιά μου ἤλπισε στό Θεό, πῆρα βοήθεια, καί ἡ σάρκα μου ἀναβλάστησε»2. «Καί ποιός ἐκτός ἀπό τόν Κύριο θά μέ ἀναστήσει καί θά συμπαραταχθεῖ μαζί μου ἐναντίον τῶν ἀμέτρητων λογισμῶν πού τραβοῦν στό κακό;»3. Ὅποιος ἔχει τό θάρρος στόν ἑαυτό του καί ὄχι στό Θεό, θά ἔχει πτώση τρομακτική.
    27. Τῆς καρδιακῆς ἡσυχίας, ἀγαπητέ, πρότυπο καί παράδειγμα (ἄν θέλεις νά ἀγωνίζεσαι) νά ἔχεις τό μικρό ζωύφιο, τήν ἀράχνη. Διαφορετικά δέν θεωρεῖσαι ὅτι ἡσύχασες στό νοῦ ὅπως πρέπει. Ἡ ἀράχνη κυνηγᾶ τίς μικρές μύγες· κι ἐσύ, ἄν ἡσυχάζεις κοπιάζοντας μέσα στήν ψυχή σου, δέ θά πάψεις νά σκοτώνεις πάντοτε τά μικρά νήπια τῆς Βαβυλώνας· μέ τόν φόνο αὐτόν μακαρίζεσαι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα διά τοῦ Δαβίδ4.

28. Δέν εἶναι δυνατόν ἡ Ἐρυθρά θάλασσα νά φανεῖ στό στερέωμα ἀνάμεσα στ᾿ ἀστέρια, οὔτε εἶναι δυνατόν, ἄνθρωπος πού ζεῖ πάνω στή γῆ νά μήν ἀναπνέει τόν ἀέρα. Ἔτσι δέν εἶναι δυνατό νά καθαρίσομε τήν καρδιά μας ἀπό τίς ἐμπαθεῖς σκέψεις καί νά διώξομε τούς νοητούς ἐχθρούς ἀπ᾿ αὐτή χωρίς συχνή ἐπίκληση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

 “ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος α΄(σελ.184)

Ἐκδόσεις:τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ” Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 

 

1Ἐξ. 32 : 4.

2Ψαλμ. 27 : 7.

3Ψαλμ. 93 : 16.

4Ψαλμ. 136 :9.